Rachunki za pogrzeby sióstr norbertanek klasztoru na Zwierzyńcu (XVII–XVIII wiek)

Autor

Słowa kluczowe:

17-18 w. -- Polska, norbertanki (zakon), klasztor norbertanek (Zwierzyniec, Kraków, Polska), pogrzeby zakonnic w o. nowożytnym, koszt pogrzebów zakonnych, Kraków, woj. małopolskie (Polska)

Abstrakt

Accounts of funeral costs in the Norbertine convent in Zwierzyniec (17th–18th c.)

The Norbertine convent in Zwierzyniec, which was founded and richly endowed by Jaxa Gryfita in the second half of the 12th century, has a vast archive of manuscripts and accounting documents. The latter include sheets with records of the costs of funerals of nuns who died in the second half of the 18th c. and the first half of the 19th c. (“Accounts of the funerals of sisters for 1762–1797” and “Receipts of sums and invitations to masses for dead sisters 1726–1825”). There are 16 sheets of paper of different size, with records of expenditure connected with the funerals of 11 nuns. In four cases there are also invitations to the funeral ceremony and data on money given as an offering to monasteries for coming to the burial and celebrating a mass for the dead. The documents concern nuns who had different positions in the convent hierarchy, from prioress to novice, which implies that at least since the middle of the 18th c. costs of each funeral were recorded. Accounts indicate that the funeral was usually three days after a sister’s death. The accounts give us insight into the details of the everyday life of an enclosed religious community and the functioning of the convent. Funeral costs were connected with the spiritual sphere (masses for the dead in Cracow churches, alms) and the material one (the coffin, candles, food for the participants of the ceremony). Differences in expenditure for particular burials confirm that the prioress had a very high position in the convent but costs of burying other nuns, whether they held any office or not, did not differ much.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Pobóg-Lenartowicz A. 1994. Uposażenie i działalność gospodarcza kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI w. Opole.

Pobóg-Lenartowicz A. 2007. A czyny ich były liczne i godne pamięci. Konwent klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu. Opole.

Przybyłowicz O. M. 2011. Rachunki klasztorne jako źródło do poznania realiów życia klasztornego. Najstarsza zachowana księga rachunkowa klarysek ze Starego Sącza. In: A. Barciak (ed.), Realia życia codziennego w Europie Środkowej. Katowice, 197–220.

Przybyłowicz O. M. 2013. Jak panny zakonne rozliczały się. Księgi rachunkowe jako źródło do badań nad polskimi klasztorami żeńskimi w XVI–XVIII w. In: M. Derwich (ed.), Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. Wrocław, 101–114.

Przybyłowicz O. M. 2014. Rękopisy klarysek gnieźnieńskich z Archiwum Archidiecezji w Gnieźnie ze szczególnym uwzględnieniem Księgi spraw wszystkich 1609. Stan wiedzy i możliwości badawcze. In: M. Derwich (ed.), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do1871 r.).

Radzimiński A. 2000. Piętnastowieczne rachunki plebanów z Torunia i Brodnicy jako źródło do badania dziejów parafii w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII, z. 2, 473–482.

Radzimiński A. 2003. Rachunki plebana kościoła parafialnego św. Janów w Starym Mieście Toruniu z lat 1445–1446, „Roczniki Historyczne”, t. LXIX, 160–188.

Radzimiński A. 2004. Przy stole Jana von Ast — plebana św. Janów w Starym Mieście Toruniu. In: J. Olczak (ed.), Wyposażenie wnętrz w średniowieczu. Materiały z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Archaelogia Historica Polona, t. 14. Toruń, 157–172.

Rajman J. 1993. Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich. Kraków.

Skierska I. 1997. Finanse kustosza gnieźnieńskiego Wojciecha Skóry. In: T. Jasiński, T. Jurek, J. M. Piskorski (eds.), Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w 65 rocznicę urodzin. Poznań, 379–394.

Skierska I. 2006. Ornaty, sierpy i węgiel. O rachunkach łęczyckiej kapituły kolegiackiej w pierwszej połowie XV wieku. In: P. Krasa, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak (eds.), Ecclesia — kultura — potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU. Lublin, 169–184.

Słoń M. 1996. Ludzie z rachunków klasztornych. Przykład szpitala św. Ducha we Wrocławiu. In: M. Derwich and A. Pobóg-Lenartowicz (eds.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Opole–Wrocław, 445–452.

Słoń M. 1998. Średniowieczne rachunki szpitali wrocławskich, „Kwartalnik Historyczny”, t. CV, nr 2, 17–32.

Słoń M. 2007. Blisko źródła czy czytelnika? Refleksje na marginesie edycji rachunków szpitalnych z 1495 r., „Studia Źródłoznawcze”, t. XLV, 244, 65–70.

Słoń M. and Sowina U. 2010, Die Badestube des Heilig-Geist-Spitals zu Breslau. In: M. Scheutz, A. Sommerlechner, H. Weigl, A. S. Weiß (eds.), Quellen zur europäischen Spitalgeschichte in Mittelalter undFrüher Neuzeit. Sources for the History of Hospitals in Medieval and Early Modern Europe. Wien–München, 563–580.

Szylar A. 2003. Lecznictwo w klasztorze benedyktynek w Sandomierzu, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historica II”. Kraków, 284–288.

Szylar A. 2005. Działalność handlowa benedyktynek sandomierskich, „Studia Historyczne”, R. XLVIII, z. 2, 167–189.

Szylar A. 2005. Rzecz o tym, jak benedyktynki kuchnię prowadziły, „Nasza Przeszłość”, t. 103, 198–224.

Szylar A. 2008. Gospodarowanie benedyktynek sandomierskich. Tarnobrzeg.

Szylar A. 2009. Kronika bernardynek lubelskich 1618–1885. Lublin.

Urban W. 1993. Życie klasztoru paulinów na Kazimierskiej Skałce w świetle rachunków z lat 1657–1674, „Studia Claromontana”, t. 13, 345–364.

Zdanek M. 2011. Dochody dominikanów krakowskich w 1. połowie XVI w. In: W. Długołęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska (eds.), Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne. Kraków, 259–271.

Żerelik R. 2001. Ze studiów nad uposażeniem klasztoru cystersów w Henrykowie w średniowieczu, rejestr czynszów opactwa z pierwszej połowy XIV wieku. In: Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, t. CLII, 70–77.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Jak cytować

Przybyłowicz, O. M. (2014). Rachunki za pogrzeby sióstr norbertanek klasztoru na Zwierzyńcu (XVII–XVIII wiek). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(3), 431–440. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/800

Numer

Dział

Studia i materiały