Nazwa miejscowa i wodna Siennica w świetle danych onomastycznych

ANEKS

Autor

  • Zygmunt Gałecki Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki

DOI:

https://doi.org/10.23858/APol68.2023.008

Słowa kluczowe:

Siennica, dane onomastyczne

Abstrakt

 -

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

ŹRÓDŁA

P S M I — Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich, I: obejmujący materyał do zgonu Konrada I, J.K. Kochanowski oprac. i wyd., Warszawa 1919. Internet Archive [dostęp:luty 2023].

OPRACOWANIA

B a ń k o w s k i A. 1982, Zmiany morfemiczne w toponimii polskiej, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź.

B i j a k U. 2001, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego, Kraków.

B i j a k U. 2013, Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne, Warszawa.

B o r y ś W. 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

D ł u s k a M. 1981, Fonetyka polska. Artykulacje głosek polskich, wyd. II, Warszawa–Kraków.

L i n d e S. B. 1854–1860, Słownik języka polskiego przez Samuela Bogumiła Linde, I–VI, wyd. II, poprawne i pomnożone, Lwów.

Ł o ś J. 1922, Gramatyka polska, I, Głosownia historyczna, Lwów–Warszawa–Kraków.

M a k a r s k i W. 1986, Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej, Lublin.

M a k a r s k i W. 1999, Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Lublin.

R o s p o n d S. 1973, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

R o s p o n d S. 1984, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław.

S k r z y ń s k a K. 2023, Osada Siennica w kontekście wczesnośredniowiecznej rubieży południowo-wschodniego Mazowsza,„Archeologia Polski” 68, s. 209–242.

S ł o w n i k g e o g r a f i c z n y…1880–1902, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, F. Sulimierski, B. Chlebowski i W. Walewski red., I–XV, Warszawa.

S t i e b e r Z. 1974, Ślady funkcji deminutywnej sufiksu -ica w polskiej hydronimii i w polskich dialektach, [w:] Świat językowy Słowian, Warszawa, s. 363–365 (= Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki, Wrocław 1968, s. 346–348).

W i n k l e r - L e s z c z y ń s k a I. 1964, Sufiksy przymiotnikowe -ity, -isty, -aty, -asty w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim, Wrocław–Warszawa–Kraków.

W o l f f A., B o r k i e w i c z - C e l i ń s k a A. oprac., b.r.w., Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu, Warszawa, przechowywana w Instytucie Historii PAN. Publikacja internetowa: Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu; Kartoteka powiatu czerskiego w średniowieczu, Warszawa. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych [rcin.org.pl – dostęp: maj 2023].

W r o n i c z J. red. 2010, Mały słownik gwar polskich, Kraków.

Z a r ę b a A. 1950, Nazwy barw niebieskich w dialektach i historii języka polskiego, „Język Polski”, 30, s. 11–31.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-27 — zaktualizowane 2023-12-27

Jak cytować

Gałecki, Z. (2023). Nazwa miejscowa i wodna Siennica w świetle danych onomastycznych: ANEKS. Archeologia Polski, 68, 243–249. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.008

Numer

Dział

Studia