Uwagi do datowania i periodyzacji użytkowania cmentarzyska w Domasławiu-Chrzanowie, pow. wrocławski

Autor

  • Bogusław Gediga Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

Słowa kluczowe:

Domasław, Lower Silesia, remation burial ground, the Bronze Age, the early Iron Age, absolute dating 14C

Abstrakt

The paper contains the comments of an archaeologist on the results of dating the Bronze and early Iron Age burial ground in Domasław, Wrocław district by the 14C method. Most of the dates obtained correlate well with previous archaeological dating to the Bronze and early Iron Age. There are, however, a few exceptions (namely, the stylistic characteristics of grave inventories) in which the established typological classification contrasts with the radiocarbon dates determined for these features and situates them much earlier, largely during the period of the Tumulus cultures in Polish territory in the II period of the Bronze Age in the periodization by O. Montelius/J. Kostrzewski and BC and BD in the southern periodization system. Similarly, several other assemblages from the youngest phase of the use of the burial ground from the HC period obtained much older dates.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anioła M., Nowaczyk K., Nowaczyk L., Zarzycka A. (2012). Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej epoki brązu na stanowiskach Chrzanów 4 oraz Domasław 10-12, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie. Raport 2007-2008, t. 1. Warszawa.

Chochorowski J. (1999). Hiperborejczycy wieku brązu – Epoka brązu poza zasięgiem wysokich cywilizacji w Europie. W: J.K. Kozłowski, Encyklopedia historyczna, t. 1. Prehistoria, rozdz. XX (202-246). Kraków: Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres.

Chochorowski J. (2007). Metodyczne i metodologiczne problemy datowania radiowęglowego pozostałości kremacji z grobów ciałopalnych kultury łużyckiej (na przykładzie materiałów z cmentarzyska w Kietrzu). W: J. Chochorowski (red.), Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim (103-138). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dąbrowski J., Rajewski Z. (red.). (1979). Prahistoria ziem polskich, t. 4: Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN .Ossolineum.

Dąbrowski J. (2009). Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej. Warszawa: Wydawnictwo TRIO .

Furmánek V., Mitráš V. (2016). Systems of Periodization Developer and Used to Study the Urnfield Period in Slovakia. W: K. Trybała-Zawiślak, A. Rozwałka (red.), Studies on the Bronze Age and Early Iron Age. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 11, 19-48. Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Institute of Archaeology Rzeszów University.

Gardawski A., Woźniak Z. (1979). Podstawy chronologii. W: J. Dąbrowski, Z. Rajewski (red.), Prahistoria ziem polskich, t. 4: Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego (22-30). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN . Ossolineum.

Gediga B. (1982). Zagadnienia periodyzacji okresu rozwoju kultury łużyckiej w świetle kontaktów z Południem. W: M. Gedl (red.), Południowe pogranicze kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z Południem (49-58). Kraków-Przemyśl: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i inni.

Gedl M. (1979). Stufengliederung und Chronologie des Gräberfeldes der Lausitzer Kultur in Kietrz. Prace Archeologiczne, 27, Warszawa, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Gedl M. (1980). Studia nad periodyzacją kultury łużyckiejw południowej części Śląska. Archeologia Polski, 25, 79-129.

Gedl M. (2002). Wielkie cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Kietrzu, pow. Głubczyce na Górnym Śląsku. W: M. Gedl (red.), Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (75-116). Warszawa: Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN .

Jacob-Friesen G. (1973). Bronzezeit. W: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 4, Lieferung 5, Sonderdruck (641-648). Berlin – New York: Walter de Gruyter.

Kostrzewski J., Chmielewski W., Jażdżewski K. (1965).Pradzieje Polski. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum.

Kozłowski J.K., Kaczanowski P. (1998). Najdawniejsze

dzieje ziem polskich. W: Wielka historia Polski. Kraków: FOGRA Oficyna Wydawnicza.

Krawczuk A. (2000). Grecja. W: K.M. Ciałowicz, J.A. Ostrowski (opracowanie naukowe), Encyklopedia Historyczna Świata, t. II (110-167). Kraków: Agencja Publicystyczno-

Wydawnicza Opres.

Kruk J., Milisauskas S., Włodarczak P. (2018). Real Time. Radiocarbon Dates and Bayesian Analysis of the Neolithic Settlement at Bronocice, Fourth Millennium BC. Kraków: Instytut Archeologii Etnologii PAN .

Minta-Tworzowska D. (1994). Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez orazteorii archeologicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM .

Purowski T. (2019). Od fajansu do szkła. Kontakty ziem polskich z głównymi centrami cywilizacyjnymi w II-I tyś. p.n.e. w świetle badań archeometrycznych tworzyw szklistych. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN .

Opublikowane

2019-11-25

Jak cytować

Gediga, B. (2019). Uwagi do datowania i periodyzacji użytkowania cmentarzyska w Domasławiu-Chrzanowie, pow. wrocławski. Przegląd Archeologiczny, 67, 49–71. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/PA67.2019.003

Numer

Dział

Artykuły
Share |