Andrzej Buko, ŚWIT PAŃSTWA POLSKIEGO, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2021, 327 ss., 95 rycin w tekście.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/APol68.2023.013

Słowa kluczowe:

recenzja, Andrzej Buko

Abstrakt

 -

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

B u k o A. 2016, red., Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, Warszawa.

C h u d z i k D. 2017, Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem lewobrzeżnej części Polesia Zachodniego, [w:] Fines testis temorum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, M. Dzik, G. Śnieżko red., Rzeszów, s. 279–305.

D u l i n i c z M. 2003, Mazowsze we wczesnym średniowieczu: jego związki z państwem gnieźnieńskim, [w:] Civitas Schinesghe cum pertinentiis, W. Chudziak red., Toruń, s. 89–119.

F l o r e k M. [2008] 2010, Zagadnienie istnienia i funkcji tzw. wielkich kurhanów w Małopolsce w starszych fazach wczesnego średniowiecza, „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, 3, s. 297–307.

F l o r e k M. 2012, „Obcy” we wczesnośredniowiecznym Przemyślu. Kim byli Węgrzy pochowani na tzw. cmentarzysku „staromadziarskim” przy ulicy Rycerskej?, [w:] Funeralia Lednickie. Spotkanie 14, J. Wrzesiński, W. Dzieduszycki red., Poznań, s. 295–311.

G ą s s o w s k i J. 1950, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Radomiu, „Wiadomości Archeologiczne”, 17/4:, s. 305–326.

K a r a M. 2002, Osadnictwo ludności pomorskiej i wieleckiej w państwie pierwszych Piastow w świetle znalezisk nekropolicznych z terenu Wielkopolski, „Slavia Antiqua”, 43, s. 45–96.

K a r a M. 2008 , Najstarsze państwo Piastow – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań 2009.

K u r n a t o w s k a Z. 1991, Z badań nad przemianami organizacji terytorialnej w państwie pierwszych Piastów, „Studia Lednickie”, 2, s. 11–22.

R y s i e w s c y T. i H. [1991] 1992, Kompleks sepulkralno-osadniczy na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu: próba interpretacji materiałów, „Archeologia Polski”, 36/1-2, s. 193–234.

S i k o r a J. 2009, Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, Łódź.

S t a n i s ł a w s k i B. 2013, Jomswikingowie z Wolina-Jomsborga, Wrocław.

U r b a ń c z y k P. 2008, Trudne początki Polski, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-27 — zaktualizowane 2023-12-27

Jak cytować

Kalaga, J. (2023). Andrzej Buko, ŚWIT PAŃSTWA POLSKIEGO, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2021, 327 ss., 95 rycin w tekście. Archeologia Polski, 68, 371–386. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.013

Numer

Dział

Recenzje