Dawna mapa jako źrodło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce

Autor

  • Bogumił Szady Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0003-0059-5596

Słowa kluczowe:

mapa, kartografia, źródła ikonograficzne

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest dokonanie krytycznego przeglądu wykorzystania map dawnych w polskich badaniach geograficzno-historycznych. Miejsce dawnej mapy w warsztacie geograficzno-historycznym wynika z przedmiotu badań, który stawia w swoim centrum relacje przestrzenne zjawisk historycznych. Metodyka pracy z dawnymi kartografikami warunkowana jest z kolei relacją czasu powstania mapy do czasu występowania badanego zjawiska oraz związkiem tematycznym między treścią mapy a przedmiotem badań. Stąd odmienne podejście przy wykorzystaniu map dawnych prezentują historycy, geografowie, kartografowie oraz przedstawiciele innych dyscyplin. W artykule omówione zostały najważniejsze sposoby wykorzystania dawnej kartografii w geografii historycznej. Na pierwszym miejscu znalazła się rola dawnych map jako podkładu do prezentacji zjawisk historycznych oraz jako podstawa dla rekonstrukcji położenia, przebiegu, zasięgu oraz kształtów kartowanych zjawisk historycznych. Dawne mapy wzbogacają też charakterystykę jakościową obiektów rejestrowaną przez źródła pisane. Artykuł akcentuje rolę metody retrogresywnej, a także odmienny sposób wykorzystania map dawnych w badaniach nad dziejami krajobrazu naturalnego (m.in. hydrografia i roślinność), kulturowego (m.in. osadnictwo, obiekty gospodarcze, obiekty kultu religijnego, drogi) oraz historyczno-politycznego (granice administracji świeckiej i wyznaniowej). W podsumowaniu podkreślono słabe wykorzystanie warstwy informacyjnej, jaką niosą mapy dawne, odmienną rolę kartografii z okresu przedpomiarowego i pomiarowego oraz zależność metody retrogresywnej od trwałości i dynamiki elementów krajobrazu, który jest przedmiotem rekonstrukcji w oparciu o dawną kartografię.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Affek Andrzej. 2016. Dynamika krajobrazu: Uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek), Warszawa

Alexandrowicz Stanisław. 1998. Źródła kartograficzne do wyprawy połockiej Stefana Batorego roku 1579, [w:] Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń, s. 20-28

Alexandrowicz Stanisław.1999. Dawna mapa jako narzędzie pracy historyka, [w:] Mapa w pracy historyka: Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r., Z Dziejów Kartografii, t. 11, red. T. Bogacz, B. Konopska, Wrocław – Warszawa, s. 17-24

Alexandrowicz Stanisław, Łuczyński Jarosław, Skrycki Radosław. 2017. Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku, Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa, Warszawa

Anders Friedrich Gottlieb Eduard. 1856. Historischer Atlas der Evangelischen Kirchen in Schlesien, Glogau

Arnold Stanisław. 1951. Geografia historyczna Polski, Warszawa

Bieńkowski Ludomir, Flaga Jerzy, Sułowski Zygmunt. 1971. Bibliographie de cartographie ecclésiastique, Fasc. 2: Pologne, Leiden

Buczek Karol.1930. Mapa województwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Źródła i metoda, Atlas historyczny Polski. Seria A: Mapy szczegółowe, 1, Kraków

Bujak Franciszek. 2015. W sprawie kartografii historycznej, „Studia Geohistorica”, nr 3, s. 17-27

Bukowski Waldemar. Janeczek Andrzej. 2013. Mapa józefińska Galicji (1779-1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego, „Studia Geohistorica”, nr 1, s. 91-112

Cebrykow Paweł. 2015. Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny jako źródła informacji w badaniach historyczno-geograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin, s. 85-102

Chabudziński Łukasz i in. 2017. Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna River catchment – casestudy (SE Poland), „Landscape Research”, s. 1-12

Chłapowski Krzysztof. 1993. Środowisko geograficzne, [w:] Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 2, Warszawa, s. 21-30

Chrzanowski Wojciech. 1859. Karta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich według najnowszych materiałów, Paryż

Colloque. 1974. Colloque de Varsovie, 27-29 octobre 1971, sur la cartographie et l’histoire socio-religieuse de l’Europe jusq’à la fin du XVIIe siècle, Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 61, Louvain

Dawna mapa. 2008. Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie: Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Z Dziejów Kartografii, 14, Szczecin

Dawne mapy. 2012. Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, t. 3, Warszawa

Dawne mapy. 2014. Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, red. B. Konopska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografii, 18, Warszawa

