Jerzy Kruppé (9 XI 1931 – 9 II 2022) In memoriam

Autor

Słowa kluczowe:

nekrolog, wspomnienie, Jerzy Kruppé, archeologia historyczna

Abstrakt

Wspomnienie o Jerzym Kruppé, archeologu i historyku, profesorze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z założycieli polskiej archeologii historycznej, specjalistą w zakresie ceramiki późnośredniowiecznej. Prowadził badania archeologiczne na wielu stanowiskach, w tym w Tykocinie, Solcu nad Wisłą, Janowcu, Fromborku i Pucku.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dąbrowska Maria, Gajewska Mirosława, Kruppé Jerzy. 1993a. Nowożytne naczynia gliniane: charakterystyka i analiza źródeł. Układ opracowania, [w:] Sandomierz: badania 1969-1973, t. 1, red. S. Tabaczyński, Warszawa, s. 130-139.

Dąbrowska Maria, Gajewska Mirosława, Kruppé Jerzy. 1993b. Późnośredniowieczne naczynia gliniane: charakterystyka i analiza źródeł, [w:] Sandomierz: badania 1969-1973, t. 1, red. S. Tabaczyński, Warszawa, s. 235-237.

Dąbrowska Maria, Gajewska Mirosława, Kruppé Jerzy. 1993c. Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia gliniane oraz kafle. Komentarz do analizy, [w:] Sandomierz: badania 1969-1973, t. 1, red. S. Tabaczyński, Warszawa, s. 240-261.

Dąbrowska Maria, Gajewska Mirosława, Kruppé Jerzy. 1996. Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia gliniane ze stanowiska Collegium Gostomianum w Sandomierzu, [w:] Sandomierz: badania 1969-1973, t. 2, red. S. Tabaczyński, Warszawa, s. 314-323.

Gardawski Aleksander, Kruppé Jerzy. 1955. Późnośredniowieczne naczynia kuchenne i stołowe, [w:] Szkice staromiejskie, red. O. Puciata, Warszawa, s. 123–139.

Janowiec. 2017. Janowiec nad Wisłą. Źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI–XVII w.), red. J. Kruppé , M. Dąbrowska, Warszawa.

Kociszewski Longin, Kruppé Jerzy. 1973. Badania fizykochemiczne ceramiki warszawskiej XIV–XVII wieku, Wrocław.

Kruppé Jerzy. 1961. Studia nad ceramiką XIV wieku ze Starego Miasta w Warszawie, Wrocław.

Kruppé Jerzy. 1967. Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV, Wrocław.

Kruppé Jerzy. 1973. Z problematyki studiów nad późnośredniowiecznym i nowożytnym garncarstwem Kielecczyzny, [w:] Z dziejów rzemiosła w Kielecczyźnie. Materiały z sesji 11-12 grudnia 1969, red. E. Kowecka, Kielce, s. 61-74.

Kruppé Jerzy. 1981. Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce, Część 1-2, Wrocław.

Kruppé Jerzy. 2000. Kilka uwag na tle oceny dorobku polskiej archeologii późnego średniowiecza i nowożytności, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, red. M. Kobusiewicz i in., Poznań, s. 483-489.

Kruppé Jerzy. 2002. Ze studiów nad pozamaterialnymi źródłami archeologii staropolskiej, [w:] Moneta mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. R. Kiersnowski i in., Warszawa, s. 503-514.

Kruppé Jerzy, Milewska Martyna. 2014. Dzieje zamku w Pucku, Warszawa.

Kruppé Jerzy, Milewska Martyna. 2015. Puck. Archeologia o narodzinach miasta, Warszawa.

Omnia res mobilia. 1999. Omnia res mobilia. Polish studies in posthumous inventories of movable property in the 16th–19th centuries, red. J. Kruppé, A. Pośpiech, Warsaw.

Scripta. 2006. Scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata, red. M. Młynarska-Kaletynowa, J. Kruppé, Warszawa.

Szpitalnictwo. 1998. Szpitalnictwo w dawnej Polsce, red. M. Dąbrowska, J. Kruppé, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-08

Jak cytować

Bis, M., & Janeczek, A. (2022). Jerzy Kruppé (9 XI 1931 – 9 II 2022) In memoriam. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(3), 389–393. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3204

Numer

Dział

Kronika naukowa

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>