Analiza funkcji tzw. chaty z beczką (obiekt 1/62) z grodziska w Kaliszu na Zawodziu. Perspektywa etnolingwistyczna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/APol68.2023.002

Słowa kluczowe:

Polska, wczesne średniowiecze, grodzisko Kalisz-Zawodzie, tzw. chata z beczką, perspektywa etnolingwistyczna, językowy obraz świata (JOS), koncept dom, analiza funkcjonalna, studnia, obiekt kultowy

Abstrakt

W artykule przedstawiono próbę zastosowania metod etnolingwistycznego projektu badań językowego obrazu świata (JOS) w archeologii na przykładzie analizy funkcji obiektu 1/62 z wczesnośredniowiecznego grodziska Kalisz-Zawodzie. Obiekt ten, o rozmiarach 4,2×3,9 m, z belek sosny (pozyskanych w okresie 990–1050 A.D.), wypełniony był kostnymi szczątkami zwierzęcymi, fragmentami ceramiki oraz licznymi przedmiotami z drewna, metalu, skóry i szkła, często uszkodzonymi. Za użyteczną w jego interpretacji uznano etnolingwistyczną rekonstrukcję konceptu dom, ze względu na odniesienia do jednego z zasadniczych, będącego zarazem uniwersalną wartością, elementów kultury materialnej, jaki stanowi siedziba ludzka. Przesłanką takiego użycia konceptu dom są przyjęte w literaturze archeologicznej interpretacje obiektu 1/62 z Zawodzia jako „chaty z beczką” lub „chaty komesa”, konfrontowane z przypisywaniem mu funkcji studni bądź obiektu kultowego.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

A n u s i e w i c z J. 1999, Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] Językowy obraz świata, J. Bartmiński red., Lublin, s. 261–289.

B a j b u r i n A. K. 1983, Žiliŝe v obrâdah i predstavleniâh vostočnyh slavân, Leningrad.

B a j b u r i n A. K. 1990, W sprawie opisu struktury słowiańskiego rytuału budowniczego, „Polska Sztuka Ludowa”, 44/3, s. 62–69.

B a r a n o w s k i T. 1990, Krzysztof Dąbrowski – archeolog Kalisza, „Rocznik Kaliski”, 22, s. 47–57.

B a r a n o w s k i T. 1998, Gród w Kaliszu – Badania, odkrycia, interpretacje, [w:] Kalisz wczesnośredniowieczny. Materiały sesji Kalisz, 15 czerwca 1998, T. Baranowski red., Kalisz, s. 39–64.

B a r a n o w s k i T. 2023a, Cmentarzysko pogańskie i cmentarz przykościelny na grodzisku Kalisz-Zawodzie, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 183–187.

B a r a n o w s k i T. 2023b, Etapy prac wykopaliskowych oraz stosowane metody badawcze i dokumentacyjne, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 27–31.

B a r a n o w s k i T., C a l d e r o n i G., Ż u k o w s k i R. 2023, Gród na Zawodziu w Kaliszu w świetle nowych wyników datowań 14C, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 107–112.

B a r a n o w s k i T., C y n g o t D. red. 2023, Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, Origines Polonorum, 17, Warszawa.

B a r a n o w s k i T., K r ą p i e c M. 1998, Ausgrabungen auf dem frühmittelalterlichen Burgwall von Kalisz (Dendrodaten), [w:] Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, J. Henning, A. Ruttkay red., Bonn, s. 249–256.

B a r t m i ń s k i J. 2007, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.

B a r t m i ń s k i J. 2009, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin.

B a r t m i ń s k i J. 2015a, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – co zawiera, na jakich zasadach się opiera, dla kogo jest przeznaczony?, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, J. Bartmiński red., 1, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, DOM, Lublin, s. 7–13.

B a r t m i ń s k i J. 2015b, DOM – koncept uniwersalny i specyficzny kulturowo, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, J. Bartmiński red., 1, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, DOM, Lublin, s. 15–33.