Dawne mapy. 2015. Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin

Figlus Tomasz. 2012. Wybrane aspekty zastosowania wielkoskalowych źródeł kartograficznych w badaniach morfogenetycznych wsi, [w:] Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, t. 3, Warszawa, s. 91-103

Figlus Tomasz. 2016. Typy morfogenetyczne wsi w środkowej Polsce, „Studia Geohistorica”, nr 4, s. 90-112

Filbrandt-Czaja Anna. 2009. Studia nad historią szaty roślinnej i krajobrazu Borów Tucholskich, Toruń

Geografia. 1993-1994. Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 1-2, Łódź

Gołaski Janusz. 1969. Kształtowanie się mapy wsi w Polsce do końca XVIII w.: Studia nad genezą wielkoskalowej informacji kartograficznej, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 60, Wrocław

Gołaski Janusz. 1980-2006. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790–1960, t. 1-5, Poznań

Graf Renata, Kaniecki Alfred, Medyńska-Gulij Beata. 2008. Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń, „Badania Fizjograficzne. Seria A”, nr 59, s. 11-28

Herbst Stanisław. 1973. Obraz kartograficzny działań wojennych, [w:] Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 87, Wrocław-Warszawa, s. 185-189

Herbst Stanisław. 1978. Atlas na rozdrożu, [w:] S. Herbst, Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia, t. 2, Warszawa 1978, s. 462-469

Hładyłowicz Konstanty Jan. 1932. Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów

Jabłonowski Aleksander. 1899-1904. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie [T. 1] Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. „Ziemie Ruskie” Rzeczypospolitej, Warszawa-Wiedeń

Janeczek Andrzej. 1993. Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego: Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Warszawa

Janeczek Andrzej. 2013. Staropolski układ komunikacyjny na mapie Galicji z lat 1779-1783. Szansa czy iluzja rekonstrukcji?, [w:] Galicyjskie drogi i bezdroża: Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania praca zbiorowa, red. J. Kamińska-Kwak, Rzeszów, s. 9-24

Kaim Dominik i in. 2016. Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps, „Applied Geography”, nr 67, s. 39-48

Kartografia. 1991. Kartografia forteczna, red. A. Tomczak, Z Dziejów Kartografii, 5, Warszawa

Kiełczewska-Zaleska Maria. 1956. O powstaniu i przeobrażeniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, Warszawa

Kociuba Dagmara. 2011. Lublin: Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności, Toruń

Koter Marek. 1969. Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa

Koter Marek, Kulesza Mariusz. 1994. Badania geograficzno-historyczne osadnictwa miejskiego, [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 2 : Kierunki badań naukowych, Łódź, s. 131-160

Kowalczyk-Heyman Elżbieta. 2014. Ruda-Skroda. Przyczynek do dziejów rudnictwa żelaza na Wysoczyźnie Kolneńskiej w średniowieczu i na początku doby nowożytnej, „Studia Geohistorica”, nr 2, s. 85-98

Kozak Jacek. 2005. Zmiany powierzchni lasów w Karpatach Polskich na tle innych gór świata, Kraków

Kubicki Rafał. 2012. Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 r.), Gdańsk

Labuda Gerard. 1953. Uwagi o przedmiocie i metodzie geografii historycznej, „Przegląd Geograficzny”, t. 25, z. 1, s. 5-56

Litak Stanisław. 1993. Mapa diecezji łuckiej z około 1792 roku, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza: Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków, s. 63-73

Litak Stanisław. 2006. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin

Lorek Dariusz. 2014. Kartograficzny zapis przestrzeni historycznej w korelacji ze źródłami pisanymi, „Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna”, nr 65, s. 205-214

Mapa. 1999. Mapa w pracy historyka: Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r., red. T. Bogacz, B. Konopska, Z Dziejów Kartografii, 11, Wrocław-Warszawa

Maruszczak Henryk. 1997. Changes of the Vistula river course and development of the flood plain in the border zone of the South-Polish upland and Middle-Polish lowlands in historical times, „Landform Analysis”, 1, s. 33-39

Maruszczak Henryk. 1999. Grodzisko Biała Góra w Majdanie Górnym, pow. Tomaszów, woj. lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 4, s. 154-164

Münch Henryk. 1946. Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, [w:] Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, t. 4, Kraków

Nieścioruk Kamil. 2013. Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, nr 22 (22), s. 81-95

Nowosielska-Sobel Joanna, Strauchold Grzegorz, Wiszewski Przemysław. 2016. Gmina Świerzawa: Atlas materiałów i źródeł historycznych, Wrocław

Olszewicz Bolesław. 1921. Polska kartografja wojskowa: (zarys historyczny), Warszawa

Panecki Tomasz. 2015. Porównanie zakresu i metod ujęcia treści na mapach topograficznych ziem zaboru rosyjskiego z przełomu XIX i XX wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 47, nr 1, s. 47-65

Panecki Tomasz, Związek Tomasz. 2017. Materiały do badań nad rekonstrukcją zalesienia na Równinie Nowotomyskiej w XVI w., http://atlasfontium.pl/index.php?article=webhauland (dostęp 28.11.2017 r.)

