Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300 r. do połowy XVI w., Piotr Lasek, Warszawa 2014 [recenzja]

Autor

  • Leszek Kajzer Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, architektura obronna, wieże mieszkalne

Abstrakt

Recenzja z publikacji (wyd. w 2014 r.) przedstawiającej problematykę wież mieszkalnych z punktu widzenia warsztatu historyka sztuki. W pracy przede wszystkim rozważano genezę wież mieszkalnych na terenach piastowskich ,  podstawowe typy omawianych budowli, chronologię powstawania, frekwencje i wzajemne ich relacje obiektów.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Boguszewicz A. 1998. Przemiany w XIII-wiecznym śląskim budownictwie obronnym, [w:] Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. „Rewolucja”XIII wieku, red. K. Wachowski, Wrocław.

Boguszewicz A. 2010. Corona Silesiae. Zamki Piastówfürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław.

Chorowska M. 2013. Kaplica czy wieża? Interpretacja najstarszych reliktów zamku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w świetle badań z lat 2011/2012 oraz analogii europejskich, [w:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis, t. I, red. K. Stala, Architektura. Monografi e Politechniki Krakowskiej, nr 425, Kraków.

Ericsson I. 1984. „Vom slawischen Burgwall zum deutschen Gut. Studie zur mittelalterlichen Siedlungsgenese im Raum Futterpamp, Holstein”, Lund, mpis pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie w Lund

Gawlas S. 1996. O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Warszawa.

Hadamik C., Hadamik K. 2013., Fazy rozwoju przestrzennego zamku królewskiego w Chęcinach (od końca XIII do połowy XVII wieku), [w:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis, t. I, red. K. Stala, Architektura. Monografi e Politechniki Krakowskiej, nr 425, Kraków.

Kurtyka J. 2001. Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków.

Marciniak-Kajzer A. 2011. Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny, Łódź.

Marciniak-Kajzer A. 2002. Zamek Melsztyn i jego wieże, „Archaeologia Historica Polona”, t. 12.

Nowak T., Szymczak J. 1993. Obiekty obronne w Sieradzkiem i Wieluńskiem w świetle źródeł pisanych (do końca XVI w.), [w:] Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, red. T.J. Horbacz, L. Kajzer, Sieradz.

Nowakowski D. 2013. Schlesische Ritterburgen des späten Mittelaltersund der frühen Neuzeit im Lichte der archäologische Quellen, [w:] SozialeGruppen und Gesellschafts-strukturen in westslawischen Raum, red. F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt, Beiträge zur Ur- und Früh geschichte Mitteleuropas 70, Langenweissbach.

Piekalski J. 1999. Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast, Wrocław.

Sikora J., Trzciński Ł. 2013. Castrum Raczans — przyczynek do obcych wpływów na XIII-wiecznym Pomorzu Wschodnim, „Archaeologia Historica Polona”, t. 21.

Szybkowski S. 2002. Zamek szubiński w powiecie kcyńskim w XIV–połowie XV wieku i jego właściciele, [w:] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa.

Szymczakowa A. 1993. Dziedzice Bąkowej Góry w wieku XV, „Rocznik Łódzki”, t. 40.

Wujewski T. 2008. Zamek w Krajence, Poznań.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Kajzer, L. (2015). Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300 r. do połowy XVI w., Piotr Lasek, Warszawa 2014 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(3), 541–551. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/867

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora