Zarys stanu i problematyki polskich badań nad naczyniami szklanymi z XIV–XVIII wieku w latach 1987–2018

Słowa kluczowe: wyroby szklane, naczynia szklane, studia nad szkłem, późne średniowiecze, nowożytność, stan badań, zabytki archeologiczne

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są naczynia szklane będące znaleziskami archeologicznymi, datowane na okres późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, uwzględnione w polskich publikacjach z lat 1987–2018. Są to głównie opracowania archeologiczne, ale również istotne w badaniach nad tymi wyrobami studia z zakresu historii, historii sztuki, chemii i konserwatorstwa. Celem autorki było zebranie dotychczas upowszechnionego zasobu tej kategorii źródeł z obszaru współczesnej Polski, omówienie sposobu ich prezentacji, określenie miejsc pozyskania, liczebności i zawartości zbiorów. Wskazane zostały też zagadnienia podejmowane dotychczas przez badaczy, zarówno te rozwiązane, jak i niedostatecznie poznane, wymagające dalszych studiów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrzejewska A . 1996, Szkło naczyniowe z klasztoru OO. Dominikanów w Brześciu Kujawskim, województwo włocławskie, Sum.: Glass vessels from the dominican monastery at Brześć Kujawski, Włocławek province, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 20, pp. 123–153.

Andrzejewska A . , Kajzer L . 1995, Badania zespołu podominikańskiego w Brześciu Kujawskim, Sum.: Studies on post-dominican complex in Brześć Kujawski, [in:] Materiały z I sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Toruń, 21–22 listopada 1992 roku, J. Olczak ed., Archeologia Historica Polona, 1, Toruń, pp. 127–148.

Antowska-Gorączniak O. 2012, Późnośredniowieczne i nowożytne szkło z badań na stanowisku przy ul. Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Sum.: Late medieval and modern glass from excavations at the site at No. 5 in ul. Posadzego, in Ostrów Tumski, Poznań, [in:] Poznań we wczesnym średniowieczu, 7, H. Kóčka-Krenz ed., Poznań, pp. 147–201.

Augustyniak J . 1992, Zamek w Inowłodzu, Sum.: The castle at Inowłódz, Łódź.

Baranowski T. 1919, Przemysł polski w XVI w., K. Tymieniecki ed., Warszawa.

Baturo K . 2017a, Puchary i kieliszki z badań na placu Zamkowym, Sum.: Stemmed glassware, [in:] Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, Part 2, Z. Polak, K. Meyza eds, Archeologia Dawnej Warszawy, 4, Warszawa, pp. 191–199.

Baturo K . 2017b, Szklane naczynia zasobowe z badań prowadzonych na terenie placu Zamkowego, Sum.: Glass storage vessels, [in:] Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, Part 2, Z. Polak, K. Meyza eds, Archeologia Dawnej Warszawy, 4, Warszawa, pp. 201–235.

Baturo K . , Kasprzak A . J . 2018a, Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Trębaczew – Huta Trębaczewska (1819–1829) (woj. łódzkie, pow. rawski), „Szkło i Ceramika”, 3, pp. 30–32.

Baturo K . , Kasprzak A . J . 2018b, Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Błędów – Huta Błędowska (1801–1806/1807), woj. mazowieckie, pow. grójecki, „Szkło i Ceramika”, 4, pp. 30–32.

Baturo K . , Kasprzak A . J . 2018c, Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Lutkówka – Huta Lutkowska (1838–1851/1852), woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, „Szkło i Ceramika”, 5, pp. 36–39.

Baturo K . , Kasprzak A . J . 2018d, Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Stanisławów – Huta Stanisławowska (I huta: 1796–1801/1803, II huta: 1805–1806?), „Szkło i Ceramika”, 6, pp. 34–37.

Bednarz T. , Dąbal J . 2013, Sprzęty kuchenne i naczynia stołowe z wraka W-27, Zusamm.: Küchengeräte und Trinkgeschirr aus Wrack W-27, [in:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, M. Fudziński, H. Paner eds, Gdańsk, pp. 549–564.

Bienias D. 1997, Środowisko geograficzne nowożytnych hut szkła w województwie kieleckim, Sum.: Geographical environment of modern glass-works in Kielce voivodeship, [in:] Studia z archeologii, historii i geografii historycznej, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 6, Toruń, pp. 207–269.

Bis M. 2017, Nowożytne naczynia szklane znalezione w Warszawie – możliwości i ograniczenia badań, Sum.: Modern-period glass vessels excavated in Warsaw – research perspectives and limitations, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 65/3, pp. 370–396.

Bis W. 2015, Badania archeologiczno-architektoniczne, Sum.: Archaeological and architectonic investigations in Tykocin Castle, [in:] Tykocin – zamek nad Narwią (XV–XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961–1963 i 1999–2007, M. Bis, W. Bis eds, Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi, 4, Warszawa, pp. 67–98.

Biszkont J . 2000, Późnośredniowieczne szklarstwo na terenie ziemi kłodzkiej, [in:] Człowiek i środowisko w Sudetach, M. Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska eds, Wrocław, pp. 263–267.

Biszkont J . 2005a, Późnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku, Sum.: Late medieval glass in Silesia, Wratislavia Antiqua, 7, K. Wachowski ed., Wrocław.

Biszkont J . 2005b, Późnośredniowieczne wyroby szklane z ratowniczych badań archeologicznych w rejonie ulic Szewskiej i Wita Stwosza we Wrocławiu, Sum.: Late Medieval glass from rescue excavations in Szewska and Wita Stwosza streets, Wrocław, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 47, pp. 193–206.

Biszkont J . 2005c, Puchary fletowate z wrocławskiego ratusza, Sum.: Flute cups from Wrocław town hall, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 47, pp. 267–269.

Blusiewicz K . 2011, Puck (działka nr 123), woj. pomorskie. Badania w latach 2010–2011, Sum.: Puck, Plot 123, the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2010–2011, „Światowit”, 9 (50)/B, pp. 1–6.

Blusiewicz K . 2013, Wyniki badań archeologicznych północnej pierzei placu Teatralnego prowadzonych w latach 1995–1997, Sum.: The results of archaeological research on the north frontage of Theatre Square in 1995–1997, [in:] Badania archeologiczno-architektoniczne północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie w latach 1995–1997, W. Pela ed., Archeologia dawnej Warszawy, 3, Warszawa, pp. 73–133.

Borkowski J . , Kuczkowski A . 2011, Cussalyn – Cößlin – Koszalin. Źródła archeologiczne do dziejów Koszalina, Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-VIII: Archeologia, 1, Koszalin.

Borowska J . 2011–2012, Życie codzienne w Pałacu Saskim w Warszawie w XVIII wieku w świetle wykopalisk archeologicznych, „Z otchłani wieków”, 66/1–4, pp. 100–109.

Brzeżycka Ł . 1995a, Późnośredniowieczne i nowożytne szklane naczynia apteczne odkryte na Starym Mieście w Poznaniu, Sum.: Late-medieval and modern pharmaceutical glassware found in the Old Town in Poznań, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 22, „Archeologia Szkła”, 6, pp. 65–76.

Brzeżycka Ł . 1995b, Gąsiory – szklane naczynia gospodarcze ze Starego Miasta w Poznaniu (XVII–XVIII wiek), Sum.: Carboys-household glass utensils from the Old Town in Poznań (17th–18th century), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 23, pp. 177–189.

Bułdys B . 2007, Huta szkła w Cudnowie w czasach Sanguszków, [in:] Wokół Sanguszków. Dzieje – sztuka – kultura, J. Skrabski, B. Bułdys eds, Tarnów, pp. 193–203. Ceramika i szkło… 2017, Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan eds, Wrocław.

Cędrowski R . 2011–2012, Badania archeologiczne prowadzone przy rewitalizacji piwnic w kamienicach Strony Dekerta Rynku Starego Miasta w Warszawie, „Z otchłani wieków”, 66/1–4, pp. 39–63.

Chrzanowska A . 1987, Artystyczne szkła śląskie XVII i XVIII w., Warszawa.

Chrzanowska A . 1991, Szkło nowożytne 16.–18. w. Katalog Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław.

Chrzanowska P. 1966, Huta szkła w Cudnowie na Wołyniu, Sum.: The glass plant at Cudnów in Volhynia, „Szkło i Ceramika”, 17/9, pp. 253–258.

Chrzanowska P. 1987, Szkła artystyczne z polskich manufaktur XVIII w., Warszawa.

Ciepiela S . 1966, Pucharki dzwonowate w Polsce od końca XVI w. do końca XVII wieku, Sum.: The bell-shaped cups in Poland since the end of the XVI, till the end of the XVII century, „Szkło i Ceramika”, 17/9, pp. 248–253.

