Źródła do poznania gospodarki w dobrach wiejskich klarysek gnieźnieńskich od końca XVI do schyłku XVII stulecia

Autor

Słowa kluczowe:

nowożytność, gospodarka, klasztory, klaryski

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja i analiza zawartości archiwaliów dotyczących spraw gospodarczych konwentu klarysek gnieźnieńskich, a w szczególności stanu i struktury gospodarstwa wiejskiego od końca XVI do końca XVII stulecia. Spuścizna, jaka trafiła po kasacie klasztoru do Archiwum Kapituły Metropolitalnej (obecnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej), to akta luźne (kilkadziesiąt dokumentów, kilkaset kopii i wyciągów uwierzytelnionych z akt sądowych), rachunki (10 rękopisów), a przede wszystkim najważniejszy typ źródeł – inwentarze, które w nomenklaturze klasztornej nazywane są rewizjami. Sporządzali je wizytatorzy zakonni – franciszkanie, objeżdżający dobra klarysek, często w towarzystwie urzędników konwentu. Zawierają one dane o ludziach – poddanych Ubogich Pań, o liczebności i strukturze wsi, obciążeniach feudalnych, budynkach gospodarczych we wsiach i folwarkach, skali hodowli, produkcji rolnej oraz o samym klasztorze i o tym – jak to określiła przed laty Małgorzata Borkowska – „Jak się panny gospodarstwem bawiły”. Inwentarz najstarszy, z 1593 r., to osobny rękopis mający 15 kart. Pozostałe nie stanowią osobnych zabytków rękopiśmiennych, lecz zostały wciągnięte na karty jednego z najciekawszych rękopisów klarysek – kodeksu zatytułowanego: „Księgi wszystkich spraw Konwentu Gnieźnieńskiego zakonu S. Klary. To jest katalog wszystkich sióstr zakonnych w tym klasztorze od pamięci ludzkiej professowanych żywych i zmarłych. Przytem inwentarz wszystkich dóbr prowentów także i przywilejów tegoż klasztoru za urzędu Wielebnej w Chrystusie Panny, Panny Doroty Bromierskiej, na ten czas Ksienie […] uczynione i pilnie pisane w roku pańskim 1609”. Zachowało się w nim 16 inwentarzy – rewizji dóbr wiejskich klarysek oraz miasta należącego do sióstr – Kostrzyna z lat: 1610, 1615 (najbardziej szczegółowy), 1624, 1627, 1631, 1632, 1648, 1650, 1651, 1667, 1667-1670, 1673, 1676, 1682, 1686, 1689). Analiza informacji zawartych w tych archiwaliach wskazuje na rozwój gospodarstwa wiejskiego w dobrach zakonnic począwszy od końca XVI do drugiej dekady XVII w., oraz na regres spowodowany zniszczeniami wojennymi w połowie tego ostatniego stulecia. Odbudowa potencjału ludzkiego oraz hodowlanego w majątkach i dobrach klarysek trwała ponad 20 lat, choć nigdy nie uzyskał on poziomu z czasów prosperity na początku XVII stulecia.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Borkowska Małgorzata, 1996, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII w., Warszawa: PIW

Borkowska Małgorzata, 2004, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1: Polska Zachodnia i Północna, Warszawa: DiG

Chmarzyński G., 1976, Dzieje Gniezna, red. J. Topolski J., Poznań 1976

Das Trebnitzer Rechnungbuch von 1523–1524, 1986, Heinrich Grüger (ed.), Marburg: Johann Gottfried Herder Institut

Dochody i wydatki Konwentu Braci Eremitów św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny w Kazimierzu. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, 2002-2004, Krystyna. Jelonek-Litewka et. al. (eds.) 1: 1502–1505, 2: 1506–1508, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, s. 174- 185

Kantak Kamil, 1938, Franciszkanie polscy. 2: 1517–1795, Kraków: Prowincja Polska OO. Franciszkanów

Kula Witold, 1983, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa: PIW

Michalski Maciej, 2004, Kobiety i świętość w żywotach księżnych polskich, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

Michalski Maciej, 2006, Błogosławiona Jolenta – refleksja historyczno-hagiograficzno-historiozoficzna. In: T. Janiak and D. Stryniak. Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku, Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, s. 71-82