B a r t m i ń s k i J., B i e l i ń s k a - G a r d z i e l I. 2015, Polski językowo-kulturowy obraz domu i jego profile, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, J. Bartmiński red., 1, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, DOM, Lublin, s. 89–121.

B i e r m a n n F. 2006, Sypniewo. Ein frühmittelalterlicher Burg-Siedlungskomplex in Nordmasowien / Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy na północnym Mazowszu, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, 4, Warszawa.

B ł o ń s k i M. 1998, Plomba ze znakiem „komesa Bronisza” znaleziona na grodzisku Kalisz-Zawodzie, [w:] Kalisz wczesnośredniowieczny. Materiały sesji Kalisz, 15 czerwca 1998, T. Baranowski red., Kalisz, s. 85–90.

B ł o ń s k i M. 2023, Wybrane zabytki metalowe z grodziska Kalisz-Zawodzie, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 235–261.

B ł o ń s k i M., B a r a n o w s k i T. 2023, Narzędzia złotnicze i inne ślady działalności złotniczej z grodziska na Zawodziu w Kaliszu, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 263–273.

B ł o ń s k i M., M a k u l s k i I. 2023, Broń oraz elementy oporządzenia jeździeckiego i rzędu końskiego z grodziska Kalisz-Zawodzie, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 275–301.

B u k o A. 2005, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje, Warszawa.

C h r z a n K. 2014, Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2 poł. IX w. do poł. XI w., [w:] Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia, K. Chrzan, S. Moździoch, K. Czapla red., Wrocław–Głogów, s. 191–225.

C h u d z i a k W. 2003, Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna In Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, Toruń.

C i e s i e l s k a A. 1998, Archeolog – interpretator czy twórca źródła archeologicznego i minionej rzeczywistości, [w:] Interpretacja jako konstrukcja, J. Topolski red., Poznań, s. 63–70.

C y n g o t D., W y c z ó ł k o w s k i D. 2023, Zabudowa mieszkalno-gospodarcza w obrębie grodu na Zawodziu, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 143–153.

D ą b r o w s k a I. 1962, Kalisz-Zawodzie grodzisko. Dziennik naukowy 1962-1965, rękopis ze zdjęciami przechowywany w Archiwum IAE PAN w Warszawie.

D ą b r o w s k a I. 1968, Badania archeologiczne na Zawodziu w Kaliszu w latach 1961-1964, „Rocznik Kaliski”, 1, s. 350–372.

D e m e t r y k i e w i c z W. 1904, Wystąpienie Włodzimierza Demetrykiewicza na posiedzeniu 27 stycznia 1904, między innymi na temat wykopalisk na Zawodziu, „Materiały Antropologiczne, Archeologiczne i Etnograficzne Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie”, 8, s. xi.

G ł o s e k M. 1989, Studnie, [w:] Łęczyca wczesnośredniowieczna, 2, A. Abramowicz, A. Nadolski, T. Poklewski, J. Wieczorek red., Polskie Badania Archeologiczne, 27, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 30–35.

G ó r s k a I. 1968, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Sypniewie, pow. Maków Mazowiecki, w latach 1964 i 1965, „Sprawozdania Archeologiczne”, 19, s. 184–189.

G r a l a k T. 2012, „Użył jak pies w studni”, czyli o pochówkach zwierzęcych z osady w Polwicy-Skrzypniku, pow. Oława, z późnego okresu wpływów rzymskich i początku okresu wędrówek ludów, „Przegląd Archeologiczny”, 60, s. 107–132.

G r z e g o r c z y k o w a R. 2011, Jeszcze o rozumieniu JOS-u w perspektywie badań porównawczych, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, 23, s. 217–225.

G r z e s z c z a k M. 2015, Dom (Haus i Heim) w języku niemieckim, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, J. Bartmiński red., 1, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, DOM, Lublin, s. 311–342.

H e n s e l W. 1959, Kalisz (Zawodzie), Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 3, Warszawa, s. 21–26.