Ciepiela S . 1968a, Późnośredniowieczne naczynia szklane z Płocka, Rés.: Les vases en verre de Płock du bas Moyen Age, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 16/2, pp. 347–360.

Ciepiela S . 1968b, Szkła wiślickie, „Z otchłani wieków”, 24/3, pp. 197–202.

Ciepiela S . 1969, O formach kieliszków użytkowanych w I połowie XVIII w. w Warszawie, „Szkło i Ceramika”, 20/11, pp. 313–316.

Ciepiela S . 1977, Szkło osiemnastowieczne Starej Warszawy, Warszawa.

Ciepiela-Kubalska S . 1987, Z badań nad XVIII-wiecznymi szklanymi naczyniami gospodarczymi, Sum.: From the studies on the 18th century household glassware, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 12, pp. 111–121.

Ciepiela-Kubalska S . 1991a, Stan badań nad późnośredniowiecznym i nowożytnym szkłem użytkowym w Polsce (2 połowa XIII–XVII w.), Sum.: State of research on late-medieval and modern utilitarian glassware in Poland (from the 2nd half of the 13th to the 17th centuries), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 18, pp. 173–189.

Ciepiela-Kubalska S . 1991b, Szklanice fletowate ze Starego Miasta w Warszawie (XIV– XV – 1 ćwierci XVII wieku), Sum.: Flute-shaped beakers from the Old Town of Warsaw from the enclosures of the 14th and 15th centuries to the 1st quarter of the 17th century, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 19, pp. 25–42.

Ciepiela-Kubalska S . 1999, Szklane kufle starowarszawskie z XVIII wieku, Sum.: Eighteenth-century glass beer mugs from Warsaw, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 27, pp. 145–162.

Ciepiela-Kubalska S . 2005, Nowożytne szklane naczynia z badań archeologicznych na Rynku Starego Miasta w Warszawie, Sum.: Post-medieval glass vessels discovered during archaeological excavations of the Old Town Square (Rynek Starego Miasta) in Warsaw, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 29, pp. 189–232.

Ciepiela Kubalska S . , Stawiarska T. 2005, Nowożytne wyroby szklane z badań archeologicznych na rynku Starego Miasta w Warszawie (komentarz technologiczny), Sum.: Post-medieval glass vessels discovered during archaeological excavations of the Old Town Square (Rynek Starego Miasta) in Warsaw: a technological commentary, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 29, pp. 233–241.

Cnotliwy E . 2014, Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Sum.: The archaeology of the Pomeranian Dukes’ Castle in Szczecin, Szczecin.

Ćwiertak E . 1997, Murowany dwór obronny z XVI wieku w Kazanowie Starym, gmina Końskie, województwo kieleckie, Sum.: The fortified, masonry manor house from 16th century in Kazanów Stary, Kielce voivodeship, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 21, pp. 113–130.

Dąbal J . 2015, Twierdza Wisłoujście. Źródła ruchome, Sum.: Wisłoujście Fortress. Artefacts, [in:] Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013–2014/Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and architectural investigations, 2013–2014, J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Widerski eds, Gdańsk, pp. 179–182.

Dąbal J . , Kubus R . , Szczepanowska K . 2018, Ceramiczne i szklane słoiki do przechowywania maści z badań archeologicznych w Gdańsku, Sum.: Ceramic and glass ointment jars from archaeological research in Gdańsk, „Medycyna Nowożytna”, 24/3 supl., pp. 173–190.

Dekówna M . 1992, Produkcja i obróbka szkła (do XV wieku), [in:] Z dziejów techniki w dawnej Polsce, B. Orłowski ed., Warszawa, pp. 379–409.

Dekówna M . 2017, Badania nad początkami szklarstwa i wyrobami szklanymi na ziemiach polskich: problemy i metody badań. Zarys, Sum.: Studies on the origins of glassmaking and glassware in Poland: an outline of problems and research methods, „Przegląd Archeologiczny”, 65, pp. 69–88.

Deptuła J . 2014, Ulica Dworna 22C, [in:] Archeologia Łomży, Nowodworce, pp. 107–118.

Dolczewski Z . 2000a, Kubki, kufle i kieliszki, czyli co w czym dawniej pijano, [in:] Na frasunek…, Kronika miasta Poznania, 4, J. Wiesiołowski ed., pp. 45–61.

Dolczewski Z . 2000b, Szkła, [in:] Pompa viventium. Barokowe rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Katalog wystawy, Z. Dolczewski ed., Gniezno, pp. 47–54.

Dolczewski Z . 2002, Vitrea splendida. Kolekcja szkieł dawnych, Sum.: Vitrea splendida. Old Glassware Collection, Poznań.

Dworaczyński E . 2008, Pozostałości taborów wojsk polskich z czasu bitwy pod Wojniczem w roku 1655, Sum.: The remains of the Polish field kitchens near the Wojnicz battlefield (1655), [in:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, J. Gancarski ed., Krosno, pp. 295–318.

Dziedzic P. , Kałagate S . , Magda-Nawrocka M. 2004, Wstępne wyniki badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Żaganiu w latach 1995–1997, Zusamm.: Die ersten Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen auf dem Gebiet der Altstadt Żagań in den Jahren 1995–1997, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, 2, pp. 65–168.

Dziubek E . 2004, 2. Naczynia stołowe i kuchenne – ceramiczne, szklane i metalowe, [in:] Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, L. Kajzer ed., Rypin, pp. 187–198.

Dziubek E . , Kajzer L . 2004, IV. Kultura materialna mieszkańców zamku, [in:] Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, L. Kajzer ed., Rypin, pp. 171–176.

Dziubek E . , Ruta S . 1999, Zabytki archeologiczne z dworu w Pabianicach, Sum.: Archaeological relics in the castle in Pabianice, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 5, pp. 297–314.

Firszt S . 1994, Naczynia szklane z XIII–XVIII wieku z badań i odkryć 1995 na terenie Legnicy, „Szkice Legnickie”, 16, pp. 23–42.

Firszt S . 1999, Naczynia szklane odkryte podczas badań i odkryć archeologicznych na terenie dawnego województwa jeleniogórskiego do 1997 roku, „Skarbiec Ducha Gór”, 4, pp. 17–21.

Fonferek J . 2013, Naczynia szklane z ulicy Stary Rynek 2–7 na Starym Mieście w Elblągu, Zusamm.: Glasgefäβe aus der ul. Stary Rynek 2–7 in der Altstadt von Elbląg/Elbing, [in:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, M. Fudziński, H. Paner eds, Gdańsk, pp. 415–428.

Francke C . 1994, Późnośredniowieczne wyroby ze szkła z zamków w Bardzie i Gniewoszowie, woj. Wałbrzych, Zusamm.: Spätmittelalterliche Glaswaren aus dem Burgen in Bardo und Gniewoszów, Woi. Walbrzych, „Silesia Antiqua”, 36–37, pp. 95–112.

Gajewska E . 1996, Nowożytne wyroby szklane z działki mieszczańskiej przy ul. Więziennej we Wrocławiu, Sum.: Contemporary glass products from the burgher lot in 29 Więzienna Street in Wrocław, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 38, pp. 281–294.

Gajewska M . 2017, Wykopaliska przy wschodniej pierzei Placu Wolności w Janowcu nad Wisłą (wykop 5), Sum.: Excavations along the eastern frontage of Wolności Square in Janowiec on the Vistula River (trench 5), [in:] Janowiec nad Wisłą. Źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI–XVII w.), J. Kruppé, M. Dąbrowska eds, Warszawa, pp. 89–108.

Gajewska M . , Kruppé J . 1964, Badania archeologiczne przeprowadzone w Solcu nad Wisłą, pow. Lipsko w 1962 r., Rés.: Travaux archéologiques à Solec sur la Vistule, dist. de Lipsko, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 12/1, pp. 45–60.

Gajewska M . , Kruppé J . 1965, Badania terenowe w Solcu nad Wisłą, pow. Lipsko w 1963 r., Rés.: Eudes sur le terrain poursuivies en 1963 à Solec sur la Vistule, dist. Lipsko, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 13/1, pp. 121–132.

Gajewska-Prorok E . , Kasprza k A . J . 2012, Szklarstwo na Śląsku w 2 połowie XVII i 1 połowie XVIII wieku. Mocodawcy, hutnicy i zdobnicy szkła, [in:] Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu, A. Kozieł ed., Jelenia Góra, pp. 197–218.

