Visual presentation of settlement complexes from the early Iron Age from Milejowice, site 19, and selected problems of 3D modelling in archaeology

Autor

  • Małgorzata Markiewicz Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytut Archeologii i Etnologii PAN ul. Więzienna 6 50-118 Wrocław https://orcid.org/0000-0002-1204-8277

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA67.2019.006

Słowa kluczowe:

visualization, 3D reconstruction, early Iron Age, Milejowice

Abstrakt

Archaeological excavations in Milejowice, Wrocław district, were carried out in 1999-2002 in connection with the modernization of the A-4 motorway. During those excavations, relics of a settlement from the early Iron Age were discovered that were distinguished by the layout of the buildings. The visual presentation in the form of a 3D reconstruction of the Hallstatt settlement from Milejowice is a computer created image based on analysis of the sources obtained duringexcavation work. The purpose of 3D imaging of the features discovered on site was to provide a spatial representation of the settlement’s buildings, divided into individual phases. An analysis of the development and spatial organization of the settlement complexes discovered at site No. 19 in Milejowice, was carried out by Jarosław Kopiasz from the Archaeological Museum in Biskupin. For spatial reconstruction, one of many possible suggestions for interpreting the buildings of this settlement was selected. In the 3D technique six separate settlement zones were reconstructed at this site, along with the individual phases of their functioning. The visual presentation of settlement complexes discovered at the Milejowice site is a valuable source of information on early Iron Age construction. The visualization verified the collected data, and 3D modelling facilitated the interpretation of the research results. With the help of Computer Aided Design (CAD) and three-dimensional modelling, it was possible to analyze the spatial organization of settlement complexes from Milejowice and to separate the individual phases of development of the designated zones. It should be noted, however, that digital reconstructions of settlement complexes from Milejowice remain the hypothesis of researchers, based on their analysis of documentation and theoretical assumptions.
KEY WORDS: visualization, 3D reconstruction, early Iron Age, Milejowice

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Kopiasz J. (2001). Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Milejowice 19, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie. In: Z. Bukowski (ed.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w Polsce za lata 1996- 1999 (238-245). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Kopiasz J. (2003). Osada kultury łużyckiej na wielokulturowym stanowisku Stary Śleszów 17, powiat Wrocław. In: B. Gediga (ed.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, zeszyt 2, Badania na autostradzie A4, część I (101-224). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kopiasz J. (2015). Dokumentacja archiwalna osady z wczesnej epoki żelaza na stanowisku 4 w Biskupinie i jej cyfrowa integracja. In: S. Nowaczyk, A. Grossman, W. Piotrowski (eds.), IV Sprawozdanie biskupińskie (53-101). Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Kopiasz J. (2019). Raport z wykonania dzieła „Organizacja przestrzenna kompleksów zabudowy naziemnej osady z wczesnej epoki żelaza na stanowisku w Milejowicach, gm. Żórawina” w ramach grantu MNiSW, konkurs NCN Opus 9, umowa nr UMO-2015/17/B/ HS3/01314 z dnia 2016.03.03, kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Gediga. Typescript available in the archives of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Wrocław.

Koszewski K. (2015). Publikacja cyfrowa jako metoda edukacji i ochrony dziedzictwa. In: J. Słyk, S. Wrona (eds.), Informacyjne środowisko rekonstrukcji. Przedlokacyjna struktura osadnicza w Pułtusku w XIII-XIV wieku (95-106). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Kowal S. (2015). Techniki cyfrowe jako podstawa działań w zakresie archeologii, konserwacji i architektury. In: J. Słyk, S. Wrona (eds.), Informacyjne środowisko rekonstrukcji. Przedlokacyjna struktura osadnicza w Pułtusku w XIII-XIV wieku (19-36). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Krąpiec M. (2001). Badania dendrochronologiczne prób drewna pozyskanych z prac archeologicznych związanych z budową autostrady A-4 ze stanowiska Milejowice 14 (ob. 53 i 280). Typescript available in the archives of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Wrocław.