H e r b i c h T. 2016, Krzysztof Dąbrowski w Kaliszu: o początkach polskiej geofizyki, [w:] Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu, A. Kędzierski red., Warszawa–Kalisz, s. 37–45.

I n n y s ł o w n i k… 2000, Inny słownik języka polskiego, 1–2, M. Bańko red. nacz., oprac. haseł M. Bańko i in., Warszawa.

I v a n o v V. V., G a m k r e l i d z e T. V. 1984, Indoevropejskij âzyk i indoevropejcy, Tbilisi.

K a r a M. 2009, Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań.

K ę d z i e r s k i A. 2023a, Ceramika z grodziska na Zawodziu. Wstępna charakterystyka na przykładzie zabytków z „budynku z beczką” i wykopu 9C na majdanie, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 201–233.

K ę d z i e r s k i A. 2023b, Monety średniowieczne z grodziska w Kaliszu-Zawodziu, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 303–312.

K ę d z i e r s k i A., W y c z ó ł k o w s k i D. 2016, Stare Miasto Kalisz. 60 lat badań Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, [w:] Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii w Kaliszu, A. Kędzierski red., Warszawa–Kalisz, s. 81–103.

K o b r y ń H., S e r w a t k a S. 1984, Szczątki kostne świni domowej (Sus scrofa f. domestica L. 1758) w materiale wykopaliskowym z średniowiecznego grodu w Kaliszu-Zawodziu, „Archeologia Polski”, 29/2, s. 415–425.

K o b r y ń H., S e r w a t k a S., Ś w i e ż y ń s k i K. 1984, Charakterystyka morfologiczna szczątków bydła z wykopalisk archeologicznych na terenie średniowiecznego grodu w Kaliszu-Zawodziu, „Archeologia Polski”, 29/2, s. 399–413.

K o b y l i ń s k i Z. 2012, Etnoarcheologia, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska red., Poznań, s. 721–731.

K r ą p i e c M. 2008, Datowanie bezwzględne prób drewna z Kalisza-Zawodzia, maszynopis przechowywany w Archiwum IAE PAN w Warszawie.

K r ą p i e c M. 2009, Datowanie bezwzględne próbki drewna z tzw. chałupy „Komesa” z Kalisza-Zawodzia, maszynopis przechowywany w Archiwum IAE PAN w Warszawie.

K u r n a t o w s k i S. 2015, Ogólne omówienie wyników badań, [w:] Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX–XIV, S. Kurnatowski red., Origines Polonorum, 8, Warszawa, s. 465–499.

L e k s y k o n… 2015, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, J. Bartmiński red., 1, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, DOM, Lublin.

M a k i e w i c z T., P r i n k e A. 1981, Teoretyczne możliwości identyfikacji miejsc sakralnych, „Przegląd Archeologiczny”, 28, s. 57–90.

M a k o w i e c k i D., C h u d z i a k W., S z c z e p a n i k P., J a n e c z e k M., P a s i c k a E. 2022, Horses in the Early Medieval (10th–13th c.). Religious rituals of Slavs in Polish areas – an archaeozoological, archaeological and historical overview, „Animals”, 12/17, s. 2282 [https://doi.org/10.3390/ani12172282].

M a r c i n i a k A. 2012, Teoria w archeologii, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska red., Poznań, s. 84–116.

M o ź d z i o c h S. 2004, Wrocław-Ostrów Tumski in the Early Middle Ages, [w:] Polish Lands at the turn of the first and the second Millennia, P. Urbańczyk red., Warszawa, s. 319–338.

N a r o d o w y… 2008–2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego, nkjp, dostęp 30.06.2023.

P i ą t k o w s k a - M a ł e c k a J. 2023a, Średniowieczne wyroby z surowca kościanego z grodziska w Kaliszu-Zawodziu, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 315–333.

