O niektórych wyrażeniach w polskim piśmiennictwie archeologicznym

Autor

  • Tadeusz Malinowski

Słowa kluczowe:

obce terminy w polskich opracowaniach archeologicznych, artefakt – artifact, depozyt – deposit, ceramika naczyniowa – Gefässkeramik – vessel type ceramics

Abstrakt

Autor wskazuje na coraz częściej pojawiające się w polskich opracowaniach archeologicznych określenia (a także ich znaczenia) zaczerpnięte przede wszystkim z języka angielskiego, ale i niemieckiego. Ograniczają one stosowanie niektórych wyrażeń od bardzo dawna występujących w polskiej terminologii archeologicznej.

Tłumacz: Iwona Zych

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia, t. 32, 2012 , Toruń
„Archäologie Bern / Archéologie bernoise”, R. 2008–2012, Bern
„Archäologie in Sachsen-Anhalt”, t. 5, 6, 2011–2012 , Halle (Saale)
„Archäologisches Korrespondenzblatt”, R. 42, 2012, Mainz
„Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 2, 2002, Zielona Góra
„Archeologické rozhledy”, R. 61–65, 2009-2013, Praha
„Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN”, z. 4, 2005, Wrocław
Berestowski A. 2013. Łyżka dziegciu, „Angora”, R. 24, nr 40 (1216), s. 6
Bralczyk J. 2001. Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa
Bulas K., Whitfield F. J. 1961. The Kościuszko Foundation Dictionary, t. 1, English-Polish, The Hague
Czerniak L. 2008. Najstarsze społeczności rolnicze. Nowa epoka, [w:] Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 147–201
Dąbrowski J. 2005. Na styku kultur. Specyfika metali epoki brązu w północnej Polsce, „Pomorania Antiqua”, t. 20, s. 73–95
Dąbrowski J. 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa
Domańska L. red. 2011. Spatium archaeologicum 2, t. 1 i 2, Łódź
Doroszewski W. red. 1978. Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa
„Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 13/14, 2005, Poznań
Graudonis J. 1994. Arheoloğijas terminu vārdnīca, Rīga
Gruszka B. red. 2008. Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra
Hussong L. 1928. Zur Technik der attischen Gefässkeramik, Heidelberg
„Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte”, t. 89–93, 2005-2009, Halle (Salle)
Keller C. 1999. Gefässkeramik aus Basel: Untersuchungen zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gefässkeramik aus Basel. Typologie, Technologie, Funktion, Handwerk, Basel
Kneisel J., Behnke H. J., Schopper F. red. 2013. Frühbronzezeit – Mittelbronzezeit. Neue Erkenntnisse zur Besiedlung zwischen Elbe und Warthe und angrenzender Regionen (2000–1400 v. Chr.), Bonn
Kostrzewski J. 1921. Słowniczek prehistoryczny niemiecko-polski, Warszawa
Kowalewska B. 2004. Wörterbuch der Ur- und Frühgeschichte. Słownik terminologii prehistorycznej. Deutsch-Polnisch/Polnisch-Deutsch, niemiecko-polski/polsko-niemiecki, Wien
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 34, 1986, Warszawa
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 39, 1991, Warszawa
„Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 9, 2004-2005, Łódź
Malinowski M. 2013. Obcy język polski (611). Inteligentne (urządzenie), „Angora”, R. 24, nr 40 (1216), s. 63
Malinowski M. 2013. Obcy język polski (612). Pomylić się, „Angora”, R. 24, nr 41 (1217), s. 63
Malinowski M. 2013. Obcy język polski (617). Twarde dowody, „Angora”, R. 24, nr 46 (1222), s. 63
Markowski A. red. 1999. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa
„Materiały Zachodniopomorskie”, nowa seria, t. 1, z. 1, 2004, Szczecin
Ostoja-Zagórski J. 2008. Społeczności epoki brązu i żelaza, [w:] Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 203–242
Owen L. R. 1991. Fachwörterbuch zur Ur- und Frühgeschichte. English-German/Deutsch-Englisch, Tübingen
„Památky archeologické”, t. 100–103, 2009-2012, Praha
Pisarek W. 1978. Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
„Poznańskie Studia Archeologiczne”, t. 6, 2011, Poznań
„Praehistorische Zeitschrift”, t. 82–87, 2007-2012, Berlin–New York
Rukówna J. 1951. Słowniczek prehistoryczny francusko-polski i polsko-francuski, Poznań
Schebek A. 2007 Deutsch-tschechische archäologische Terminologie – Německo-česká archeologická terminologie, Praha
Schild R., Milisauskas S., Kruk J. 2013. Słownik archeologii prehistorycznej (z aneksami przyrodniczymi) polsko-angielski, angielsko-polski, Kraków
„Slovenská archeológia”, t. 67–70, 2009-2012, Nitra
„Sprawozdania Archeologiczne”, t. 58, 2006, Kraków
„Sprawozdania Archeologiczne”, t. 62, 2010, Kraków
Stasiak M. 1994. Ceramika z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opoce, Lublin
Tappert C. 2006. Die Gefässkeramik der latènezeitlichen Siedlung Straubing-Bajuwarenstrasse, Kallmünz
Tokarski J. red. 1978. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa
Wołągiewicz R. 1993. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Malinowski, T. (2014). O niektórych wyrażeniach w polskim piśmiennictwie archeologicznym. Archeologia Polski, 59(1-2), 285–291. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/463

Numer

Dział

Dyskusje i polemiki