Na wschodzie bez zmian? W sprawie chronologii absolutnej ceramiki z obszaru pogranicza polsko-ruskiego. Gródek, stanowisko nr 35

Autor

  • Michał Auch Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk https://orcid.org/0000-0001-8361-9842
  • Tomasz Dzieńkowski Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej https://orcid.org/0000-0002-3899-3170
  • Irka Hajdas ETH Zürich, Laboratory of Ion Beam Physics https://orcid.org/0000-0003-2373-2725
  • Anna Hyrchała Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej https://orcid.org/0000-0001-8749-1583
  • Maciej Trzeciecki Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  • Marcin Wołoszyn Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski; Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)

DOI:

https://doi.org/10.23858/APol68.2023.011

Słowa kluczowe:

Polska wschodnia, wczesne średniowiecze, ceramika, periodyzacja, datowania radiowęglowe, Gródek-Wołyń

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki datowania radiowęglowego wczesnośredniowiecznej ceramiki z dwóch pieców odkrytych na stanowisku nr 35 w Gródku nad Bugiem. „Tradycyjne” datowanie wskazuje na XI w., podczas gdy uzyskane daty 14C są o około 150 lat starsze. Stratygraficzny związek próbek i ceramiki nie budzi wątpliwości, należy zatem omawiane wyniki potraktować jako głos w dyskusji dotyczącej różnych rytmów przemian warsztatu garncarskiego na ziemiach Polski wschodniej, rozpatrywanych dotąd wyłącznie w odniesieniu do wielkopolskiego centrum państwa Piastów.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

ŹRÓDŁA

A n n a l e s… — Annales Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Krolestwa Polskiego, J. Dąbrowski red., I, Warszawa 1961.

P o w i e ś ć… — Powieść minionych lat, F. Sielicki red., Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.

OPRACOWANIA

A b r a m o w i c z A. 1991, Historia archeologii polskiej: XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź.

A i t k e n M. J. 1989, Luminescence dating: a guide for non-specialists, „Archaeometry”, 31, s. l47–159.

A n t o n i e w i c z W. 1928, Archeologia Polski. Zarys czasow przedhistorycznych i wczesnodziejowych ziem Polski, Warszawa.

A r t h u r P. 2007, Form, function and technology in pottery production from Late Antiquity to the Early Middle Ages, [w:] Technology in transition. A.D. 300–650, L. Lavan, E. Zanini, A. Sarantis red., Late Antique Archaeology, 4, Leiden–Boston, s. 159–186.

A u c h M. 2017, The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Pottery finds / Wczesnośredniowieczny zespoł osadniczy w Czermnie w świetle wynikow badań dawnych (do 2010). Ceramika naczyniowa, U źródeł Europy środkowo-wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 2/3, Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa.

A u c h M., T r z e c i e c k i M. 2021, The early medieval settlement complex at Grodek upon the Bug River in the light of results from past research. Pottery finds / Wczesnośredniowieczny zespoł osadniczy w Grodku nad Bugiem w świetle wynikow badań dawnych. Ceramika naczyniowa, U źródeł Europy środkowo-wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 8, Kraków–Leipzig–Lublin–Rzeszów–Warszawa.

A u c h M., H y r c h a ł a A., T r z e c i e c k i M. 2021, Early medieval pottery from the excavations at site 35 in Grodek upon the Bug River. Annex II / Aneks II. Ceramika wczesnośredniowieczna z badań na stanowisku nr 35 w Grodku nad Bugiem, [w:] The early medieval settlement complex at Grodek upon the Bug River in the light of results from past research. Pottery finds / Wczesnośredniowieczny zespoł osadniczy w Grodku nad Bugiem w świetle wynikow badań dawnych. Ceramika naczyniowa, U źródeł Europy środkowowschodniej /Frühzeit Ostmitteleuropas, 8, Kraków–Leipzig–Lublin–Rzeszów–Warszawa, s. 161–224.

A u l i c h V. V. 1977, Pro vivčennia slovanorusskoj keramiki, „Arheologiâ”, 21, s. 66–71.

B a r f o r d P., M a r c z a k E. 1992, Peasant households, potters, and phasing: Early Medieval ceramics from Podebłocie, Poland, „Archaeologia Polona”, 30, s. 127–149.

