Archiwa - strona 2

 • Tom 65 Nr 3 (2017)

  Spora część tekstów zawartych w tym numerze stanowi kontynuację problematyki podejmowanej w nr 2/2017, tj.  studiów nad rozmatymi nowożytnymi naczyniami ceramicznymi (wyrobami z glin żelazistych, kamionką, porcelaną, fajansem itd.) używanymi w gospodarstwach domowych dawnej Rzeczypospolitej. Obejmują one charakterystykę poszczególnych zbiorów wyrobów, analizę ich proweniencji i przeznaczenia.

 • Tom 65 Nr 2 (2017)

  Bieżący numer czasopisma w znacznej części wypełniają atykuły na temat naczyń ceramicznych z XVI–XIX wieku znalezionych podczas badań archeologicznych w granicach współczesnej Polski. Rozważania autorów koncentrują się zwłaszcza na kwestiach struktury i zróżnicowania analizowanych zbiorów pod względem technologiczno-stylistycznym i funkcjonalnym, jak również powiązań kulturowych obserwowanych w nowożytnej ceramice.
 • Tom 64 Nr 2 (2016)

  Artykuły publikowane w tym numerze czasopisma koncetrują się na śmierci żołnierzy (wojowników) przede wszystkim na polu walki, ale także z przyczyn naturalnych. W rozważaniach Autorów najwięcej  miejsca zajmuje sytuacja w dobie Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Nie brakuje też tekstów  dotyczących innych epok: średniowiecza, czasów napoleońskich i I Wojny Światowej.
 • Tom 63 Nr 4 (2015)

  To  kolejny numer naszego periodyku poświęcony problematyce funeralnej. W centrum zainteresowania Autorów znajdują się kwestie źródłoznawcze. Publikowane artykuły dotyczą zagadnień edytorstwa testamentów oraz inwentarzy pośmiertnych ze średniowiecza, a przede wszystkim z epoki nowożytnej (XV–XVIII w.). Przedstawiają edycje testamentów różnych grup społecznych — szlachty, mieszczan, duchowieństwa z Korony Polskiej, w mniejszym stopniu z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • Tom 63 Nr 2 (2015)

  Numer ten zawiera artykuły stanowiące próbę ponownego spojrzenia na problem zróżnicowania przestrzeni miasta komunalnego  w Europe Środkowo-Wschodniej pod względem  przestrzennym, społecznym, prawnym i symbolicznym. Wynika  to między innymi z refleksji nad nowymi propozycjami metodologicznymi, które traktują przestrzeń nie tylko jako miejsce dokonywania się procesów społecznych, lecz także jako produkt ludzkich działań i wyobrażeń.

 • Tom 62 Nr 4 (2014)

  Większość artykułów opublikowanych w niniejszym numerze dotyczy podręczników o rozmaitej tematyce - architektonicznych, kulinarnych, dydaktycznych, wydawanych i używanych na ziemiach polskich w XVI-XIX w., ich percepcji oraz realnego wykorzystania w danej epoce.

 • Tom 62 Nr 3 (2014)

  Uwaga Autorów artykułów wypełniających ten numer czasopisma jest skupiona na „profesjonalistach śmierci”, począwszy od katów — specjalistów od fachowego uśmiercania, poprzez ludzi pióra nadających zgodną z prawem i zwyczajem pisemną formę aktom ostatniej woli, aż po duchownych i świeckich uczestników wszelkich ceremonii pogrzebowych. Teksty dotyczą nie tylko dawnej Rzeczypospolitej, lecz także Królestwa Czech. Ramy chronologiczne sięgają od późnego średniowiecza po pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej.

26-40 z 40