Nowy skarb trzcinieckiego kręgu kulturowego z Brzegu, stan. 3, gm. Rzeczyca, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie

  • Przemysław Muzolf Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Archeologii
  • Mariusz Ziółkowski Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
Słowa kluczowe: Th e new hoard of the Trzciniec cultural circle from Brzeg, Site 3, Rzeczyca commune, Tomaszów Mazowiecki district, Łódź Province

Abstrakt

The paper presents a newly discovered hoard of bronze ornaments, which was found in November 2014 in Brzeg,
Rzeczyca commune, Tomaszów Mazowiecki district (Fig. 1). After the initial analysis of the artefacts included in the
deposit, it was found that there were 4 oval bronze plates with eyelet, decorated with two rows of ambient points embossed
from the bottom, 35 pipe-shaped salta leone coils with a total length of 2,941 m and fragments of a pottery vessel in
which the bronze ornaments were placed. The pot belongs to the G123 variant (Górski 2007), with an underlined shoulder
and a neck folded outwards, with a slightly thickened rounded/truncated edge, the bottom is not separated (Fig. 2: 1).
Spectrometric analysis has shown that all artefacts belong to high-tin bronzes (Table 1). After conducting a formal analysis,
mainly of the metal artefacts included in the hoard, and to a lesser extent taking into account the discovered vessel, the
time when the hoard from Brzeg was deposited, should be located in the BrD-HA1 phases, which corresponds to the range
of 1350-1150 BC in absolute dating

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Blajer W.,

, Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach Polskich, Prace Komisji Arche-

ologicznej, nr 30, Polska Akademia Nauk, Kraków

Gąsior M.,

, Kultur trzciniecka na obszarze Polski Środkowej, Prace i Materiały Muzeum

Archeologiczngo i Etnograficznego w Łódź, Seria Archeologiczna nr 22, s. 102-120

Górski J.,

, Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej, Biblioteka Muzeum

Archeologicznego w Krakowie, tom III

Górski J., Makarewicz P., Wawrusiewicz A.,

, Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, sta-

nowisko 1, woj. łódzkie. Łódź

Kondracki J.,

, Geografia regionalna Polski, Warszawa

Kłosińska E.

a, Einmalige Funde der Kopfgestellverzierung aus dem Sudostlichen Lublin-Land,

Sprawozdania Archeologiczne 60, s. 265-294. Kraków

b, Skarb wyrobów brązowych ze środkowego okresu epoki brązu z Pogorszyna, pow.

przysuski, stanowisko 1. Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 10, s. 207-225.

Lublin

Makarowicz P.,

, Kujawski nurt trzcinieckiego kręgu kulturowego – podstawy taksonomiczne, s. 33-60,

„TRZCINIEC” – system kulturowy czy interkulturowy proces?, Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu

, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy,

Wydawnictwo poznańskie, Monografie tom 3. Poznań

Muzolf B.,

, Osadnictwo epoki brązu. Uwagi wstępne. (w:) Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3a-c,

gm. Lutomiersk – wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres

nowożytny. red. R. Grygiel, s. 57,58, Łódź

Muzolf P.,

, Materiały kultury trzcinieckiej z osady w Krzyżanówku, stan. 10, maszynopis

pracy magisterskiej w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.

a,Grób ciałopalny z III okresu epoki brązu z Konstantynowa Łódzkiego w świet-

le nowych ustaleń, Prace i Materiały Muzeum Archeologiczngo i Etnograficz-

nego w Łódzi, Seria Archeologiczna nr 45, s. 239-249, Łódź.

b,Osadnictwo kultury trzcinieckiej (w:) Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3a-c, gm.

Lutomiersk – wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres

nowożytny. red. R. Grygiel, s. 58-114, Łódź

Pawlata L., Wawrusiewicz A.,

, „Skarb” z Doratynki. Przyczynek do badań nad metalurgią epoki brązu na Podlasiu,

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 7-8/2011-2012, s. 89-113, Muzeum

Podlaskie w Białymstoku

Taras H., Florek M.,

, Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej. Lublin

Wiklak H.,

, Cmentarzysko w Stobnicy, pow. Piotrków Trybunalski na tle grupy konstantynowskiej,

Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łódzi, Seria Archo-

logiczna nr 11, s. 45-98, Łódź.

Opublikowane
2018-12-14
Jak cytować
Muzolf, P., & Ziółkowski, M. (2018). Nowy skarb trzcinieckiego kręgu kulturowego z Brzegu, stan. 3, gm. Rzeczyca, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie. Przegląd Archeologiczny, 66, 45-56. https://doi.org/10.23858/PA66.2018.003
Dział
Artykuły
Share |