Krąpiec M. (2001a). Analiza dendrochronologiczna prób drewna pozyskanych podczas prac archeologicznych związanych z budową autostrady A-4 ze stanowiska Milejowice 19 (ob. 914). Typescript available in the archives of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Wrocław.

Markiewicz M. (2018). Wizualizacja 3D halsztackiej osady ze Starego Śleszowa – nowa forma narracji w archeologii. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 60/1, 383-398.

Markiewicz M., Kolenda J. (2015). 3D visualization as a method of a research hypotheses presentation – the case of the medieval palace in Milicz. Przegląd Archeologiczny, 63, 209-230.

Minta-Tworzowska D. (2011). Badania nad kulturą wizualną i ich wpływ na konstruowanie obrazów przeszłości przez archeologów. In: R. Zapłata (ed.), Digitalizacja dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia (215- 334). Lublin: Wiedza i Edukacja.

Niesiołowska-Hoffman A. (1963). Ze studiów nad budownictwem plemion kultury łużyckiej. Slavia Antiqua, 10, 25-130.

Pawleta M. (2014). Nowomedialne kreacje przeszłości – przeszłość wizualnie zapośredniczona. In: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezińska (ed.), Obraz i metoda. Cyfrowe spotkania z zabytkami 4 (180-189). Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI s.c.

Pawleta M., Zapłata R. (2011). Obrazowanie przeszłości w świetle nowych mediów – technologii cyfrowych. In: R. Zapłata (ed.), Digitalizacja dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia (335-358). Lublin: Wiedza i Edukacja.

Pazdur A. (2001). Sprawozdanie nr 11/2001 z wykonania oznaczeń wieku metodą C-14 w Laboratorium C-14 Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z Milejowic 19 (ob. 1337), Wojkowic 15 (ob. 620A), Wojkowic 15 (ob. 620B). Typescript available in the archives of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Wrocław.

Rączkowski W. (2018). Fetyszyzacja: chwila namysłu nad technologiami i wizualizacjami w archeologii. In: A. Posern-Zieliński, J. Sawicka, J. Kabaciński, M. Kara, K. Zamelska-Monczak (eds.), Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi (229-245). Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Stawowczyk E. (2002). O widzeniu, mediach i poznaniu. Stłuczone lustra rzeczywistości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Stobiecka M. (2018). Archeologia antropocenu i cyfrowe krajobrazy. Prace Kulturoznawcze, 22(1-2), 145-161. Szpociński A. (2009). Wizualizacja pamięci społecznej. In: A. Szpociński (ed.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów. Współczesne Społeczeństwo Polskie Wobec Przeszłości 4 (227-236). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Szrajber R. (2014). Obiekt architektoniczny w przestrzeni wirtualnej w kontekście ochrony, zarządzania, edukacji i popularyzacji dziedzictwa architektonicznego. In: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (eds.), Obraz i metoda. Cyfrowe spotkania z zabytkami 4 (97- 122). Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI s.c.

Szrajber R. (2016). Wirtualna rekonstrukcja architektury – od wiarygodności po niematerialność. In: J. Kolenda, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (eds.), Dostrzec więcej. Wybrane zagadnienia wizualizacji danych w badaniach nad dziedzictwem kulturowym. Cyfrowe spotkania z zabytkami 5 (21-31). Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI s.c.

Wiesing L. (2012). Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu, przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa. Zapłata R. (2017). Badania i modele cyfrowe zabytków architektury – wybrane zagadnienia. Quart, 1-2, 124- 137.

Opublikowane

2019-11-25

Jak cytować

Markiewicz, M. (2019). Visual presentation of settlement complexes from the early Iron Age from Milejowice, site 19, and selected problems of 3D modelling in archaeology. Przegląd Archeologiczny, 67, 101–118. https://doi.org/10.23858/PA67.2019.006

Numer

Dział

Artykuły
Share |