Garas M . , Karwowska H . 2013, Wyroby szklane, [in:] Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie, H. Karwowska, A. Andrzejewski eds, Białystok, pp. 257–286.

Garas M . , Trzciński Ł . 2010, Badania archeologiczne na dziedzińcu Kolegium Jezuickiego w Chojnicach, „Zeszyty Chojnickie”, 25, pp. 11–44.

Ginter H . 1968, Materiały szklane ze stanowiska Warszawa-Zamek, „Warszawskie Materiały Archeologiczne”, 3, pp. 66–79.

Girdwoyń A . , Rubnikowicz M . 1996, Zabytki szklane z Sandomierza: komentarz technologiczny, Sum.: Glass products from Sandomierz: the technological commentary, [in:] Sandomierz: badania1969–1973, S. Tabaczyński eds, pp. 454–456.

Głosek M . 1998, Dwór murowany w Bąkowej Górze, Acta Archaeologica Lodziensia, 42, Łódź.

Gołębiewski A . 1988, Puchary typu Römer z terenu Polski północnej, Zusamm.: Trinkgläser vom Typ Römer aus dem Gebiet Nordpolens, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 36/3, pp. 433–448.

Gołębiewski A . 1992, Ornamentyka późnośredniowiecznych i nowożytnych naczyń szklanych (analiza zabytków archeologicznych z Elbląga i Torunia), Zusamm.: Ornamentik der spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Glasgefässe (Analyse archäologischer Denkmäler aus Elbing und Thorn), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 40/4, pp. 469–493.

Gołębiewski A . 1993, Mittelalterliche und neuzeitliche Glaserzeugnisse von ausgewählten Fundstätten Nordpolens, „Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters”, 21, pp. 107–134.

Gołębiewski A . 1997a, Importy naczyń szklanych na Starym Mieście w Elblągu w średniowieczu i okresie nowożytnym, „Archaeologia Elbingensis”, 2, pp. 37–46.

Gołębiewski A . 1997b, Znaki na nowożytnych butelkach szklanych ze Starego Miasta w Elblągu, Sum.: Signs on modern glass bottles from the Old Town in Elbląg, [in:] Studia z archeologii, historii i geografii historycznej, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 6, Toruń, pp. 183–205.

Gołębiewski A . 1998, Użytkowanie naczyń szklanych w średniowiecznych miastach Pomorza i Prus, Sum.: Use of glass vessels in medieval Pomeranian and Prussian towns, [in:] Materiały z IV sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, „Życie codzienne w średniowiecznym mieście”, Sobótka-Górka, 22–25 października 1996 roku, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 7, Toruń, pp. 213–229.

Gołębiewski A . 2000, Elbląskie szkła emaliowane, Sum.: Enamelled glass vessels from Elbląg, [in:] Źródła archeologiczne i ich treści, W. Chudziak, A. Sosnowska eds, Archeologia Historica Polona, 8, pp. 205–231.

Gołębiewski A . 2004, Szkła w stylu weneckim w nowożytnym materiale archeologicznym, Zusamm.: Gläser im venezianischen Stil im neuzeitlichen Fundmaterial, [in:] Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki eds, Elbląg, pp. 465–474.

Gołębiewski A . 2005, Szkła w stylu weneckim w nowożytnym materiale archeologicznym ze Starego Miasta w Elblągu, Sum.: Venetian-style glassware in post-mediaeval archaeological material retrieved from the Old Town in Elbląg, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia”, 29, pp. 161–188.

Gołub S . 1998, Trzeci sezon badań stanowiska 19A w Chełmie, ul. Krzywa 32/34, Sum.: The third field season at 32/34 Krzywa Street, Site 19A, Chełm, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, 3, pp. 221–223.

Górkiewicz E . 2015, Katalog, Sum.: Catalogue, [in:] «Civitas et urbs Stetinum». Karty z dziejów północnej części miasta, II, A.B. Kowalska ed., Szczecin, pp. 71–99.

Grabny B . 2016, Szkło naczyniowe i szkło okienne, [in:]Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu, P. Nocuń ed., Siedlęcin–Pękowice–Kraków, pp. 241–276.

Grabowski W. 1998, Średniowieczna huta szkła w Cichej Dolinie k. Piechowic, „Skarbiec Ducha Gór”, 1, p. 32.

Grabowski W. 2000, Średniowieczna huta szkła w Cichej Dolinie koło Piechowic w świetle badań archeologicznych, [in:] Człowiek i środowisko w Sudetach, M. Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska eds, Wrocław, pp. 259–261.

Greiner-Wronowa E . 2000, Zastosowanie sensorów szklanych w analizie chemizmu korozji i pracach konserwatorskich, Sum.: Application of glass sensors in the analysis of chemical processes of corrosion and in the conservation of glass, [in:] Źródła archeologiczne i ich treści, W. Chudziak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 8, Toruń, pp. 281–295.

Grygiel R . , Jurek T. 1996, Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli, Sum.: The Doliwa family of Nowe Miasto-on-Warta, Dębno and Biechowo. A history of the residences and their owners, Łódź.

Grygiel R . , Jurek T. 1999, Zduny. Późnośredniowieczne i nowożytne rezydencje właścicieli miasta, Sum.: Zduny. Late medieval and modern residences of the town owners, Łódź.

Haur J . K . 1679, Ziemianska generalna oekonomika, Kraków.

Hunicz A . 2004, W cieniu muru obronnego, [in:] Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, E. Banasiewicz-Szykuła, A. Stachyra, B. Grosik-Tytuła eds, Lublin, pp. 81–94.

Kajzer L . 1987, W sprawie importu piwa angielskiego do Polski w XVIII w., Sum.: About imports of English beer to Poland in the eighteenth century, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 29/2, pp. 163–176.

Kajzer L . 1988, Wstępna informacja o materiałach archeologicznych z zamku w Radoszycach koło Końskich, Zusamm.: Die Vorinformation über die archäologischen Materialen von Schloss in Radoszyce bei Końskie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologica”, 9, pp. 137–147.

Kajzer L . 1990, Zamek w Raciążku, Zusamm.: Das Schloss in Raciążek in Kujawy, Łódź.

Kajzer L . 1996, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Sum.: The introduction to the historical archaeology in Poland, Łódź.

Kamieńska Z . 1964, Manufaktura szklana w Urzeczu 1737–1846, Rés.: La manufacture de verre à Urzecze 1737–1846, Warszawa.

Kasprzak A . J . 1998a, Szkła z hut radziwiłłowskich, t. 1: Naliboki [1722–1862], Urzecze [1737–1846]. Szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa.

Kasprzak A . J . 1998b, Szkła z hut radziwiłłowskich, t. 2: Naliboki [1722–1862], Urzecze [1737–1846]. Szkła za zbiorów muzeów polskich, zagranicznych i kolekcji prywatnych, Warszawa.

Kasprzak A . J . 2001a, Hutnictwo szkła i szkło artystyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie klasycyzmu, [in:] W kręgu wileńskiego klasycyzmu. Katalog wystawy, E. Charazińska, R. Bobrow eds, Warszawa, pp. 456–460.

Kasprzak A . J . 2001b, Szkło, [in:] W kręgu wileńskiego klasycyzmu. Katalog wystawy, E. Charazińska, R. Bobrow eds, Warszawa, pp. 544–547.

Kasprzak A . J . 2005a, Huta Kryształowa w latach 1729 – kon. XVIII w., [in:] Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, A.J. Kasprzak ed., Warszawa, pp. 65–81.

Kasprzak A . J. 2005b, Zakończenie, [in:] Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, A.J. Kasprzak ed., Warszawa, pp. 91–93.

Kasprzak A . J . 2006, O szkle na pańskim stole. Przyczynek do rozwoju szklanej zastawy stołowej w czasach saskich, [in:] Zastawy stołowe XVI–XX. Materiały z sesji towarzyszącej wystawie „Splendor stołu” w Muzeum Sztuki Złotniczej, Kazimierz Dolny, 26–27 października 2006, b.m.wyd., pp. 5–15, https://www.mnkd.pl/files/userfiles/files/Zastawy.pdf (accessed: 20.01.2019).

Kasprzak A . J . 2007, „Szkło różne w gatunkach wyrażone”. Inwentarz pałacu w Lubartowie z 1756 roku, [in:] Wokół Sanguszków. Dzieje – sztuka – kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 29–30 czerwiec 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, J. Skrabski, B. Bułdys eds, Tarnów, pp. 205–218.

Kasprzak A . J . 2008, Huty szklane na terenie Prus Królewskich w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, [in:] Herman Han – mistrz światła i nokturnu. Narodziny baroku w malarstwie dawnej Rzeczypospolitej, M. Osowski ed., Pelplin, pp. 133–152.

