Teresa Borawska, Henryk Rietz, Z Kaszub do „Wiecznego Miasta”. Bernard Sculteti (ca 1450–1518), kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika, Toruń 2019 [omówienie]

Autor

  • Maria Bogucka Instytut Historii PAN, ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Słowa kluczowe:

Bernard Sculteti, Mikołaj Kopernik, renesans, dzieje notariatu

Abstrakt

Notka - krótkie omówenie publikacji.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baumüller Barbara. 2000. Santa Maria dell’Anima in Rom. Ein Kirchenbau im politischen Span-nungsfeld der Zeit um 1500. Aspekte einer historischen Architekturbefragung, Berlin.

Biskup Marian. 1967. Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, Warszawa.

Biskup Radosław. 2007. Das Domkapitel von Samland (1285–1525), Prussia Sacra, 2, Toruń.

Borawska Teresa, Rietz Henryk. 2017. Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko. Przyjaciele. Echa wielkiego odkrycia, Toruń.

Esch Arnold. 2016. Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance 1378–1484, München.

Frenz Thomas. 1986. Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471–1527), Tübingen.

Kowalski Marek Daniel. 2017. Polish students in Romein the second half of the 15th century, [w:] Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jh., red. K. Ożóg, M. Zdanek, Kraków, s. 113–137.

Pawlik Radosław. 2011. Kaszub Bernard Sculteti (ok. 1455–1518) w służbie czterech papieży, [w:] II Dzień Kaszubski w Szczecinie, red. K. Kozłowski, Szczecin, s. 91–104.

Pawlik Radosław. 2014. W służbie czterech papieży. Bernard Sculteti (ok. 1455–1518) — prepozyt kolegiaty Mariackiej w Szczecinie i proboszcz kościoła NMP w Gdańsku, „Acta Cassubiana”, nr 16, s. 7–29.

Schuchard Christiane. 2005. Zu den Rotanotaren im 15. und frühen 16. Jahrhun dert, [w:] Offices et papauté (XIV e–XVII e siècle), charges, hommes, destins, red. A. Jamme, O. Poncet, Rome, s. 805–828.

Protokoły. 2015. Protokoły posiedzeń warmińskiej kapituły katedralnej z czasów Mikołaja Kopernika (1499–1543), zebrał A. Szorc, do druku przyg. I. Makarczyk, Olsztyn.

Schulz Knut. 2002. Confraternitas Campi Sancti de Urbe. Die ältesten Mitgliederverzeichnisse (1500/01–1536) und Statuten der Bruderschaft. Rom–Freiburg–Wien.

Sikorski Jerzy. 1978. Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustro-jowe i polityczne, Olsztyn.

Smołucha Janusz. 1999. Papiestwo a Polska w latach 1484–1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków.

Stachowiak Remigius. 2015. Duchowni pruscy w Kurii Rzymskiej w XV i na początku XVI w. — za-biegi o kariery i beneficja, [w:] Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemiec-kiego od XIII do XVI w., red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń, s. 219–235.

Strnad Alfred A. 1967. Die Protektoren des Deutschen Ordens im Kardinalkollegium, [w:] Acht Jahrhunderte Deutscher Ordens in Einzeldarstellung, red. P.K. Wieser, Bad Godesberg.

Volkmar Christoph 2008. Mittelsmänner zwischen Sachsen und Rom. Die Ku rienprokuratoren Herzog Georgs von Sachsen am Vorabend der Reformation, „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, t. 88, s. 244–309.

Wardęska Zofia. 1989. Wpisy kanoników warmińskich i wrocławskich do „Liber Confraternitatis Beate Marie de Anima Teutonicorum de Urbe” w wiekach XV–XVII, „Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych”, nr 4, s. 61–82.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Bogucka, M. (2019). Teresa Borawska, Henryk Rietz, Z Kaszub do „Wiecznego Miasta”. Bernard Sculteti (ca 1450–1518), kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika, Toruń 2019 [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(4), 533–535. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2339

Numer

Dział

Sprawozdania i zapiski

Inne teksty tego samego autora