B a r t e c k i B. , B o r o w s k a B. , D z i e ń k o w s k i T. , H a j d a s I. , H y r - c h a ł a A., W o ł o s z y n M., w druku, Early medieval inhumation cemeteries in Grodek-Volyn’. Research status and future perspectives.

B a r t n i c k i M. 2008, The Halych-Volhynian Chronicle as a source for the history of Central Eastern Europe in the 13th century, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, 13, s. 349–368.

B o b r i n s k i j A. A. 1978, Gončarstvo vostočnoj Evropy, Moskva.

B r o n k R a m s e y C. 2017, Methods for summarizing radiocarbon datasets, „Radiocarbon” 59/6, s. 1809–1833 [https://doi. org/10.1017/RDC.2017.108].

B r z o s t o w i c z M. 2014, Osiągnięcia Jozefa Kostrzewskiego w badaniach nad wczesnym średniowieczem w Polsce, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 50/1, s. 89–100.

B u k o A. 1990, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

B u k o A. 1998, Początki Sandomierza, Warszawa.

B u k o A. 2000, Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, Warszawa.

B u k o A. 2006, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje, Warszawa.

B u k o A. 2012, Głowne cezury i wyznaczniki zmian społeczno-kulturowych na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu (zarys problematyki badawczej), [w:] Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu, T. Gralak red., Biskupin–Wrocław, s. 337–373.

B u k o A. 2014, Czy Jozef Kostrzewski był badaczem wczesnego średniowiecza?, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 50/1, s. 101–110.

B u k o A. 2021, Świt państwa polskiego, Warszawa.

B u k o A. 2022, Byzantine or Western European inspirations? Monumental architecture on the borderlands: the case study of medieval Chełm (south-east Poland), „Praehistorische Zeitschrift”, 97/2, s. 668–683.

B u k o A. red. 2019, Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim, Warszawa.

B u k o A., D z i e ń k o w s k i T., K u s i a k J. 2008, Proba datowania ceramiki wczesnośredniowiecznej metodą termoluminescencji: przykład badań zespołu grodowego w Busownie, „Archeologia Polski”, 53/1, s. 25–49.

C e t w i ń s k i M. 2005, „Rex insulsius” i „parasitis exercitus” czyli pycha Rusina ukarana (Gall, I, 10; Kadłubek, II, 12), [w:] Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk red., Zielona Góra, s. 323–334.

C h m i e l o w s k a A . 1975, Osadnictwo w Polsce środkowej w okresie od połowy X do połowy XIII w., „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, 22, s. 331–371.

C h u d z i a k W. 2020, Badania profesora Jozefa Kostrzewskiego wczesnośredniowiecznego grodziska w Żydzie vel Jedwabno na ziemi chełmińskiej, [w:] Jozef Kostrzewski, Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza, 2, K. Godon red., Gdańsk, s. 102–117.

D ą b r o w s k a E. 1973, Wielkie grody dorzecza gornej Wisły. Ze studiow nad rozwojem organizacji terytorialno-plemiennej w VII–X wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

D ą b r o w s k i D., 2023, Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczow) o sztuce, I: Architektura, Kraków.

D e M u l d e r G., B o u d i n M., D e s c h e p p e r E., V e r b r u g g e G., V a n S t r y d o n c k M., C a p u z z o G., D e C l e r c q W. [2018] 2020, 14C-dating of wooden buildings in Flanders (Belgium). A problem of reliability?, „Anthropologica et Prahistorica”, 129, s. 87 102.

D u l i n i c z M. 2006, Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Mazowsza, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat poźniej, W. Chudziak, S. Moździoch red., Toruń, s. 245–271.

D u l i n i c z M., W a ż n y T. 2004, Dendrochronologia o datowaniu mazowieckich grodzisk, „Rocznik Mazowiecki”, 16, s. 9–27.

D z i e d u s z y c k i W. 1990, Podstawy periodyzacji okresu wczesnośredniowiecznego w Wielkopolsce, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Z. Kurnatowska red., Poznań–Wrocław–Warszawa, s. 155–159.

D z i e ń k o w s k i T. 2021, Early medieval settlement in the Chełm land / Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmskiej, U źródeł Europy środkowo-wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 7, Kraków–Leipzig–Lublin–Rzeszów–Warszawa.

D z i e ń k o w s k i T., w druku, Ceramika wczesnośredniowieczna – „źrodło nieujarzmione”. Stan i perspektywy badań na terenie Lubelszczyzny.