Kasprzak A . J . 2009, Receptariusz szklarski Casparo Brunoro, [in:] Rzemiosło artystyczne w Prusach Królewskich, J. Kriegseisen ed., Gdańsk, pp. 31–40.

Kasprzak A . J . 2010, Huta warszawska Caspara Brunoro w latach 1647–1649, [in:] „Pod niebem północy”. Z dziejów polsko-włoskich związków artystycznych, P. Kondraciuk ed., Zamość, pp. 63–72.

Kasprzak A . J . 2015, Śląski kielich z portretem króla pruskiego Fryderyka II, Sum.: Silesian cup with a portrait of the Prussian King Frederick II, [in:] Nieborów i Arkadia. 70 lat Muzeum. Księga pamiątkowa, A. Morawińska ed., Muzeum w Nieborowie i Arkadii, pp. 180–190.

Kasprzak A . J . , Lichota L . 1996a, O hutach szklanych relacya, „Szkło i Ceramika”, 1, pp. 31.

Kasprzak A . J . , Lichota L . 1996b, I. Inwentarz dóbr Naliboki z 1727 r., II. Marcin Zdora, rewizor huty szkła Naliboki. Listy z 1728–29 r., 5, pp. 31–32.

Kasprzak A . J . , Lichota L . 1996c, III. Zinwentaryzowanie instrumentów hutnych tudzież rysownickich podług specyfikacji niżej wyrażonej po dzień 13 aprilis 1743 r. znajdujących się, „Szkło i Ceramika”, 6, pp. 28.

Kasprzak A . J . , Lichota L . 1997a, Z historii polskich hut. Huta „Urzecze” (1737–1846), Sum.: From history of Polish glasshouses. Glasshouse „Urzecze” (1737–1846 y.), „Szkło i Ceramika”, 2, pp. 43–44.

Kasprzak A . J . , Lichota L . 1997b, Z historii polskich hut. Huta „Urzecze” (1737–1846). Dokończenie z nr 2/97, Sum.: From history of Polish glasshouses. Glasshouse „Urzecze” (1737–1846 y.). Finished with no. 2/97, „Szkło i Ceramika”, 3, pp. 33–34.

Kasprzak A . J. , Lichota L . 1997c, Z historii polskich hut. Huta „Urzecze” (1737–1846). Diariusz miesięczny, Fabryki Zwierciadlanej Urzeckiej. Miesiąca novembra, roku 1756. Rapport… z Huty, Fabryki Zwierciadlanej Urzeckiej dnia 9 marca 1756, Sum.: From history of Polish glasshouses. Glasshouse „Urzecze” (1737–1846 y.). Daily reports from the Urzecze glassworks, „Szkło i Ceramika”, 4, pp. 30–31.

Kasprzak A . J . , Lichota L . 1997d, Opis wytwórczy dojnic, alias tygli, alias garnków, „Szkło i Ceramika”, 5, pp. 32–34.

Kasprzak A . J . , Lichota L . 1997e, Huta szklana w Grodnie za Zygmunta III, „Szkło i Ceramika”, 6, pp. 33.

Kasprzak A . J . , Lichota L . 1998a, Pierwsza polska fabryczna recepta, na fabrykację szkła rubinu złotego, z drugiej ćwierci 18-tego stulecia, Zusamm.: Das erste polnische Fabrikrezept für Glaserzeugung des Goldrubins, aus dem zweiten Viertel des 18. Jhs., „Szkło i Ceramika”, 2, pp. 34–35.

Kasprzak A . J . , Lichota L . 1998b, Opis szklarni Poremba z 1682 r. i jej wyposażenia z 1690 r., „Szkło i Ceramika”, 3, pp. 34–36.

Kierzek J. , Kunicki-Golfinger J . , Kasprzak A . J. , Małożewska-Bućko B . 2002, Application of discriminant and cluster analysis for the provenance studies of historic glass basing of X-Ray Fluorescence Analysis, „Annual Report. Institute of Nuclear Chemistry and Technology”, pp. 87–89.

Kocańda P. , Ocadryga-Tokarczyk E . , Tokarczyk T. 2018, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2017 roku na ulicy 3 Maja w Rzeszowie, stanowisko 17, Sum.: Results of archaeological research carried out in 2017 at 3 Maja Street in Rzeszów, site 17, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, 39, pp. 149–162.

Kołaczkowski J . 1888, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków.

Koperkiewicz A . , Kocińska M . K . 2013, Wstępne wyniki badań archeologicznych prowadzonych na stanowisku nr 89 przy ulicy Tokarskiej 21–25 w Gdańsku, Zusamm.: Vorläufige Ergebnisse von an Fundstelle Nr. 89 in der ul. Tokarska 21–25 in Gdańsk durchgeführten archäologischen Untersuchungen, [in:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, M. Fudziński, H. Paner eds, Gdańsk, pp. 511–524.

Kozłowska R . 1994, Szkło. Materiały do wystawy „Rzeczy codzienne z wykopalisk zamkowych i staromiejskich”, Źródła archeologiczne do dziejów Zamku Królewskiego oraz Starej i Nowej Warszawy, 1, Warszawa.

Kozłowska R . 1997, Materiały szklane z Kleczanowa, [in:] Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989–1992, A. Buko ed., Warszawa, pp. 218–225.

Kozłowska R . , Nowakowski A . 1987, Szkło apteczne z badań archeologicznych Apteki Królewskiej w Warszawie, Sum.: Pharmaceutical glassware found during archaeological studies on Royal Pharmacy in Warsaw, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia”, 12, „Archeologia szkła”, 2, pp. 123–141.

Krawczyk M . , Romiński W. 1999, Wyroby szklane z XIII–XVIII w. z badań archeologicznych w Nysie, Zusamm.: Glasware aus dem 13.–18. Jh. aus den archäologischen Grabungen in Nysa, „Silesia Antiqua”, 40, pp. 133–159.

Krukowska O . 2007a, Stemple na naczyniach szklanych z Gdańska – nowe znaleziska, Sum.: Stamps on glass vessels from Gdańsk – new archaeological finds, [in:] XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada – 02 grudnia 2005, G. Nawrolska ed., Elbląg, pp. 431–436.

Krukowska O . 2007b, Zabytki szklane ze stanowiska 5 w Gdańsku – Hala Targowa, Sum.: Glass artefacts from Site 5 in Gdańsk – the market hall, [in:] Archeologia Gdańska, III, H. Paner ed., Gdańsk, pp. 35–46.

Krukowska O . 2009a, Szkło w badaniach archeologicznych Gdańska, Zusamm.: Glas in archäologischen Untersuchungen der Stadt Gdańsk/Danzig, [in:] Stan badań archeologicznych miast w Polsce, H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski eds, Gdańsk, pp. 437–453.

Krukowska O . 2009b, Zespół naczyń szklanych z najnowszych badań Gdańska, Zusamm.: Glasgefäße aus den neusten Untersuchungen in Gdańsk/Danzig, [in:] XVI Sesja Pomorzoznawcza 22–24.11.2007 r. Szczecin, Część 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński eds, Acta Archaeologica Pomoranica, 3, Szczecin, pp. 247–255.

Krukowska O . 2016, Przedmioty szklane z badań archeologicznych w Zespole Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku, Sum.: Glass objects from archaeological excavations in the Gate Complex of Długa Street in Gdańsk, [in:] Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. Studium archeologiczne, A. Pudło ed., Gdańsk, pp. 209–220.

Krukowska O . 2018, Zespół zabytków ze szkła, Sum.: Reports on glass artefacts, [in:] Jatki mięsne w Gdańsku od XV do XX wieku, A. Pudło, W. Ossowski, E. Trawicka eds, Gdańsk, pp. 499–513.

Kruppé J . , Milewska M . 2014, Dzieje zamku w Pucku, Sum.: A history of the Puck Castle, Warszawa.

Kufel R . 2018, Wyroby szklane, [in:] Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragmenty odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych, P. Pawlak ed., Poznań, pp. 175–241.

Kula W. 1954, Huta szklana w Cudnowie, Sum.: Glassworks at Cudnów 1776–1778, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2/4, pp. 676–690.

Kula W. 1956, Huta szklana w Cudnowie, 1775–1778, [in:] W. Kula, Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Część pierwsza: 1720–1764, Część druga: 1764–1780, Warszawa, pp. 210–242.

Kunicki-Goldfinger J . , Kierzek J . , Kasprzak A . J . , Małożewska-Bućko B . 1999, XVIII-wieczne naczynia szklane z hut w Nalibokach i Urzeczu. Badania fizykochemiczne, Sum.: The 18th century glassware from Naliboki and Urzecze glasshouses. Physico-chemical studies, Raporty Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Seria B, 2, Warszawa.

