Mikroregiony osadnicze w pradziejach ziem polskich. Problemy rozwoju gospodarki rolno-hodowlanej

Autor

  • Andrzej Niewęgłowski

Słowa kluczowe:

Polska, mikroregiony osadnicze, grupy lokalne, wielkość powierzchni użytkowanej gospodarczo, strefy osadniczo-krajobrazowe

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są wybrane mikroregiony osadnicze (grupy lokalne). W mikroregionach tych wskaźniki użytkowanej gospodarczo powierzchni przypadającej na członka grupy odpowiadają intensywności produkcji rolno-hodowlanej, a zróżnicowanie tych wskaźników – zmianom rozwojowym (i regresywnym) tej produkcji. Zmiany te badane są także na podstawie stopnia zasiedlenia stref osadniczo-krajobrazowych.

Tłumacz: Iwona Żych

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Antoniewicz J., 1958 Wyniki dotychczasowych badań starożytnego osadnictwa jaćwieskiego w dorzeczu Czarnej Hańczy, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 25, z. 1–2, s. 1–21
Chochorowski J., Kaczanowski P., Kozłowski J. K., 1999 Encyklopedia historyczna świata, t. 1, Prehistoria, Kraków
Clark G., Piggott S., 1970 Społeczeństwa prahistoryczne, Warszawa
Czerniak L., 1980 Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Poznań
Czerniak L., Piontek J., 1980 Próba modelowego opisu form organizacji społecznej i gospodarczej ludności „kultur wstęgowych” na podstawie analizy zespołów osadniczych typu Brześć Kujawski, „APolski”, t. 24, z. 3–4, s. 335–361
Dąbrowski J., 1981 Próba charakterystyki zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Worytach, [w:] Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej, J. Dąbrowski red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
Dąbrowski J., 2009 Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa
Gedl M., 1983 Przemiany zasiedlenia na Wyżynie Głubczyckiej i w dorzeczu Liswarty w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, [w:] Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 189–206
Gedl M., 1989 Organizacja społeczna, [w:] Pradzieje..., t. I:2, s. 685–689
Gedl M., 2002 Wielkie cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Kietrzu, pow. Głubczyce na Górnym Śląsku, [w:] Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, s. 75–116
Godłowski K., 1966 Problem przełomu w technice uprawy ziemi na ziemiach polskich w pierwszym tysiącleciu n.e., Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, t. 8, Warszawa, s. 77–91
Gedl M., 1969 Kultura przeworska na Górnym Śląsku, Katowice–Kraków
Gurba J., 1989 Organizacja społeczna, [w:] Pradzieje…, t. I:1, s. 367–369
Kaczanowski P., Kozłowski J. K., 1998 Wielka historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków
Kadrow S., 1995 Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce, Kraków
Kadrow S., 1996 Mikroregionen, Lokalgruppen und Ethnien: Sozialstrukturen Südostpolens in der Frühbronzezeit, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 1, s. 163–168
Kozłowski J. K., 1989 Struktura społeczna i wierzenia, [w:] Pradzieje..., t. I:1, s. 112–121
Kruc W. A., 1994 Osiedla „giganty” oraz niektóre problemy demograficzne kultury trypolskiej, „APolski”, t. 39, z. 1–2, s. 7–30
Kruk J., Milisauskas S., 1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków
Kulczycka-Leciejewiczowa A., 1979 Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego, [w:] Prahistoria ziem polskich, W. Hensel red., t. II, Neolit, W. Hensel, T. Wiślański red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 19–164
Kurnatowski S., 1966 Przemiany techniki uprawy roli w czasach między epoką brązu i wczesnym średniowieczem, a rozmieszczenie stref zasiedlenia (głos w dyskusji), [w:] Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, t. 8, Warszawa, s. 92–99
Kurnatowski S., 1975 Wczesnośredniowieczny przełom gospodarczy w Wielkopolsce oraz jego konsekwencje krajobrazowe i demograficzne, „APolski”, t. 20, z. 1, s. 145–160
Lityńska-Zając M., 1997 Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeologiczne, Kraków
Łowmiański H., 1953 Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa
Łowmiański H., 1967 Początki Polski, t. 3, Warszawa
Makiewicz T., 1979 Z badań nad osadnictwem kultury przeworskiej na terenie zachodniej części Kujaw (rejon Jeziora Pakoskiego), „Slavia Antiqua”, t. 25, s. 1–48
Michalski J., 1983 Typy osad otwartych kultury łużyckiej, ich rozprzestrzenienie na terenie Polski oraz liczba zamieszkującej je ludności, [w:] Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 375–390
Niewęgłowski A., 1966 Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim na Mazowszu. Studium metodyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków
Niewęgłowski A., 1972 Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Niewęgłowski A., 1987 Stosunki kulturowo-osadnicze we wczesnym okresie przedrzymskim, [w:] Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego (V w. p. n. e. – XII w. n.e.), J. Pyrgała red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 45–82
Ostoja-Zagórski J., 1982 Przemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
Ostoja-Zagórski J., 1989 Problematyka demograficzna i gospodarcza ludności kultury łużyckiej na Pomorzu, [w:] Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, T. Malinowski red., Słupsk, s. 155–172
Ostoja-Zagórski J., 1993 Mikroregion Sobiejuchy na Pałukach, Warszawa–Żnin
Przewoźna-Armon K., 1974 Struktura i rozwój zasiedlenia południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej u schyłku starożytności, Warszawa–Poznań
Rodzińska-Nowak J., 2012 Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Kraków
Wierciński A., 1989 Badania antropologiczne nad ludnością okresu neolitu w Polsce i na obszarach sąsiednich, [w:] Pradzieje..., t. I:1, s. 369–377
Wiślański T., 1969 Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej, Wrocław–Warszawa–Kraków

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Niewęgłowski, A. (2015). Mikroregiony osadnicze w pradziejach ziem polskich. Problemy rozwoju gospodarki rolno-hodowlanej. Archeologia Polski, 60(1-2), 53–70. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/186

Numer

Dział

Metody i metodologia