D z i e ń k o w s k i T. , W o ł o s z y n M . , F l o r k i e w i c z I. , D o b r o w o l - s k i R., R o d z i k J., H a j d a s I., K r ą p i e c M. 2020, Digging the history. Absolute chronology of the settlement complex at Czermno-Cherven’ (eastern Poland). Research status and perspectives,„Sprawozdania Archeologiczne”, 72/2, s. 409–466.

F i l i p č u k M. 2008, Rajkovec’ka kul’tura v ukrainskomu Prikarpatii: chronologia i periodizacia, „Visnik Institutu Arheologii”, 3, s. 68 135.

F l o r e k M. 2018, Grody plemienne południowej Lubelszczyzny, [w:] Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie, Skarby z Przeszłości, 19, E. Banasiewicz-Szykuła red., Lublin, s. 71–124.

F l o r e k M., S o w a K. 2005, Wczesnośredniowieczna ceramika z grodziska w Zdziechowicach, gm. Zaklikow, woj. podkarpackie, [w:] Archeologia Kotliny Sandomierskiej, M. Kuraś red. „Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”, 4, s. 143–153.

F l o r e k M., W o ł o s z y n M. red. 2016, The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research ( 2010). An interdisciplinary perspective / Wczesnośredniowieczny zespoł osadniczy w Czermnie w świetle wynikow badań dawnych (do 2010). Podstawy źrodłowe, U źródeł Europy środkowo-wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 2/1, Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa.

G a r d a w s k i A. 1970, Chodlik. Część 1. Wczesnośredniowieczny zespoł osadniczy, Wrocław.

G o n č a r o v V. K. 1963, Luka-Rajkoveckaa, „Materialy i issledovaniâ po arheologii SSSR”, 108, s. 283–315.

H e n s e l W. 1939, Ceramika z grodow piastowskich w Gnieźnie, [w:] Gniezno w zaraniu dziejow (od VIII do XIII wieku) w świetle wykopalisk, J. Kostrzewski red., Poznań, s. 146–165.

H e n s e l W. [1939] 1948, Grod wczesnośredniowieczny w Kłecku w powiecie gnieźnieńskim, „Wiadomości Archeologiczne”, 16, s. 265–303.

H e n s e l W. 1946, Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy, Poznań.

H e n s e l W. 1950, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, I, Poznań.

H e n s e l W. 1956, Z badań nad polską ceramiką wczesnośredniowieczną, „Sprawozdania Archeologiczne”, 2, s. 160–167.

H e n s e l W. 1987, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna: zarys kultury materialnej, Warszawa.

H e r o l d H. 2006, Fruhmittelalterliche Keramik von Fundstellen im Nordost- und Sudwest-Ungarn, Opuscula Hungarica, 7, Budapest.

H e r o l d H. 2021, Strongholds and early medieval states, [w:] The Routledge handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500–1300, F. Curta red., Abingdon, s. 139–154.

H i l c z e r - K u r n a t o w s k a Z., K a r a M. 1994, Die Keramik vom 9. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Grosspolen, [w:] Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Internationale Tagungen in Mikulčice, 1, H. Brachmann, F. Daim, L. Poláček, Č. Staňa, J. Tejral red., Brno, s. 121–141.

H i l c z e r ó w n a Z. 1967, Dorzecze gornej i środkowej Obry od VI do początkow XI wieku, Wrocław.

H o c z y k - S i w k o w a S. 1978, Chronologia ceramiki wczesnośredniowiecznej (VI–IX w.) z Lublina, „Slavia Antiqua”, 25, s. 189–223.

H o c z y k - S i w k o w a S. 2004, Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, Lublin.

H o l b r a a d M. 2007, The power of powder: multiplicity and motion in the divinatory cosmology of Cuban Ifa (or „mana” again), [w:] Thinking through things. Theorizing artefacts ethnographically, A. Henare, M. Holbraad, S. Wastell red., London–New York, s. 189–225.

H o ł u b o w i c z W. 1965, Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian, Acta Universitatis Wratislawiensis, 31, Wrocław.

H u p a l o V. 2005, Z istorij dolidženna rann’o seredn’ovičnoi keramiki Prikarpatta ta zahidnoi Volini, „Materiali i dolidžennâ z archeologii Prikarpattâ i Volini”, 9, s. 353–371.