Kunicki-Goldfinger J . , Kierzek J . , Kasprzak A . J . , Małożewska-Bućko B . 2000, A study of 18th century glass vessels from central Europe by X-ray fluorescence analysis, „X-ray Spectrometry”, 29, pp. 310–316.

Kunicki-Goldfinger J . , Kierzek J . , Kasprzak A . J . , Małożewska-Bućko B . 2005, Central European crystal glass of the first half of the eighteenth century, [in:] Annales du 16e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, London 2003, Nottingham, pp. 258–262.

Kunicki-Goldfinger J . , Kierzek J . , Małożewska-Bućko B . , Dzierżanowski P. 2018, Szkło naczyniowe z Huty Kryształowej pod Lubaczowem na tle szkła okresu baroku w Europie Środkowej: technologia, atrybucja, datowanie, Sum.: Glass from the glasshouse ‘Huta Kryształowa’ near Lubaczów in context: technology, attribution and dating of baroque glass from Central Europe, Raporty Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Seria B, 3, Warszawa.

Kunicki-Goldfinger J . , Pańczyk E . 2016, Badania historycznych szkieł przy użyciu metod jądrowych, Sum.: Studies of historical glass with the use of nuclear methods, „Postępy Techniki Jądrowej”, 59/4, pp. 30–33.

Kunicki-Goldfinger J . , Pańczyk E . , Dzierżanowski P. , Waliś L . 2008, Trace element characterization of medieval and post-medieval glass objects by means of INAA and EPMA, „Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry”, 278/2, pp. 307–311.

Kurowicz P. 2008, Sprawozdanie z prac archeologicznych przeprowadzonych na terenie zespołu podominikańskiego w Sieradzu w 2007 roku, Sum.: A report on excavations carried out within post-dominican complex in Sieradz in 2007, „Sieradzki Rocznik Muzealny”, 11/1997–2008, pp. 59–77.

Kurowicz P. 2013, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2009 roku w rejonie kościoła pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, „Sieradzki Rocznik Muzealny”, 14, pp. 51–70.

Kutyłowska I . 1999, Późnośredniowieczne i nowożytne szkła odkryte w kaplicy św. Trójcy w Lublinie, Sum.: Late medieval and modern glass from Trinity Chapel in Lublin, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 27, pp. 133–144.

Kwaśnik-Gliwińska A . 2003, Europäisches Glas aus 17.–20. Jahrhundert aus der Sammlung Nationalmuseum in Kielce /Szkło europejskie XVII–XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce.

Kwiatkowska M . 1989, Czarki szklane z zamku w Kole województwo Konin (XIV/XV–XV/XVI w.), „Zeszyty Muzealne”, 1, pp. 69–80.

Kwiatkowski K . 2010, Nowożytna latryna na dawnej parceli 32 przy ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie kwartału IX w Stargardzie. Wyniki prac archeologicznych, „Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie”, 4, pp. 99–108.

Lechowicz Z . 2012, Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje, Radom.

Lichota L . 2018, Kieliszek z filigranem: opis, technologia i technika wykonania, „Szkło i Ceramika”, 2, pp. 38–40.

Lipiec A . 2017a, Nowożytne naczynia szklane odkryte w trakcie badań archeologicznych na dziedzińcu Arsenału warszawskiego, Sum.: Modern glass vessels discovered during the archaeological research in the courtyard of the Warsaw Arsenal, [in:] Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie, I: Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego, W. Borkowski ed., „Warszawskie Materiały Archeologiczne”, 14, Warszawa, pp. 87–96.

Lipiec A . 2017b, Zabytki szklane pozyskane w trakcie badań zespołu kamienic na rogu ulicy Traugutta i Placu Małachowskiego w Warszawie, Sum.: Glass artefacts from the research of a complex of tenement houses at the corner of Traugutt Street and Małachowski Square in Warsaw, [in:] Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie, II: Badania archeologiczne zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie, W. Borkowski ed., „Warszawskie Materiały Archeologiczne”, 14, Warszawa, pp. 169–196.

Lodowski J . 1995, Poszukiwania zanikłych hut szkła na ziemi kłodzkiej, [in:] Z badań nad średniowiecznym szklarstwem na Śląsku, Jelenia Góra, pp. 22–28.

Maciaszek M . 2008, Glass artefacts. Zabytki szklane, [in:] The General Carleton Shipwreck, 1785. Wrak statku «General Carleton», 1785, W. Ossowski ed., Gdańsk, pp. 235–240.

Majewski M. 2012, Przedmioty szklane, Zusamm.: Glasgegenstände, [in:] Archeologia Stargardu, I: Badania zachodniej części kwartału V, K. Kwiatkowski ed., Stargard, pp. 149–158.

Majewski M . 2017, Wyroby ze szkła, Zusamm.: Erzeugnisse aus Glas, [in:] Archeologia Stargardu, III: Badania na Rynku Staromiejskim, M. Majewski, K. Stań eds, Stargard, pp. 103–107.

Majewski M . 2018, Szkło apteczne z badań archeologicznych w Stargardzie (XVII – pocz. XIX w.), Sum.: Pharmaceutical glass (17th to early 19th centuries) from archaeological excavations in Stargard, [in:] Aptekarskie drogi do wolności, J. Nieznanowska ed., Szczecin–Stargard, pp. 157–168.

Majorek M . , Grupa D. , Nowak M . 2018, Wyroby szklane z badań archeologicznych w Płonkowie, Sum.: Glass products from archaeological explorations in Płonkowo, [in:] Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie – Tom II, M. Grupa, K. Jędrzecki, W. Nowosad eds, Płonkowo, pp. 154–166.

Markiewicz M . 1989, Szklanice fletowate z XIV/XV–XVIII w. odkryte na zamku w Kole (woj. konińskie), Sum.: The 14th/15th and 18th century flute-shaped beakers discovered in Koło castle (Konin voivodeship), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 14, „Archeologia Szkła”, 3, pp. 15–25.

Markiewicz M . 2005, Doświadczalne, hutnicze formowanie szklanych pucharków dzwonowatych na podstawie wczesnonowożytnych oryginałów, Sum.: Experimental glassworking: the manufacture of glass bell beakers on the basis of early-modern originals, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 29, pp. 279–284.

Markiewicz M . 2012, Wyroby ze szkła, Sum.: Glass products, [in:] Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, M. Wiewióra ed., Toruń, pp. 292–298.

Markiewicz M . 2014a, Wyroby ze szkła, Sum.: Glass objects, [in:] Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, M. Wiewióra ed., Toruń, pp. 149–156.

Markiewicz M . 2014b, Wytwórczość szklarska – przeobrażenia w organizacji rzemiosła i technologii produkcji szkła na ziemiach polskich w XIII–XIV/XV wieku, Sum.: Glassworking – transfromations in the organization of craft and glass production technology in Poland in the 13th–14th/15th century, Archaeologia Historica Polona, 22, Toruń, pp. 185–196.

Markiewicz M . 2017a, Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku, „Szkło i Ceramika”, 2, pp. 13–16.

Markiewicz M . 2017b, Późnośredniowieczne i nowożytne wyroby szklane ze stanowiska przy ulicy Tokarskiej w Gdańsku, Sum.: Late medieval and post-medieval glassware from the site at Tokarska Street in Gdańsk, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 35, pp. 113–128.

Meyza K . 2001, Osiemnastowieczna potrzebnica na posesji Łazarowiczów. Z badań archeologicznych na placu Zamkowym w Warszawie, „Almanach Muzealny”, 3, pp. 7–26.

Meyza K . 2014, Wyniki archeologicznych badań sondażowych na wzgórzu widokowym w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie, Sum.: Results of an archaeological survey of the prospect mound at the Krasiński Garden in Warsaw, „Almanach Muzealny”, 8, pp. 15–43.

Michałek J . 2018, Zróżnicowanie składu chemicznego materiałów do wytopu szkła średniowiecznego wg Teofila Prezbitera, „Szkło i Ceramika”, 1, pp. 22–25.

Milewska M . 2007, Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne importowane naczynia szklane z zamku w Pucku, Sum.: Late-mediaeval and early-modern imported glass vessels from the castle in Puck, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 55/1, pp. 3–19.

Moszak N . , Wantuch-Jarkiewicz K . , Dąbrowski P. 2017, Konserwacja i restauracja szkła archeologicznego w Polsce – ocena obecnej sytuacji, Sum.: Conservation and restoration of archaeological glass in Poland – an assessment of the current situation, [in:] Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan eds, Wrocław, pp. 391–404.