Pasiciel Stanisław, 2005, Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego

Przybyłowicz Miriam Olga, 2006, Wizytacje klasztoru klarysek w Gnieźnie z lat 1595-1598. In: Marta Młynarska-Kaletynowa, Jerzy Kruppé (eds.) O rzeczach minionych. Scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata, Studia i materiały z Historii Kultury Materialnej 71, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 247–280

Przybyłowicz Miriam Olga, 2011, Rachunki klasztorne jako źródło do poznania realiów życia klasztornego. Najstarsza księga rachunkowa klarysek ze Starego Sącza. In.: Antoni Barciak (ed.) Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, Katowice – Zabrze: Studio Noa Ireneusz Olsza, s. 107-130

Przybyłowicz Miriam Olga, 2012, Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, cz. 1: Sprawozdanie z kwerendy w dniach 29–31 VIII 2012 r. Hereditas Monasteriorum 1, s. 456-462

Przybyłowicz Miriam Olga, 2013, Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, cz. 2: Sprawozdanie z kwerendy w dniach 9–12 VII 2013 r., Hereditas Monasteriorum 3, s. 552-569

Przybyłowicz Miriam Olga, 2013, „Pamięć obłóczyn kożdy probantki”. Ceremonia obłóczyn w świetle rękopisu Modus suscipiendi novitias ad habitum S. Clarae z 1600 r. z klasztoru klarysek gnieźnieńskich. Hereditas Monasteriorum 3, s. 179-194

Przybyłowicz Miriam Olga, 2014, Zając, dwa złote na pieprz i kary za gry hazardowe, Dwa przywileje klarysek dla miasta Kostrzyna z 1477 i 1615 r. In.: Ecclesia Regnum Fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, s. 138-149

Przybyłowicz Miriam Olga, 2016, Reguła zakonna jest wozem do nieba. Realia życia w klasztorach klarysek w Małopolsce, Wielkopolsce i na Śląsku, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Przybyłowicz Miriam Olga, 2016, Rękopis Księgi wszystkich spraw Konwentu Gnieźnieńskiego zakonu S. Klary […] pilnie pisane w roku pańskim 1609 i jego zawartość, Hereditas Monasteriorum 7, s. 247-263

Przybyłowicz Miriam Olga, Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Cz. 3: Sprawozdanie z kwerendy przeprowadzone w dniach 14-17 czerwca 2016. w druku

Rosenbaiger Kazimierz, 1936, Biernacki Kazimierz. In.: Polski Słownik Biograficzny. 2, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 81

Sawicki Witold, 1980, Błogosławiona Jolenta: życia i dzieje kultu, Niepokalanów: Ojcowie Franciszkanie

Sidorowska Agnieszka, Instrukcje gospodarcze, rewizje i lustracje dóbr Ordynacji Zamojskiej w XVI-XVIII wieku (na przykładzie klucza szczebrzeskiego. In.: Jadwiga. Muszyńska, Szymon Kazusek, Jacek Pielas (eds.), Folwark – Wieś – Latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, s. 151-157

Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, 1981, Hieronim Eugeniusz Wyczawski (ed.). Warszawa: Archiwum Prowincji OO. Bernardynów

Szulc Alicja, 2001, Klasztory franciszkańskie w średniowiecznej Wielkopolsce, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Zdanek Maciej, 2009, Inwentarz dóbr i folwarków opactwa cystersów w Mogile. In.: Jadwiga. Muszyńska, Szymon Kazusek, Jacek Pielas (eds.), Folwark – Wieś – Latyfundium

Zdanek Maciej, 2011, Dochody dominikanów krakowskich w 1. poł. XVI w. In.: Wiesław Długokęcki et. al. (eds.) Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne. Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie 9, Kraków: Wydawnictwo Esprit, s. 259–271

Żytkowicz Leonid, 1962, Studia nad gospodarstwem wiejskim w dobrach kościelnych w XVI w. Warszawa: PWN

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Przybyłowicz, O. M. (2017). Źródła do poznania gospodarki w dobrach wiejskich klarysek gnieźnieńskich od końca XVI do schyłku XVII stulecia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(4), 447–459. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/981

Numer

Dział

Studia i materiały