J a k i m o w i c z R. 1933, Kultura Polski wczesnohistorycznej (z powodu „Archeologii Polski” prof. Antoniewicza), „Przegląd Archeologiczny”, 4/10–14, s. 139–162.

J a k i m o w i c z R. [1939] 1948, Okres wczesnohistoryczny, [w:] Prehistoria ziem polskich, Encyklopedia Polska, 4/1, 5, S. Krukowski, J. Kostrzewski, R. Jakimowicz red., Warszawa–Kraków–Łódź–Poznań–Zakopane, s. 361–428.

J a n e c z e k A. 2018, The landscape of the region around Grodek (former stronghold Volhyn’) on early maps / Krajobraz okolic Grodka (dawnego grodu Wołyń) w świetle dawnych map, [w:] The early mediewal settlement complex at Grodek upon the Bug River in the light of results from past research (1952–1955) / Wczesnośredniowieczny zespoł osadniczy w Grodku nad Bugiem w świetle wynikow badań dawnych (1952–1955), U źródeł Europy środkowo- wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 4, M. Wołoszyn red., Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa, s. 169–213.

J a s i e n i c a P. 1956, Archeologia na wyrywki, Warszawa.

J a ż d ż e w s k i K. [1954–1956] 1958, Uwagi o chronologii ceramiki zachodniosłowiańskiej z wczesnego średniowiecza, „Przegląd Archeologiczny”, 10, s. 150–191.

J u s u p o v i ć A. 2017, „Червенъ и иныграды” or „гроды Червеньскыя”? History of the domain of Cherven’ in the written record (9th–13th cc.) / „Червенъ и ины грады” czy też „гроды Червеньскыя”? Dzieje ziemi czerwieńskiej w źrodłach pisanych X-XIII wieku, [w:] From Cherven’ Towns to Curzon Line: the lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st cc. / Od Grodow Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI w., U źródeł Europy środkowo-wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 3/1, M. Wołoszyn red., Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa, s. 31–105.

K a c z m a r c z y k K. 1925, Przegląd literatury poświęconej dziejom Wielkopolski, „Roczniki Historyczne”, 1, s. 226–287.

K a c z m a r e k Ł. 2021, Wczesnośredniowieczna ceramika gnieźnieńska od VIII do połowy XI w., maszynopis rozprawy doktorskiej przechowywany w archiwum Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań–Gniezno.

K a l a g a J. red. 2013, Sutiejsk. Grod pogranicza polsko-ruskiego w X–XIII wieku. Studium interdyscyplinarne, Warszawa–Pękowice.

K a m i ń s k a J. 1971, Grody Polski środkowej w organizacji wczesnopaństwowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, 18, s. 41–75.

K a r a M. 2009, Najstarsze państwo Piastow – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań.

K a r a M. 2020, Polish historiography and archaeology on the mechanisms behind the formation of the Piasts’ regnum, „Przegląd Archeologiczny”, 68, s. 121–135.

K l e j n L. S. 2012, Soviet archaeology: trends, schools, and history, Oxford.

K o s t r z e w s k i J. 1931, Grodzisko w Jedwabnie, w pow. toruńskim. Przyczynek do chronologii ceramiki pomorskiej okresu wczesnohistorycznego, „Slavia Occidentalis”, 10, s. 244–273.

K o s t r z e w s k i J. [1946] 1947, Ceramika słowiańska między Łabą a Odrą w zaraniu dziejow, „Przegląd Archeologiczny”, 7/1, s. 29–50.

K o s t r z e w s k i J. 1947, Kultura prapolska, Poznań.

K o s t r z e w s k i J. 1949, Pradzieje Polski, Poznań.

K o s t r z e w s k i J. 1962, Kultura prapolska, Warszawa.

K o z ł o w s k i S .K. 2014, Archeologii wczesnodziejowej polskie początki, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 50/1, s. 199–203.

K u č e r a M. P. 1961, Keramika drevn’ogo Plisnes’ka, „Arheologiâ”, 12, s. 143–154.

K u č e r a M. P. 1962, Drevnij Plisnes’k, „Archeologični Pamâtki URSR”, 12, s. 3–56.