Mroczek R . 2007, Późnośredniowieczne zabytki ruchome z badań na dziedzińcu głównym pałacu Pod Blachą, Sum.: Late medieval movable monuments discovered during the excavations conducted in the main courtyard of the Tin-roofed Palace, „Kronika Zamkowa”, 1–2/53–54, pp. 39–90.

Mucha M . 1984, Archeologiczna weryfikacja nowożytnych hut szkła na terenie Wielkopolski południowo-wschodniej, Sum.: Archaeological verification of modern glassworks in southeastern Wielkopolska, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 10, pp. 83–118.

Mucha M . 1991, Stan badań nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła w Polsce, Sum.: State of research on medieval and modern glassmaking in Poland, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 18, pp. 131–150.

Mucha M . 1997, Dziewiętnastowieczne huty szkła w rejonie Bierzwnika i Dobiegniewa w świetle źródeł archeologicznych, Zusamm.: Das Glashütten des 19. Jahrhunderts im Gebiet Bierzwnik und Dobiegniew im Licht archäologischer Untersuchungen, „Zeszyty Bierzwnickie”, 2, pp. 107–126.

Mucha M . 1996, Nowożytne huty szkła w Polsce środkowo-zachodniej w świetle badań archeologicznych (źródła), Sum.: Modern glass-works in central-western Poland in the light of archaeological studies (sources), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 26, pp. 85–138.

Mucha M . 2000, Badania nad technologią wytopu szkła w hutach Wielkopolski wschodniej od XVII do połowy XIX wieku, Sum.: Glassmaking technology in eastern Great Poland from the 17th to mid 19th centuries, [in:] Źródła archeologiczne i ich treści, W. Chudziak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 8, Toruń, pp. 247–280.

Mucha M . 2004, Hutnictwo szkła we wschodniej Wielkopolsce od XVII do początku XIX wieku, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 12, pp. 317–322.

Mucha M . 2005, Ośrodki produkcji szkła we wschodniej Wielkopolsce od XVII do początku XIX wieku, Sum.: Glassworking centres in the eastern part of Greater Poland (Wielkopolska) from the seventeenth to the early nineteenth century, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 29, pp. 77–160.

Mucha M . 2017, Późnośredniowieczna huta szkła w Wielkopolsce. Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń, stan. 28, Sum.: Late medieval glasswork in Greater Poland. Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń, stan. 28, [in:] Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan eds, Wrocław, pp. 307–329.

Muzyczuk A . , Gancarski J . 2003, Krosno. Parva Cracovia. Badania wykopaliskowe na Rynku, Sum.: Krosno. Parva Cracovia. Excavations of the town’s marketplace, Krosno.

Nawracki M . 1999, Późnośredniowieczne i nowożytne szkła z terenu zamku krzyżackiego w Toruniu, Sum.: Late medieval and modern glass artefacts from the Teutonic Knights’ Castle in Toruń, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 27, pp. 53–132.

Nawrolska G . 2008, A way of life. Luxury in a medieval town, [in:] Lübecker Kolloquim zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI: Luxus und Lifestyle, M. Gläser ed., Lübeck, pp. 509–527.

Nawrolska G . 2014, Powracająca przeszłość Starego Miasta w Elblągu, Sum.: Returning the past of the Old Town in Elbląg, Toruń.

Nicgorska M . 2009, Zabytki z dna Bałtyku, https://www.nmm.pl/aktualnosci/zabytki-z-dna-baltyku (accessed: 15.04.2019).

Nowak J . S . 2012, Hutnictwo szklane w dobrach podolskich rodów Sieniawskich, Czartoryskich i Tarłów. Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezówka, Latyczów (1721–1782), Sum.: Glass-Making on the Podolian Estates of the Sieniawski, Czartoryski and Tarło Families (Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezówka, Latyczów) in the Years 1721–1782, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa”, 5, pp. 83–115.

Nowosielska K . 1998, Wyroby szklane, Zusamm.: Glasfunde, „Silesia Antiqua”, 39, pp. 247–261.

Nowosielska K . 2004, Średniowieczne i nowożytne wyroby szklane z badań na Starym Mieście we Wrocławiu, [in:] Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego, J. Piekalski, K. Wachowski eds, Wratislavia Antiqua, 6, Wrocław, pp. 57–88.

Olczak J . 1984, Archeologia w badaniach nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła w Polsce, Sum.: Archaeology in studies of medieval and modern glassmaking in Poland, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 10, pp. 51–64.

Olczak J . 1987, Główne kierunki badań historii szkła w Polsce, Sum.: Main directions in studies on glass history in Poland, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 12, pp. 11–24.

Olczak J . 1993, Problemy archeologii przemysłu w Polsce na przykładzie archeologicznych badań nad hutnictwem szkła, Sum.: Problems of industrial archaeology in Poland as exemplified by archaeological investigations of glass-works, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, 36, pp. 111–116.

Olczak J . 1995, Późnośredniowieczne i nowożytne hutnictwo szkła w Polsce w perspektywie źródeł archeologicznych, Sum.: Late medieval and modern glass-making in Poland in the light of archaeological sources, [in:] Materiały z I sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Toruń, 21–22 listopada 1992 roku, J. Olczak ed., Archeologia Historica Polona, 1, Toruń, pp. 79–86.

Olczak J . 1997a, Domniemana funkcja liturgiczna i pochodzenie szklanych pucharków dzwonowatych z XVII–XVIII wieku na terenie Polski, Sum.: The alleged liturgical function and the origin of the 17th and 18th century glass bell beakers from Poland, [in:] Studia z archeologii i historii dedykowane Jerzemu Kruppému, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 5, Toruń, pp. 223–235.

Olczak J . 1997b, Wyroby ze szkła w nowożytnych warstwach kulturowych: aspekt chronologiczny, Sum.: Glassware in modern cultural layers: chronological aspect, [in:] Studia z archeologii, historii i geografii historycznej, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 6, Toruń, pp. 77–87.

Olczak J . 1999, Zabytki szklane, Zusamm.: Glasdenkmäler, [in:] Komorowo. Stanowisko 12: osadnictwo nowożytne (XVII–XVIII w.). Ślady domniemanej karczmy, T. Malinowski ed., Zielona Góra, pp. 83–97.

Olczak J . 2000, Liturgiczna funkcja szklanych naczyń odkrytych w kościele św. Leonarda w Lubiniu, woj. wielkopolskie, [in:] Archeologia w teorii i praktyce, A. Buko, P. Urbańczyk eds, Warszawa, pp. 621–632.

Olczak J . 2004, Nowożytny Kuttrolf z Gniewu, woj. pomorskie, Zusamm.: Der neuzeitliche Kuttrolf aus Mewe (Gniew), Woiwodschaft Pommern, [in:] Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki eds, Elbląg, pp. 475–481.

Olszacki T. , Różański A . 2018, Góra Zamkowa w Wyszogrodzie. Mazowiecki ośrodek władzy na przestrzeni wieków, Sum.: The Castle Hill in Wyszogród. The history of Masovia’s centre of power, Poznań.

Pałubicki J . 2009, Malarze gdańscy. Malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych, T. 1: Środowisko artystyczne w gdańskich materiałach archiwalnych, T. 2: Słownik malarzy, szklarzy, rysowników i rytowników, Sum.: The painters of Gdańsk. Modern-time painters, glasmakers, draughtsmen and engraves in Gdańsk archive sources, Vol. 1: The artistic community in Gdańsk archive sources, Vol. 2: Lexicon of painters, glassmakers, draughtsmen and engravers, Gdańsk.

Pawlata L . 2007, Archeologiczne badania pawilonu nad kanałem w ogrodzie Branickich w Białymstoku, Sum.: Archaeological study of the Pavilion on canal in the Branicki Garden in Bialystok in 2007, „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, 3, pp. 79–99.

Pawlata L . 2010, Badania archeologiczne przed fasadą Pałacyku Gościnnego w Białymstoku, stanowisko 2 – ul. Kilińskiego, Sum.: Archaeological studies in front of the facade of the Guest Palace in Białystok, site 2 – Kilińskiego Street, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, 15/16, pp. 59–81.

Pod jedną koroną… 1997, Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saksońskiej. Katalog wystawy, B. Steinborn et al. eds, Warszawa.

Polskie szkło barokowe… 1975, Polskie szkło barokowe: wystawa w 250-lecie założenia manufaktury szkła w Nalibokach, informator, 19 lipca – 15 sierpnia 1975, prepared by H. Chojnacka, E. Birkenmajer, Warszawa.