P i ą t k o w s k a - M a ł e c k a J. 2023b, Zwierzęta w życiu mieszkańców wczesnośredniowiecznego grodu na Zawodziu w Kaliszu w świetle dawnych i aktualnych wyników badań archeozoologicznych, „Archeologia Polski”, 68, s. 251–284.

P i e k u t - B r o d z k a D. 2006, Bezdomność. Warszawa.

P o k r o p e k M. 2019, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Warszawa.

P o p i e l s k a - G r z y b o w s k a J., H a r p e r J. B. 2015, Językowo-kulturowy obraz Domu (Home) we współczesnym angielskim brytyjskim, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, J. Bartmiński red., 1, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, DOM, Lublin, s. 343–372.

R y g i e l P. 2023a, Przedmioty z drewna i kory z grodziska Kalisz-Zawodzie, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 335–349.

R y g i e l P. 2023b, Przedmioty z gliny, kamienia i szkła z grodziska Kalisz-Zawodzie, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 351–367.

S a w i c k i T. 2018, Wyniki badań nieinwazyjnych i wykopaliskowych przy kościele św. Jerzego, [w:] Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy, T. Sawicki, M. Bis red., Origines Polonorum, 11, Warszawa, s. 147–162.

S i k o r s k i D. A. 2007, Świątynie pogańskich Słowian – czyli o tym, jak je stworzono, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 3049, s. 377–406.

S k i b i ń s k a E., Vi v i and A. 2015, Dom à la française: w poszukiwaniu pojęcia bazowego, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, J. Bartmiński red., 1, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, DOM, Lublin, s. 373–399.

S ł u p e c k i L. P. 2006, Miejsca kultu pogańskiego w Polsce na tle badań nad wierzeniami Słowian, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, W. Chudziak, S. Moździoch red., Toruń–Wrocław–Warszawa, s. 63–82.

Ś w i e ż y ń s k i K., S e r w a t k a S., K o b r y ń H. 1989, Szczątki konia, Equus Przewalskii F. Caballus (Pallas 1811), w materiałach wykopaliskowych z średniowiecznego grodu w Kaliszu-Zawodziu, „Archeologia Polski”, 34/2, s. 391–427.

T o p o l s k i J. 1998, Zamiast przedmowy: interpretacja jako konstrukcja, [w:] Interpretacja jako konstrukcja, J. Topolski red., Poznań, s. 7–14.

T r i g g e r B. 2006, A history of archaeological thought, Cambridge.

W i ś l a ń s k i T. 1960, Badania wykopaliskowe w Poznaniu na posesji Ostrów Tumski 11 w roku 1948, [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, II, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa, s. 7–65.

W o r o n i e c k a G. 2007, Wstęp, [w:] Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, G. Woroniecka red., Warszawa, s. 13–27.

W y c z ó ł k o w s k i D. 2023, System obrony stałej grodu Kalisz-Zawodzie, [w:] Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, T. Baranowski, D. Cyngot red., Origines Polonorum, 17, Warszawa, s. 115–141.

W y c z ó ł k o w s k i M., M a k owi e c k i D. 2009, Horse sacrifices in Prussia in the Early Middle Age period. Ritual area Poganowo site IV, Olsztyn province (Poland), „Archaeologia Baltica”, 11, s. 295–304.

Z a l e w s k a A. 2011, Archeologiczny „palimpsest” jako specyficzna postać interakcji teraźniejszości z…, [w:] Współczesne oblicza przeszłości, A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta red., Poznań, s. 115–130.

Z i ó ł k o w s k i M. 1987, Etnolingwistyka, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Z. Staszczak red., Warszawa–Poznań, s. 94–97.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-27 — zaktualizowane 2023-12-27

Jak cytować

Cyngot, D. (2023). Analiza funkcji tzw. chaty z beczką (obiekt 1/62) z grodziska w Kaliszu na Zawodziu. Perspektywa etnolingwistyczna. Archeologia Polski, 68, 43–67. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.002

Numer

Dział

Metody i metodologia