Restauracja drewnianej architektury sakralnej w uwarunkowaniach prawnych doby zaborowej. Uwagi na podstawie zapisów źródłowych wielkopolskiej prowincji

Autor

  • Aleksander Jankowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz https://orcid.org/0000-0002-7806-1845

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.006

Słowa kluczowe:

sztuka sakralna, drewniane kościoły, renowacja zabytków architektury

Abstrakt

Narzucone przez zaborców regulacje prawne zmieniały zasady zarządzania majątkiem parafialnym i finansowania remontów kościołów. W zaborze pruskim obowiązywały przepisy z 1794 r. Sprawy dóbr i finansów należały do proboszcza i prowizorów, a problemy zgromadzeń wiernych do pełnomocników gmin. W 1875 r. wprowadzono instytucję dozoru kościelnego, który zyskał wszelkie kompetencje zarządzania majątkiem, a od 1905 r. także uprawnienia ustalania podatku na prace remontowe. W części Wielkopolski zaanektowanej przez Rosję, zarządzanie majątkiem kościelnym regulował dekret z 1817/1818 r., powołujący przy każdej parafii dozór kościelny. Wydatkami remontowymi w 90% obciążono parafian. Po upaństwowieniu dóbr kościelnych (w1843 r.) i w uwarunkowaniach reformy uwłaszczeniowej (w 1864 r.) dozory mogły uchwalać obciążenia finansowe tylko za zgodą całej parafii – zgromadzenia parafian. Prawo decyzyjne mieli w nim wyłącznie właściciele nieruchomości. Remonty do 3000 rubli podlegały nadzorowi władz guberni, natomiast bardziej kosztowne wymagały zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na obszarze Wielkopolski regulacje prawne zaborców objęły blisko 400 kościołów drewnianych. Finansowe problemy remontowe były jednym z głównych tematów korespondencji proboszczów z kuriami biskupimi. Szczegółowe relacje z przebiegu remontów zawierają przede wszystkim archiwalia archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej (z obszaru Wielkiego Księstwa Poznańskiego). W źródłach dotyczących biskupstwa kujawsko-pomorskiego (kujawsko-kaliskiego), czyli Wielkopolski w granicach Królestwa Polskiego, kwestie remontów poruszano zdecydowanie bardziej lakonicznie.  Często patron i parafianie różnie interpretowali przepisy normujące finansowanie remontów świątyń. Patroni zajmowali zwykle dążyli do zminimalizowania kosztów. Czasami, pozbawieni wsparcia parafianie, by wyremontować świątynię, sprzedawali zniszczone elementy wyposażenia bądź korzystali z różnych form kredytowania. Bywało, że prace remontowe opłacał wyłącznie proboszcz.
Niezależnie od sposobu finansowania remontu, jego efekt zwykle zależał od proboszcza, jego zaradności i zdolności organizacyjnych. Pomocą były kierowane do duchownych poradniki renowacji budowli kościelnych, a od końca XIX w. także zalecenia władz kościelnych, mające na celu przeciwdziałanie oszpecającym wnętrze dekoracjom. Prace najczęściej zlecano miejscowym rzemieślnikom lub firmom dekoratorskim oferującym kompleksowe usługi renowacji architektury i wyposażenia. Archiwalia wskazują, że remonty zabytkowych kościołów drewnianych w zasadzie pozostawały poza zainteresowaniem pruskich służb konserwatorskich. Rzadko też powierzano projekty renowacji historykom sztuki bądź wykwalifikowanym architektom.
Obowiązujące w dobie zaborowej normy prawne finansowania remontów zabytkowych kościołów drewnianych utrzymano w odrodzonej Rzeczypospolitej. Także wówczas o organizacji prac decydowali proboszczowie, jednak programy (koncepcje) i efekty restauracji w znacznie większym stopniu poddano nadzorowi powołanych organów konserwatorskich.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Allgemeines. 1804. Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten, Bd. IV, Theil 2, Titel 11, Ab. 3: Von den Obern und Vorgesetzten der Kirchengesellschaften; Ab. 9: Von der Verwaltung der Güter und des Vermögens der Pfarrkirchen, Berlin.

Brykczyński Antoni. 1888. Dom Boży to jest praktyczne wskazówki budowania, naprawiania i utrzymania kościołów na wzór dzieła X. Montault (Barbier de Montault) „Traité pratique de la construction, de l’ameublement et de la décoration des églises”, Warszawa.

Dettloff Paweł. 2010. Działalność konserwatorska Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, [w:] Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości. Wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, red. E. Manikowska, P. Jamski, Warszawa, s. 127–158, 351–363 (aneksy).

Dziennik. 1818. Wypis z Protokołu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego, „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. 6, nr 25

Dziennik. 1824. Wypis z Protokołu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego, „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. 8, nr 33

Dziennik. 1864. Wypis z Protokołu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego, „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. 62, nr 187.

Jakimowicz Teresa. 1996. Konserwatorstwo i konserwatorzy w Wielkopolsce w latach 1793–1918, [w:] Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX w., red. A.S. Labuda, K. Zawiasa-Staniszewska, Poznań 1996, s. 102–119.

Jankowski Aleksander. 2009. Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian, Bydgoszcz.

Jankowski Aleksander. 2017. Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795- 1939, Bydgoszcz.

Kiec Olgierd. 2001. Protestantyzm w Poznańskiem 1815–1918, Warszawa.

Kohte Julius. 1895–1896. Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, Bd. III, Berlin.

Kohte Julius. 1897. Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, Bd. IV, Berlin.

Korytkowski Jan. 1888. Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archidioecesis gnesnensis et posnaniensis. Archidioecesis Posnaniensis, cz. B, Gnesnae.

Kujawski Witold. 2009. Następstwa rozbiorów Polski w diecezji włocławskiej, „Studia Włocławskie”, t. 12, s. 173–182.

Kumor Bolesław. 1966. Granice archidiecezji gnieźnieńskiej w tysiącleciu (1000–1939), „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny”, t. IX, nr 3–4, s. 3–27.

Kumor Bolesław. 1980. Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej1772–1918, Kraków.

Łuszczkiewicz Władysław. 1869. Wskazówka dla utrzymania kościołów, cerkwi, przechowywanych tamże zabytków przeszłości, Kraków.

Łuszczkiewicz Władysław. 1887. Poradnik dla zajmujących się utrzymaniem i restauracją kościołów i sprzętów kościelnych, Kraków.

Majdowski Andrzej. 1994. Zabudowania plebańskie w ustawodawstwie Królestwa Polskiego, [w:] A. Majdowski, Ze studiów nad architekturą sakralną w Królestwie Polskim, Warszawa, s. 63–94.

Małecki Henryk. 1988. Dwustulecie Kościoła Warszawskiego w zarysie, „Warszawskie Studia Teologiczne”, t. XI, 1998, s. 11–50.

Manikowska Ewa. 2010. Organizacja opieki nad zabytkami a dziedzictwo kultury sakralnej. Zarys problematyki, [w:] Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości. Wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, red. E. Manikowska, P. Jamski, Warszawa, s. 167–187.

Pruszyński Jan. 1989. Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa.

Turwid Marjan. 1926. Klasztor na Lipówce. Legendy, Września.

Wisłocki Jerzy. 1981. Uposażenie Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce 1918–1939, Poznań.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-01

Jak cytować

Jankowski, A. (2019). Restauracja drewnianej architektury sakralnej w uwarunkowaniach prawnych doby zaborowej. Uwagi na podstawie zapisów źródłowych wielkopolskiej prowincji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), 93–112. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.006

Numer

Dział

Studia i materiały