Edycje testamentów szlacheckich z ksiąg grodzkich wielkopolskich i ziemi halickiej z XVII w.

Autor

Słowa kluczowe:

17 w. -- Polska / Ukraina, Wielkopolska (Polska), Ziemia Halicka (Ukraina), księgi grodzkie wielkopolskie, księgi grodzkie ziemi halickiej, testamenty szalcheckie

Abstrakt

THE EDITIONS OF SEVENTEENTH-CENTURY NOBILITY TESTAMENTS FROM THE MUNICIPAL RECORDS FROM GREATER POLAND AND THE HALICZ REGION

The article presents two already available source editions of testaments of the nobility from the municipal records of Greater Poland from 1631–1655 and 1657–1680, and discusses the edition of volumes planned for 2015, concerning testaments from Greater Poland from 1681––1700, and for 2018, concerning testaments from the municipal records and nobility court records of the region of Halicz from the 17th c.The author presents information on documents included in those volumes and on the testa-tors; he also considers research opportunities offered by collections of hundreds of wills from the selected regions of the Polish-Lithuanian Commonwealth from particular periods. Editions of that type are clearly necessary in view of historians’ increased interest in testaments from the early-modern period, especially that the original documents are kept in various archives, which makes archival research very time-consuming.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augustyniak U. 2014. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, Warszawa.

Bilous N. 2011. Testamenty mieszkańców miasta Ołyki z lat 1660–1670, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3–4.

Justyniarska-Chojak K. 2010. Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), Kielce.

Klint P. 2010. Testamenty szlachty z południowo-zachodniej Wielkopolski z XVII w., [w:] Kultura funeralna ziemi wschowskiej, red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa.

Klint P. 2012. Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626–1655, Wrocław.

Popiołek B. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten... Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków.

Vinnychenko O. 2012. „Ciało moje grzeszne oddaję ziemi”. Dyspozy-cje pogrzebowe szlachty w aktach sądowych lwowskich i przemyskich z pierwszej połowy XVIII wieku, tamże, R. LX, nr 2.

Wilczek-Karczewska M. 2011. Konflikty rodzinne na tle majątkowym w świetle wielkopolskich inwentarzy i testamentów z XVII wieku. Zarys problematyki, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. III: Społeczeństwo a rodzina, red. A. Kar-piński, Warszawa.

Zielecka-Mikołajczyk W. 2012. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Klint, P. (2015). Edycje testamentów szlacheckich z ksiąg grodzkich wielkopolskich i ziemi halickiej z XVII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(4), 647–660. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/881

Numer

Dział

Studia i materiały