K u r n a t o w s k a Z. 1973, Głowne momenty w rozwoju wczesnośredniowiecznego garncarstwa polskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 21/3, s. 435–447.

K u r n a t o w s k a Z. 1996, The organization of the Polish state – possible interpretation of archaeological sources, „Questiones mediiaevi novae“, 1, s. 5–24.

K u r n a t o w s k a Z. 2000, Badania nad początkiem i rozwojem społeczeństwa wczesnopolskiego, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim połwieczu. Materiały z Konferencji Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego połwiecza w Puszczykowie koło Poznania, 27–30 października 1997, Prace Komisji Archeologicznej, 20, M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski red., Poznań, s. 381–412.

K u ś n i e r z J. 2018, Grodek upon the Bug River, site 1A. The results of the excavations in the years 1952–1955. Residential area. Immovable finds / Grodek nad Bugiem, stan. 1A. Wyniki badań wykopaliskowych z lat 1952–1955. Materiały osadowe. Zabytki nieruchome, [w:] The early medieval settlement complex at Grodek upon the Bug River in the light of results from past research (1952–1955) / Wczesnośredniowieczny zespoł osadniczy w Grodku nad Bugiem w świetle wynikow badań dawnych (1952–1955), M. Wołoszyn red., U źródeł Europy środkowo-wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 4, Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa, s. 297–551.

L a n g ó P. 2013, The study of the archaeological finds of the tenth-century Carpathian Basin as national archaeology: early nineteenth century views, [w:] Manufacturing Middle Ages: entangled history of medievalism in nineteenth-century Europe, National cultivation of culture, 6, P.J. Geary, G. Klaniczay red., Leiden, s. 397–418.

L e c h J. [1997] 1998, Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century, „Archaeologia Polona”, 35/36, s. 24–222.

L e c i e j e w i c z L. [1989] 1990, „Kultura Prapolska” Jozefa Kostrzewskiego w dzisiejszej perspektywie, „Slavia Antiqua”, 32, s. 25–33.

L o d o w s k i J. 1980, Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI–X w.). Podstawy osadnicze i gospodarcze, Wrocław.

M a k s i m o v E. V. , P e t r a š e n k o V. O. 1980, Gorodiŝe Monastir’ok VIII–XIII st. na Seredn’omu Dnipri, „Arheologiâ”, 33, s. 3–20.

M a m z e r H. 2021, Jak człowiek konstruował świat i siebie samego. Archeologia w procesie humanizacji świata, Warszawa.

M a n i g d a O. V. 2018, Kompleksi X–XIII st. z teritorii Volins’koj ta Galic’koj zemel’ ak priklad sinchronnogo pobutuvanna keramičnih form, „Arheologiâ i davna istoriâ Ukraini”, 4(29), s. 84–97.

M i e c h o w i c z Ł. 2018, Wczesnośredniowieczne grody w Kotlinie Chodelskiej, [w:] Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie, Skarby z Przeszłości, 19, E. Banasiewicz-Szykuła, red., Lublin, s. 25–70.

M i e c h ow i c z Ł. , S k r z y ń s k i G. 2021, An early medieval granary in Kłodnica, eastern Poland, and the largest deposit of grain legumes in Europe, „Antiquity”, 95(384), e33 [doi:10.15184/aqy.2021.160].

M i h a j l i n a L. 2007, Slov’ani VIII–X st. miž Dniprom i Karpatami, Kyjiv.

M i ś k i e w i c z o w a M. 1981, Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu, Warszawa.

M i ś k i e w i c z o w a M. 1982, Mazowsze płockie we wczesnym średniowieczu, Płock.

M o ź d z i o c h S. 1990, Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego na Śląsku: studium archeologiczne, PAN – Oddział we Wrocławiu, Prace Komisji Archeologicznej, 8, Wrocław–Warszawa–Kraków.

M o ź d z i o c h S. 1994, Die Keramik der Siedlung Bytom Odrzański in Schlesien. Ein Beitrag zur Theorie und Methode der Bearbeitung von fruhmittelalterlicher Keramik, [w:] Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert: Kolloquium Mikulčice, 25.–27. Mai 1993, Internationale Tagungen in Mikulčice, 1, H. Brachmann, F. Daim, L. Poláček, Č. Staňa, J. Tejral red., Brno, s. 143–154.

M o ź d z i o c h S. 2000, Śląsk między Gnieznem a Pragą, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz red., Kraków, s. 169–197.

