Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Malborku-Wielbarku, stan. 1 (5)

Autor

  • Jerzy Maik Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  • Piotr Łuczkiewicz Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin https://orcid.org/0000-0001-5320-1816
  • Jörg Kleemann Katedra Archeologii, Instytut Historyczny, Uniwersytet Szczeciński https://orcid.org/0000-0002-4408-263X

DOI:

https://doi.org/10.23858/APol68.2023.005

Słowa kluczowe:

tekstylia, kultura wielbarska, cmentarzysko, Malbork-Wielbark

Abstrakt

Badania na cmentarzysku w Malborku-Wielbarku prowadzone były w latach 1927–1936, 1984–1985 oraz 2008–2021. W ich trakcie odkryto łącznie ponad 2200 pochówków, datowanych od fazy A1 młodszego okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów (faza D1). W 9 grobach znaleziono pozostałości 12 tkanin i 1 nitki. Wszystkie tekstylia były bardzo źle zachowane, a przetrwały z reguły dzięki sąsiedztwu przedmiotów metalowych. Były to tkaniny lniane w splocie płóciennym i wełniane w splocie skośnym 2/2, typowe dla obszaru kultury wielbarskiej oraz szerzej – środkowej i północnej Europy.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

A l m g r e n O. 1923, Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek, 32, Leipzig.

B e c k m a n n B. 1966, Studien über Metallnadeln der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. Eine Untersuchung ihrer Formen, Zeitstellung und Verbreitung, „Saalburg Jahrbuch”, 23, s. 7–100.

B e n d e r J ø r g e n s e n L. 1992, North European textiles until AD 1000, Aarhus.

C i e ś l i ń s k i A. 2016, The society of Wielbark culture, AD 1‒300, [w:] The past societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, P. Urbańczyk red., 4, 500 BC‒500 AD, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz red.,Warszawa, s. 217‒255.

D a s z k i e w i c z M., Ł u c z k i e w i c z P., K l e e m a n n J., K u z i o ł a A. 2019, What shall we put in the grave? Archaeometric analyses of ceramics from a late Pre-Roman, Roman and Migration Period cemetery in Malbork-Wielbark, northern Poland „Praehistorische Zeitschrift”, 94/2, s. 414–453.

K l e e m a n n J. 2017, Die Ausgrabungen des Städtischen Museums Marienburg im Gräberfeld Malbork-Wielbark Fundstelle 1 in den Jahren 1927–1932, 1934 und 1936, Lublin.

K o k o w s k i A. 2010, Die Wielbark-Kultur – die Goten in Mittel- und Osteuropa, [w:] Worlds apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland 2005–2008, Nordiske Fortidsminder, Serie C, 7, U. Lund Hansen, A. Bitner-Wróblewska red., København–Warszawa, s. 111–140.

K o s t r z e w s k i J. 1919, Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit, Mannus-Bibliothek, 19, Leipzig.

Ł u c z k i e w i c z P., D a s z k i e w i c z M., K u z i o ł a A., K l e e m a n n J. , M e c k i n g M., P r e s z A. 2020, How far did they come from? Archaeological and archeometric provenance studies on glass beads recovered from the Malbork-Wielbark cemetery „Praehistorische Zeitschrift”, 95/1, s. 173–205.

Ł u c z k i e w i c z P., K l e e m a n n J., J a n k o w s k i M., N o r y ś k i e w i c z A., S y k u ł a M., K u z i o ł a A. 2021, The Goths, the Wielbark Culture and over a 100 years of research on the eponymous: site, „Antiquity”, Project Gallery, 95/380, e. 9, s. 1–9.

Ł u c z k i e w i c z P., P o s p i e s z n y Ł., B e l k a Z., Ł u k a s i k S., K r e n z - N i e d b a ł a M., K u z i o ł a A., K l e e m a n n J. 2022, Elusive Goths in northern Poland: Initial isotopic insights of the pre-Roman and Roman period populations from the Wielbark Culture cemetery in Malbork-Wielbark, „Praehistorische Zeitschrift”, 97/2, s. 527–542.

Ł u c z k i e w i c z P., K u z i o ł a A. 2019, Malbork-Wielbark (woj. pomorskie/PL) und die Keltiké: Neues von einer fast vergessenen Nekropole, „Archäologisches Korrespondenzblatt”, 49/4, s. 527–542.

M a d y d a - L e g u t k o R. 1986, Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, B.A.R. Int. Series 360, Oxford.

M a i k J. 1977, Tkaniny z okresu rzymskiego z terenu Polski, „Pomorania Antiqua”, 7, s. 77–145.

M a i k J. 2012, Włókiennictwo kultury wielbarskiej, Łódź.

M a i k J. 2015a, Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Czarnówku, pow. lęborski. Część 1, [w:] Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu, cz. 1, J. Andrzejowski red., Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, 5, Lębork–Warszawa, s. 215–245.

M a i k J. 2015b, Tekstylia z cmentarzyska w Nowym Łowiczu. Wyniki dotychczasowych badań, [w:] Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur: Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, B. Kontny red., Światowit, Supplement Series B: Barbaricum, 11, Warszawa, s. 451–459.

M a i k J. 2018, Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Czarnówku, stan. 5. Część 2 (obiekty R300, R374, R380, R400 i R430), [w:] J. Schuster, Czarnówko, stan. 5. Osiem grobów okazałych – narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, 8, Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu, część 2, J. Andrzejowski, M. Pruska, J. Schuster red., Lębork–Warszawa, s. 154–167.

M ü l l e r v o n A. 1956, Die birnen- und kugelförmigen Anhänger der älteren römischen Kaiserzeit, „Offa”, 15, s. 93–114.

M ü l l e r v o n A. 1957, Formenkreise der älteren römischen Kaiserzeit im Raum zwischen Havelseenplatte und Ostsee, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 1, Berlin.

P i e t r z a k M. 1965, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Malborku-Wielbarku przy ul. Zagórnej 4. Tymczasowe wyniki, „Pomorania Antiqua”, 1, s. 155–181.

P r z y m o r s k a - S z t u c z k a M. 2017, New textile finds from the Wielbark Culture cemetery in Wilkowo, Lębork district, Poland, [w:] Archaeological textiles – Links between past and present. NESAT XIII, M. Bravermanová, H. Březinová, J. Malcolm-Davies red., Liberec Praha, s. 39–50.

T e m p e l m a n n - M ą c z y ń s k a M. 1985, Perlen im mitteleuropäischen Barbaricum, Römisch-Germanische Forschungen, 43, Mainz.

W o ł ą g i e w i c z R. 1981, Kultura wielbarska – problemy interpretacji etnicznej, [w:] Problemy kultury wielbarskiej, Słupsk, s. 79–106.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-27 — zaktualizowane 2023-12-27

Jak cytować

Maik, J., Łuczkiewicz, P., & Kleemann, J. (2023). Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Malborku-Wielbarku, stan. 1 (5). Archeologia Polski, 68, 161–179. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.005

Numer

Dział

Studia