Człowiek – środowisko w świetle interpretacji paleoekologicznych danych archeobotanicznych z wybranych stanowisk archeologicznych

Autor

  • Grzegorz Skrzyński Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Słowa kluczowe:

archeobotanika, paleoekologia, źródła przyrodnicze, środowisko

Abstrakt

Szczątki roślin są jednym z podstawowych źródeł informacji o dawnych ekosystemach a ich analizy wnoszą znaczący wkład do badań nad kształtowaniem się i funkcjonowaniem zbiorowisk roślinnych. Badanie te pozwalają także na dokonywanie rekonstrukcji środowiska, w jakim funkcjonowały dawne społeczności ludzkie. Na przykładach z wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych w Radomiu i Surażu ukazano podstawowe metody badań paleośrodowiskowych i wnioski płynące z ich interpretacji. Opisano metodę fitosocjologiczną opracowaną przez J. Braun-Blanqueta oraz metodę badania wymagań środowiskowych przygotowaną przez H. Ellenberga, a w Polsce przez K. Zarzyckiego. Przedstawiono również metodę opierającą się na analizie map potencjalnej roślinności naturalnej opracowanych przez zespół W. Matuszkiewicza. Przedstawione przykłady ilustrują możliwości badawcze płynące z paleoekologicznych interpretacji znalezisk makroskopowych szczątków roślinnych. Dzięki nim możliwe jest uchwycenie zależności pomiędzy zjawiskami kulturowymi a lokalnym tłem naturalnych uwarunkowań środowiskowych.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Auch Michał, Bugaj Urszula, Trzeciecki Maciej. 2012. Archeologia w Radomiu – Archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu „Park kulturowy Stary Radom”, [w:] Radom: korzenie miasta i regionu. Archeologia w obliczu wyzwań współczesności, t. 3, red. A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki, Warszawa, s. 9-39

Behre Karl-Ernst. 1976. Die Pflanzenreste aus der frügeschichtlichen Wurt Elisenhof, Studien zur Küstenarchäologie Schleswig-Holsteins, Ser. A. Elisenhof, 2, Bern

Braun-Blanquet Josias. 1928. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Biologische Studienbücher 7, Berlin

Braun-Blanquet Josias. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Wien-New York

Dzwonko Zbigniew, Loster Stefania. 2000. Testing Ellenberg and Zarzycki indicator values as predicators of soil and light conditions in woodlands, „Fragmenta Floristica et Geobotanica”, t. 45, nr 1-2, s. 2-49

Ellenberg Heinz. 1950. Unkrautgemeinschaften als Zeiger für Klima und Boden, „Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie”, t. 1, s. 1-141

Ellenberg Heinz, Weber Heinrich E., Düll Ruprecht, Wirth Volkmar, Werner Willy, Paulißen Dirk. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, Scripta Geobotanica, t. 18, s. 1-257

Falińska Krystyna. 2004. Ekologia roślin, Warszawa

Faliński Janusz Bogdan. 1986. Sukcesja roślinności na terenach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu wyzwolonego spod długotrwałej presji antropogenicznej, cz. 1-2, „Wiadomości Botaniczne”, t. 30, nr 1, s. 12-50, t. 30, nr 2, s. 115-126

Faliński Janusz Bogdan. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych, Warszawa

Krasnodębski Dariusz. 2016. Suraż i Liškiava – średniowieczne ośrodki władzy na pograniczu Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – wyniki badań archeologicznych (maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Latałowa Małgorzata, Rączkowski Włodzimierz. 1999. Szczątki lnu (Linum usitatissimum L.) z wczesnośredniowiecznego stanowiska we Wrześnicy (Polska północna) w interpretacji botanicznej i archeologicznej, [w:] Rośliny w dawnej gospodarce człowieka, red. K. Wasylikowa, Polish Botanical Studies, Guidebook Series, t. 23, s. 263-278

Lityńska-Zając Maria. 1997. Środowisko i uprawa roślin w czasach pra- i wczesnohistorycznych, [w:] Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, red. K. Tunia, Kraków

Lityńska-Zając Maria, Wasylikowa Krystyna. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych, Kraków

Matuszkiewicz Władysław. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa

Matuszkiewicz Władysław, Faliński Janusz Bogdan, Kostrowicki Andrzej S., Matuszkiewicz Jan M., Olaczek Romuald, Wojterski Teofil. 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000, Arkusze 1-12,Warszawa

Medwecka-Kornaś Anna. 1986. Landscape analysis with the use of large-scale, [w:] Végétation et Géomorphologie, red. J.M. Géhu, Berlin, s. 591-602

Piątkowska-Małecka Joanna. 2016. Suraż i Liškiava – średniowieczne ośrodki władzy na pograniczu Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – wyniki badań archeozoologicznych (maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Trzcińska-Tacik Helena. 1979. Flora synantropijna Krakowa, Rozprawy habilitacyjne UJ, t. 22, Kraków

Trzcińska-Tacik Helena, Lityńska-Zając Maria. 1999. Różnorodność flory niewielkiego obszaru – od okresu rzymskiego do współczesności w południowej Polsce, [w:] Rośliny w dawnej gospodarce człowieka, red. K. Wasylikowa, Polish Botanical Studies, Guidebook Series 23, s. 197-209

Trzcińska-Tacik Helena, Wasylikowa Krystyna. 1982. History of the synathropic changes of flora and vegetation of Poland, „Memorabilia Zoologica”, t. 37, s. 47-69

Trzcińska-Tacik Helena, Wieserowa Aleksandra. 1976. Flora of Cracow in the Early Medieval and Medieval periods, „Folia Quaternaria”, t. 47, 67-81

Wasylikowa Krystyna. 1993. Pierwotność przyrody, [w:] J.B. Faliński, Pierwotność przyrody. Zapis dyskusji na XXXVII Seminarium Geobotanicznym, Warszawa, 29.2.1992, Phytocenosis, t. 5

Zarzycki Kazimierz. 1984. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, Kraków

Zarzycki Kazimierz, Trzcińska-Tacik Helena, Różański Wojciech, Szeląg Zbigniew, Wołek Jerzy, Korzeniak Urszula. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, Kraków

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Skrzyński, G. (2018). Człowiek – środowisko w świetle interpretacji paleoekologicznych danych archeobotanicznych z wybranych stanowisk archeologicznych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 199–205. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1008

Numer

Dział

Studia i materiały