Papińska Elżbieta. 1997. Przegląd metod stosowanych w rekonstrukcji antropogenicznych przemian krajobrazu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, t. 1, s. 155-173

Piasecka Janina. 1973. Niektóre zmiany hydrograficzne w świetle materiałów historycznych, [w:] Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 87, Wrocław-Warszawa, s. 425-439

Plit Joanna. 2014. Analizy geograficzne i historyczne dawnych map, [w:] Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, red. B. Konopska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografii, 18, Warszawa, s. 19-34

Plit Joanna. 2016. Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, Warszawa

Rutkowski Henryk. 1973. Drogi, [w:] Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, Warszawa, s. 112-120

Rutkowski Henryk. 2000. Znaczenie wybranych map z XIX wieku dla badań dawnej Polski, [w:] Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915, red. L. Szaniawska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografii, 10, Warszawa, s. 216-226

Rutkowski Henryk. 2017. Granica mazowiecko-litewska między Wizną a Grodnem z 1358 r., „Studia Geohistorica”, nr 5, s. 140-156

Semkowicz Władysław. 1922. Atlas historyczny Polski (program wydawnictwa), [w:] Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, t. 1, Kraków, s. 1-16

Semkowicz Władysław. 1925. O potrzebie i metodzie badań nad krajobrazem pierwotnym, [w:] Pamiętnik Czwartego Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925: I. Referaty, Lwów

Smolka Stanisław. 2013. O przygotowawczych pracach do geografii historycznej Polski, „Studia Geohistorica”, nr 1, s. 7-13

Studia. 1973. Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 87, Wrocław-Warszawa

Szady Bogumił. 2008. Mapa unickiej diecezji chełmskiej z 1782 r. jako przykład kartografii wyznaniowej, [w:] Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie: Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Z Dziejów Kartografii, 14, Szczecin, s. 297-317

Szady Bogumił. 2010. Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku - model liniowy i sieciowy, [w:] Narrata de fontibus hausta: Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin, s. 831-845

Szady Bogumił. 2012. Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne, [w:] Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, t. 3, Warszawa, s. 26-35

Szady Bogumił. 2013. Geografia historyczna – rozwój i perspektywy, „Studia Geohistorica”, nr 1, s. 19-37

Szulc Halina. 1994. Badania geograficzno-historyczne osadnictwa wiejskiego, [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 2: Kierunki badań naukowych, Łódź, s. 77-92

Szulc Halina. 1995. Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław

Szulc Halina. 2002. Atlas historyczny wsi w Polsce, Warszawa

Szymański Józef. 2006. Nauki pomocnicze historii, Warszawa

Ślaski Kazimierz. 1951. Zasięg lasów Pomorza w ostatnim tysiącleciu, „Przegląd Zachodni”, 7 (5-8), s. 207-263

Tyszkiewicz Jan. 2014. Geografia historyczna: Zarys problematyki, Warszawa

Włocławek. 2016. Włocławek, red. R. Czaja, Atlas historyczny miast polskich, t. 2: Kujawy, z. 4, Toruń

Wójcik Andrzej. 2010. Zapomniane mapy okręgów górniczo-hutniczych Królestwa Polskiego i ich autor Maksymilian Strasz, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, t. 10, s. 399-411

Zaborski Bogdan. 1926. O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków

Związek Tomasz. 2014. Kształtowanie sieci młynów wodnych na przykładzie powiatu konińskiego (ok. 1300–1550), „Studia Geohistorica”, nr 2, s. 118-142

Związek Tomasz. 2017. Drogi, [w:] Wielkopolska w II połowie XVI w., red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa, s. 268-290

Źródła. 2012. Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, red. J. Plit, J. Nita, Sosnowiec

Żuchowska Zofia. 1986. .Polikarpa Girsztowta „Mapa rzymsko-katolickich diecezji w Rosji” wydana w 1857 roku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 34, z. 2, s. 567-574

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Szady, B. (2018). Dawna mapa jako źrodło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 129–141. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1001

Numer

Dział

Studia i materiały