Polskie szkło do połowy 19 wieku 1974, Polskie szkło do połowy 19 wieku, Z. Kamieńska ed., Wrocław 1974.

Poturalska E . 1997, Zabytki szklane z nowożytnego dworu wiejskiego w Janiszewie na Kujawach Brzeskich, Sum.: Glass Relics in a Modern Manor House in Janiszewo, Kujawy Brzeskie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 3, pp. 113–143.

Poturalska E . 1999, Zabytki szklane z ratusza Nowego Miasta w Łowiczu, Sum.: Glass relics from the town hall of the New Town in Łowicz, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 5, pp. 315–329.

Prusicka-Kołcon E . 2000, Szklane pucharki dzwonowate z Zamościa od końca XVI wieku do końca XVII wieku, Sum.: Glass bell beakers from Zamość between the end of the 16th and the end of the 17th centuries, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, 5, pp. 230–239.

Rais-Kufel E . , Kufel R . 2013, Wyroby szklane, [in:] Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych, P. Pawlak ed., Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, 15, Poznań, pp. 237–278.

Rębkowski M . 1996, Wyroby z rogu i kości, bursztynu, kamienia, szkła oraz gliny, Zusamm.: Erzeugnisse aus Horn und Knochen, Bernstein, Stein, Glas und Ton, [in:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I: Badania przy ul. Ratuszowej 9–13, M. Rębkowski ed., Kołobrzeg, pp. 337–344.

Rębkowski M . 1997, Zabytki bursztynowe, szklane, kamienne, rogowe i kościane oraz inne wyroby wykonane z gliny, Zusamm.: Funde aus Bernstein, Glas, Stein, Horn und Knochen als auch andere aus Ton gefertigte Gegenstände, [in:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, M. Rębkowski ed., Kołobrzeg, pp. 235–241.

Rębkowski M. 1998, Zabytki wykonane z innych surowców, Zusamm.: Gegenstände aus anderen Rohstoffen, [in:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, M. Rębkowski ed., Kołobrzeg, pp. 277–287.

Rębkowski M. 1999, Pracownie rogownicze i ich produkty oraz zabytki wykonane z innych surowców, Zusamm.: Hornwerkstätten, ihre Erzeugnisse und Funde aus anderen Rohmaterialien, [in:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, M. Rębkowski ed., Kołobrzeg, pp. 271–281.

Romanow M . 2005, Studnia odkryta w rejonie rynku w Lubinie, Sum.: Medieval well near Market Place at Lubin, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 47, pp. 261–266.

Rozwałka A . , Niedźwiadek R . 1999, Dzieje ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie w świetle analizy stratygrafii kulturowej, Sum.: Krakowskie Przedmieście Street in Lublin in the light of cultural stratigraphy, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, 4, pp. 215–231.

Rubnikowicz M . 1984, Archeologiczna weryfikacja nowożytnych hut szkła na obszarze województwa bydgoskiego, Sum.: Archaeological verification of modern glassworks in the area of Bydgoszcz voivodeship, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 10, pp. 119–129.

Rubnikowicz M . 1989a, XVIII-wieczna huta szkła w Średniej Hucie, gmina Warlubie, woj. bydgoskie, Sum.: The 18th century glassworks in Średnia Huta, parish Warlubie, Bydgoszcz voivodeship, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 14, „Archeologia Szkła”, 3, pp. 39–66.

Rubnikowicz M . 1989b, Skład chemiczny szkieł pochodzących z XVIII-wiecznej huty szkła w Średniej Hucie, gm. Warlubie, woj. bydgoskie, Sum.: The chemical composition of glasses from the 18th century glassworks in Średnia Huta, parish Warlubie, Bydgoszcz voivodeship, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 14, „Archeologia Szkła”, 3, pp. 67–72.

Rubnikowicz M . 1989c, XVIII-wieczne naczynia szklane odkryte na Starym Mieście w Toruniu, Sum.: The 18th century glass vessels discovered in the Old Town in Toruń, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 14, „Archeologia Szkła”, 3, pp. 73–84.

Rubnikowicz M . 1995, Badania nad późnośredniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła na Pomorzu Gdańskim, Sum.: Studies on late-medieval and modern glassmaking in Gdańsk, Pomerania, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 22, „Archeologia Szkła”, 6, pp. 51–64.

Rubnikowicz M . 1996, Średniowieczne i nowożytne szkło ze stanowiska Collegium Gostomianum, Sum.: Medieval and modern glass from the Collegium Gostomianum site, [in:] Sandomierz: badania 1969–1973, 2, S. Tabaczyński ed., pp. 423–453.

Rubnikowicz M . 1997, Wyroby szklane ze stanowiska I w Gródku, gm. loco, województwo białostockie, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 3, pp. 187–201.

Ryl J . , Szczepanowska K . 2015, Wyniki analiz mikrograficznych przedmiotów szklanych, Sum.: Results of micrographic analyses of glass objects, [in:] Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013–2014 / Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and architectural investigations, 2013–2014, J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Widerski eds, Gdańsk, pp. 325–329.

Sawicka J . 2004, Naczynia szklane ze staropolskiego dworu w Czarnotulu koło Mogilna, Sum.: Glass vessels derived from old Polish manor house in Czarnotul, near Mogilno, [in:] Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno–Włocławek i Mogilno–Wydartowo, J. Bednarczyk, A. Kośko eds, Poznań, pp. 567–573.

Sawicka J . 2011, Późnośredniowieczne i nowożytne szkła z zamku kruszwickiego, z badań w latach 2007–2008, Sum.: Late mediaeval and Modern Age glassware from Kruszwica castle, from 2007–2008 studies, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 47, pp. 309–344.

Siembora S . 2015a,Wykorzystanie źródeł archeologicznych w rekonstrukcji kontaktów handlowych w późnym średniowieczu. Przykład zabytków szklanych, [in:] Na tropie źródła i jego interpretacji, J. Dudek i in. eds, Zielonogórskie Spotkania Źródłoznawcze, 1, Zielona Góra, pp. 12–24.

Siembora S . 2015b, Źródła inspiracji artystycznych w wytwórczości szklarskiej na ziemiach polskich pomiędzy XIV a XVII wiekiem, Sum.: Artistic sources of inspiration in the glass industry on the Polish lands between the 14th and 17th centuries, [in:] Ars et scientia, 7, K. Stefański, A. Barczyk eds, Łódź, pp. 439–453.

Siembora S . 2016, Późnośredniowieczne importowane czarki typu «Maigelein» z terenu ziem polskich, [in:] Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. rocznicę Chrztu Polski, K. Marinowa, K. Szadkowski, K. Węgrzyńska eds, Łódź, pp. 183–192.

Siembora S . 2017a, Naczynia szklane z badań archeologicznych pod wieżą Zamku Wysokiego w Człuchowie, Sum.: Glass vessels from archaeological excavations at the tower of the castle in Człuchów, [in:] Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan eds, Wrocław, pp. 141–175.

Siembora S . 2017b, Wyroby ze szkła odkryte w trakcie badań archeologicznych przy kościele w Górze Świętej Małgorzaty w pow. łęczyckim, Sum.: Glass finds discovered during archaeological excavations of the churchyard in Góra Świętej Małgorzaty (Łęczyca country), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 32, pp. 47–63.

Siemianowska S . 2015, Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prowadzonych w latach 1949–1961, 1963, Zusamm.: Spätmittelalterliches und neuzeitliches Gefässglas von den Ausgrabungen auf der Dominsel in Wrocław in den Jahren 1949–1961, 1963, „Silesia Antiqua”, 50, pp. 203–286.

Siemianowska S . 2017, „Między wschodem a zachodem”. Późnośredniowieczne szkło naczyniowe z badań na placu Nowy Targ we Wrocławiu, [in:] XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne Wrocław, 24–27 maja 2017 roku, M. Masojć, M. Cendrowska, M. Kopec eds, Wrocław, pp. 80.

Siemianowska S . , Sadowski K . 2015, Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prowadzonych w latach 1949–1961, 1963. Komentarz technologiczny, Zusamm.: Spätmittelalterliches und neuzeitliches Gefässglas von den Ausgrabungen auf der Dominsel in Wrocław in den Jahren 1949–1962 und 1963. Herstellungstechnischer Bericht, „Silesia Antiqua”, 50, pp. 287–297.

Siwiak W. 2002, XVIII-wieczne butelki z ul. Pod Blankami 33 w Bydgoszczy, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, 7/2003, pp. 22–32.

Siwiak W. 2003, Jeszcze o szklanych pieczęciach z Fordonu nad Wisła, Zusamm.: Über Glassiegel von Fordon an der Weichsel, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 51/5, pp. 59–62.

