Doświadczenia metodyczne i metodologiczne badań milenijnych oraz ich rola społeczna

  • Bogusław Gediga Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Abstrakt

The millennial studies and their role in the development of research methods and methodology. Livelier discussion on the issues. Extending the knowledge on early medieval culture. The importance for shaping social identity. The millennial excavations in Opole, Silesia.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bukowska-Gedigowa J. Gediga B. 1986. Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Gediga B. 2016. O moich Mistrzach. (W:) M. Rybicka, M. Rzucek (red.), Nasi Mistrzowie. Rzeszów, 217-238.

Hensel W. 1965. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej, wyd. 3, Warszawa.

Hensel W. 1967. Polska przed tysiącem lat, wyd. 3, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Hermann J. 1971. Zwischen Hradschin und Vineta. Frühe Kulturen der Westslawen. Leipzig-Jena-Berlin.

Herrmann J. 1986: Welt der Slawen. Geschichte – Gesellschaft – Kultur. Leipzig-Jena-Berlin.

Hołubowicz W. 1949. Studia nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii polskiej. Toruń.

Hołubowicz W. 1953. Z zagadnień metodyki wykopalisk. Archeologia 4, 80-89.

Hołubowicz W. 1954. Na marginesie dyskusji na temat metody wykopaliskowej. Dawna Kultura 1, 149-156.

Hołubowicz W. 1956. Opole w wiekach X-XII. Katowice.

Jamka R. 1951. Szczegółowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Opolu za okres 1948-1949 r. Materiały Wczesnośredniowieczne 1, 1-57.

Kočka W., Ostrowska E. 1953. Uwagi do zagadnień metodyki wykopalisk. Zapiski Archeologiczne 5. Warszawa.

Kostrzewski J. 1949. Kultura prapolska, Poznań.

Tymieniecki K. 1951. Ziemie polskie w starożytności. Ludy i kultury najdawniejsze. Poznań.

Wyrozumski J. 1999. Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek – 1370). Wielka Historia Polski. Kraków.

Opublikowane
2017-11-28
Jak cytować
Gediga, B. (2017). Doświadczenia metodyczne i metodologiczne badań milenijnych oraz ich rola społeczna. Przegląd Archeologiczny, 65, 35-44. https://doi.org/10.23858/PA65.2017.004
Dział
Artykuły
Share |