N e k l j u d o v a T., B a š k o v A. 2018, Das archaologische Museum „Berestje“. Die Geschichte der Musealisierung der archaologischen Statte und die aktuelle Museumsentwicklung, „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, 13, s. 441–461.

P a n k i e w i c z A. 2020, Pottery at the borderland. Southern influences in Silesia and Lesser Poland in 9th and 10th century, Wrocław.

P a n k i e w i c z A. 2022, Migracje ludności morawskiej w kierunku połnocnym u schyłku IX i w X w. i ich kulturowe konsekwencje, „Slavia Antiqua”, 63, s. 129–152.

P e t r a š e n k o V. O. 1992, Slov’ans’ka keramika VIII–IX st. z Pravoberežža Seredn’ogo Podniprov’a, Kyjiv.

P h i l i p p s e n B., F e v e i l e C., O l s e n J., S i n d b a k S. M. 2022, Single-year radiocarbon dating anchors Viking Age trade cycles in time, „Nature”, 601(7893), s. 392–396.

P o h l W. 2018, The Avars: A steppe empire in Central Europe, 567–822, Ithaca, New York.

P o l á č e k L ., D v o r s k á J. red. 1999, Probleme der mitteleuropaischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beitrage zur Talaue der March, Internationale Tagungen in Miklučice, 5, Brno.

P o l e s k i J. 1992, Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce, Zeszyty Naukowe UJ, 1031, Prace Archeologiczne 52, Kraków.

P o l e s k i J. 1994, Die Keramik des 7.–11. Jahrhunderts in Kleinpolen. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, [w:] Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Internationale Tagungen in Mikulčice, 1, H. Brachmann, F. Daim, L. Poláček, Č. Staňa, J. Tejral red., Brno, s. 155–164.

P o l e s k i J. 1995, Wczesne średniowiecze, [w:] Natura i kultura w krajobrazie Jury. Pradzieje i średniowiecze, Kraków, s. 137–150.

P o l e s k i J. 2013, Małopolska w VI–X wieku. Studium archeologiczne, Kraków.

P o l e s k i J. 2017, Kontakty plemion zamieszkujących tereny Polski z państwem morawskim i państwem czeskim w IX i X w. a problem kształtowania się państwa pierwszych Piastow, [w:] Spor o początki państwa polskiego. Historiografia, tradycja, mit, propaganda, W. Drelicharz, D. Jasiek, J. Poleski red., Kraków, s. 49–98.

P o p p e A. 1958, Grod Wołyń. Z zagadnień osadnictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu polsko-ruskim, „Studia Wczesnośredniowieczne”, 4, s. 227–300.

P o v i n e c P. P., C h e r k i n s k y A., D o r i c a J., H a j d a s I., J u l l A. J. T., K o n t u ľ I., M o l n á r M., S v e t l i k I., W i l d E. M. 2021, Radiocarbon dating of St. George’s Rotunda in Nitrianska Blatnica (Slovakia): International Consortium results, „Radiocarbon”, 63/3, s. 953–976.

R a b i n o v i č R., R â b c e v a C. 2016, O sootnošenii drevnostej Luka-Rajkoveckoj kul’tury i pamatnikov tipa Ekimaucy-Alčedar v Pruto-Destrovskom regionie, [w:] Od Bachorza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źrodłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn red., Kraków–Rzeszów, s. 323–341.

R a d w a ń s k i K. 1975, Krakow przedlokacyjny. Rozwoj przestrzenny, Kraków.

R e y m a n T. [1939] 1945, Na nowych torach, „Z otchłani wieków”, 14 (9–12), s. 1–4.

R o u x V., C o u r t y M. - A. 1998, Identification of wheel-fashioning methods: technological analysis of 4th-3rd millenium BC oriental ceramics, „Journal of Archaeological Science”, 25, s. 747–763.

R u s a n o v a I. P. 1973, Slavanskie drevnosti VI–IX v.v. meždu Dneprom i zapadnym Bugom, Moskva.

R y b a k o v B. A. 1948, Remeslo drevnej Rusi, Moskva.

R z e ź n i k P. 1995, Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X–XI wieku, Poznań.

S i k o r a J. 2009, Ziemie Centralnej Polski we wczesnym średniowieczu: studium archeologiczno-osadnicze, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 7, Łódź.