Siwiak W. 2004, Znaleziska szklanych pieczęci, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, 9, pp. 157–160.

Siwiak W. 2005, Szklane naczynia apteczne używane przez bydgoszczan od XVI do I poł. XX wieku, „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 1, pp. 14–29, http://www.bsmz.org/articles.php?article_id=25 (accessed: 6.01.2019).

Siwiak W. 2007, Szklane pieczęcie butelkowe znalezione w Łabiszynie. Przyczynek do historii produkcji opakowań szklanych w środkowo – północnej Polsce w XVIII–XIX wieku, [in:] Polska w kręgu polityki, kultury i gospodarki europejskiej. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Maksymiliana Grzegorza, Z. Zyglewski ed., Bydgoszcz, pp. 200–210, http://www.bsmz.org/articles.php?article_id=38 (accessed: 6.01.2019).

Siwiak W. 2009, Nowożytne szkła z Przedmieścia Gdańskiego w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska”, 30, pp. 235–258, http://www.bsmz.org/articles.php?article_id=48 (accessed: 6.01.2019).

Siwiak W. 2015, Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku (w świetle wybranych źródeł kultury materialnej), Zusamm.: Der Alltag der Einwohner von Bromberg im 14. bis zum 18. Jh. (im Lichte ausgewählter Quellen materialler Kultur), Bydgoszcz.

Słomska J . 2013, Szkło, Sum.: Glass, [in:] Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Autostrada A1, T. Poklewski-Koziełł ed., Archeologiczne zeszyty autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 14, Łódź, pp. 141–143.

Słowiński S . 2015, «Apud mensam». Przy stole – posiłki dawnych mieszczan, Sum.: «Apud mensam». At the table – the meals of the early townspeople, [in:] «Civitas et urbs Stetinum». Karty z dziejów północnej części miasta, II, A.B. Kowalska ed., Szczecin, pp. 51–59.

Starski M . 2015, Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych, Sum.: The Market Square of location town Puck in the light of archaeological investigations, Warszawa.

Starski M . 2017, Późnośredniowieczne wyroby szklane z Pucka, Sum.: Late medieval glassware from Puck, [in:] Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, M. Starski ed., Warszawa, pp. 263–296.

Stolpiak B . 1984, Metoda archeologicznych badań powierzchniowych nowożytnych hut szkła, Sum.: Methods of archaeological surface surveys of modern glassworks, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 10, pp. 65–82.

Stolpiak B. , Brzustowicz G . 1997, Szkło herbowe z Bierzwnika, Zusamm.: Ein Glasgegenstand mit Wappen aus Bierzwnik, „Zeszyty Bierzwnickie”, 2, pp. 141–144.

Stolpiak B . , Świercz T. 1997, Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku w latach 1994–1995, Zusamm.: Archäologisch-architektonische Untersuchungen auf dem Gelände der ehemaligen Zisterzienserabteil von Bierzwnik (Marienwalde) in den Jahre 1994–1995, „Zeszyty Bierzwnickie”, 2, pp. 9–68.

Sulkowska-Tuszyńska K . 2018, Gniewkowo. Studia nad kulturą przedmieścia (XIV/XV–XVIII w.), Sum.: Gniewkowo. Studies on the suburb’s culture in the 14th/15th–18th century, Stary Toruń.

Supryn M . 2008, Archeologia zamku w Janowcu, Kazimierz Dolny.

Szczepanowska K . 2010, Forma i funkcja naczyń szklanych typu Römer w kontekście znalezisk z Szafarni, [in:] Archeologia Dolnego Miasta w Gdańsku, B. Bobowski ed., Łódź, pp. 133–142.

Szczepanowska K . 2013, Stemple szklane z badań archeologicznych Gdańska (stanowisko 100, Szafarnia – Angielska Grobla), Sum.: Glass seals recovered from excavations in Gdańsk (site 100, Szafarnia-Angielska Grobla), „Gdańskie Studia Archeologiczne”, 3, pp. 283–300.

Szczepanowska K . 2015, Wyroby szklane, Sum.: Glass artefacts, [in:] Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013–2014 / Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and architectural investigations, 2013–2014, J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Widerski eds, Gdańsk, pp. 299–324.

Szelegejd B . 2002, Materiały z okresu 1717–1729 do dziejów hut szklanych pod Lubaczowem, należących do rodu Sieniawskich (część 1), Sum.: Documents from 1717 till 1729 concerning a history of manufactures owned by the Sieniawski family in vicinity of Lubaczów (part one and Appendix), „Studia Wilanowskie”, 13, pp. 27–92.

Szelegejd B . 2003, Materiały z okresu 1717–1729 do dziejów hut szklanych pod Lubaczowem, należących do rodu Sieniawskich (część 2 i Aneks), Sum.: Documents from 1717 till 1729 concerning a history of manufactures owned by the Sieniawski family in vicinity of Lubaczów (part two and Appendix), „Studia Wilanowskie”, 14, pp. 91–166.

Szelegejd B . 2005, Huta Kryształowa w latach 1717–1727, [in:] Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, A.J. Kasprzak ed., Warszawa, pp. 37–64.

Szelegejd B . 2007, Szkło europejskie. Galeria rzemiosła artystycznego, Warszawa.

Szkła z Huty Kryształowej… 2005, Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, A.J. Kasprzak ed., Warszawa.

Szkurłat A . 2008, Szkło. Katalog zbiorów, Zamek Królewski w Warszawie i Fundacja Zbiorów Ciechanowieckich, Warszawa. Sztuka szkła 1998, Sztuka szkła / Glass art / Glaskunst, wprowadzenie I. Huml, wybór i opis szkieł M. Buczyński, Bielsko-Biała.

Świątkiewicz P. 1991–1992, Murowany dwór „na kopcu” w Gaju Nowym, gm. Św. Małgorzaty, woj. płockie, Sum.: A brick and stone manor house „on the mound” at Gaj Nowy, province of Płock, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, 37–38/1993, pp. 265–302.

Świątkiewicz-Siekierska B . , Woźny J . 1994, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie dawnej mennicy w Bydgoszczy, stanowisko 3, Sum.: Results of the archaeological researches carried out in the territory of the former mint in Bydgoszcz, site 3, „Komunikaty Archeologiczne”, 6, pp. 111–131.

Tabaczyńska E . 1993a, Znaleziska szklane ze stanowiska Zamek I w Sandomierzu, Sum.: Glass finds from Zamek I in Sandomierz, [in:] Sandomierz: badania 1969–1973, S. Tabaczyński ed., 1, Warszawa, pp. 156–169.

Tabaczyńska E . 1993b, Znaleziska szklane ze stanowiska Zamek II w Sandomierzu, Sum.: Glass finds from Zamek II in Sandomierz, [in:] Sandomierz: badania 1969–1973, S. Tabaczyński ed., 1, Warszawa, pp. 280–282.

Torzewski J . [1785] 2002, Rozmowa o sztukach robienia szkła, Sum.: The discourse on glass making arts, J. Olczak ed., Jelenia Góra.

Trzeciecki M . 2000, Kultura materialna średniowiecznego Płocka, Sum.: Material Culture of Medieval Płock, [in:] Historia Płocka w ziemi zapisana. Podsumowanie wyników dotychczasowych badań archeologicznych, A. Gołembnik ed., Płock, s. 87–132.

Twardosz B . 2005, Wytworne naczynia szklane w średniowiecznym Poznaniu, Sum.: Elegant glass vessels in medieval Poznań, [in:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Z. Kurnatowska, T. Jurek eds, Poznań, pp. 417–426.

Twardosz B . 2009, Nowożytne kielichy szklane z Poznania, Sum.: Modern-age glass beakers from Poznań, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 45, pp. 264–282.

Twardosz B . 2011a, Szkło w kulturze mieszkańców Poznania od późnego średniowiecza do pierwszej połowy XIX wieku, Sum.: Glass in the culture of Poznań citizens from the late Middle Ages until the first half of the 19th century, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 16, pp. 361–369.

Twardosz B . 2011b, Trzy późnośredniowieczne i nowożytne naczynia szklane z Poznania, Sum.: Three late medieval and Modern Age glass bowls from Poznań, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 47, pp. 303–308.

Twardosz B . 201

Opublikowane
2020-11-25
Jak cytować
Bis, M. (2020). Zarys stanu i problematyki polskich badań nad naczyniami szklanymi z XIV–XVIII wieku w latach 1987–2018. Archeologia Polski, 65, 263-322. https://doi.org/10.23858/APol65.2020.007
Dział
Studia

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>