S i k o r s k i D. 2012, Archeologia i historia we wzajemnych relacjach i w praktyce naukowej badaczy wczesnego średniowiecza, [w:] Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam czyli jak wspolnie poznawać średniowiecze, M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski red., Poznań, s. 49–78.

S k r z y ń s k a K. 2021, Metryka pogranicza. Sieć grodowa dorzecza środkowego Bugu w 2. połowie IX i w X wieku, Warszawa.

S t a n c i u I. 2021, An examination of the Early Medieval pottery production concerning the use of the potter’s wheel in the eastern part of the Carpathian Basin (7th–9th centuries), [w:] Orbis Mediaevalis III. Exploring dwelling and manufacturing spaces in medieval context (7th–14th centuries), L. Keve, D. Băcueț-Crișan, I. Stanciu, F. Mărginean red., Cluj-Napoca, s. 75–122.

S y t n y k O. 2006, Katedra archeologii Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1905–2005, „Przegląd Archeologiczny”, 54, s. 125–159.

S z c z e r b a A. 2021, Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949–1953). Geneza, działalność, znaczenie, Łódź.

T r z e c i e c k i M. 2016, Ceramika płocka między XI a XIX wiekiem. Studium archeologiczne, Warszawa.

T r z e c i e c k i M. 2018, Grody „plemienne” i „wczesnopaństwowe” na Mazowszu (IX–XI w.). Stan badań, problematyka i możliwości interpretacji, „Historia Slavorum Occidentis”, 17/2, s. 42–67.

V a n S t r y d o n c k M. 2017, Radiocarbon dating, [w:] Analytical chemistry for cultural heritage. Topics in current chemistry collections, R. Mazzeo red., Cham [https://doi. org/10.1007/978-3-319-52804-5_11].

V o j c e ŝ u k N. 2004, Istoria dosližden’ pam’atok rajkoveckoi kul’turi u basejni Zahidnogo Bugu, „Arheologični dosliždennâ Lvivs’kogo universitetu”, 7, s. 147–158.

V o l o d a r e c ’ - U r b a n o v i č J. V., S k i b a A. V. 2011, Gončarnij posud VII–VIII st. na pivdni shidnoi Evropi, „Arheologiâ”, 2, s. 34–46.

W o ł o s z y n M. 2018, Cudzym bogom się nie kłaniaj? Interdyscyplinarność w badaniach Grodow Czerwieńskich, [w:] Stary materiał – nowe spojrzenie, Funeralia Lednickie – spotkanie 20, W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński red., Poznań, s. 45–77.

W o ł o s z y n M. red. 2018, The early medieval settlement complex at Grodek upon the Bug River in the light of results from past research (1952–1955). Material evidence / Wczesnośredniowieczny zespoł osadniczy w Grodku nad Bugiem w świetle wynikow badań dawnych (1952–1955). Podstawy źrodłowe, U źródeł Europy środkowo-wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 4, Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa.

Ż a k i A . 1974, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Prace Komisji Archeologicznej, 13, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk. Ż mu d z k i P. 2009, Władca i wojownicy. O wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław.

Ż m u d z k i P. 2015, New versions of the tales of Gallus Anonymus in the Chronicle of Master Vincentius, „Acta Poloniae Historica”, 112, s. 141–57.

Ż m u d z k i P. 2017, Wędka krola Rusinow (Gall Anonim, ks. 1, rozdz. 7), „Studia Źródłoznawcze”, 55, s. 27–50.

Ż u k o w s k i R . 2008, Wczesnośredniowieczne grodzisko typu Chodlik-Huszlew i osada przygrodowa w Klimach na Podlasiu – stan. 1 i 1a, [w:] Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu, A. Buko, W. Duczko red., Pułtusk, s. 159–176.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-27 — zaktualizowane 2023-12-27

Jak cytować

Auch, M., Dzieńkowski, T., Hajdas, I., Hyrchała, A., Trzeciecki, M., & Wołoszyn, M. (2023). Na wschodzie bez zmian? W sprawie chronologii absolutnej ceramiki z obszaru pogranicza polsko-ruskiego. Gródek, stanowisko nr 35. Archeologia Polski, 68, 317–356. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.011

Numer

Dział

Dyskusje i polemiki

Inne teksty tego samego autora