Z Werdumem po kraju. Uwagi na temat nowego wydania Dziennika podróży [artykuł recenzyjny]

Autor

  • Leszek Kajzer Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, podróże, Verdun, Werdum, życie codzienne

Abstrakt

Recenzja z nowej edycji (z 2012 r.) Dziennika podróży autorstwa Fryzyjczyka, Ulryka Werduma, który w służbie francuskiej dyplomacji w latach 1670–1672 podróżował po Polsce.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bis W. 2007. Nowożytna łaźnia dworska w Radziejowicach, „Kw.HKM”, R. LV, nr 2.

Bogdanowski J. 1976. Fortyfikacje łańcuckie na tle małopolskiej sztuki obronnej, Łańcut.

Brykowska M. 1998. Sycyna — wieś szlachecka w ziemi radomskiej w XV–XVII wieku, „KAiU”, 43, z. 1–2.

Głosek M., Łuczak B. 1982. Bitwa pod Lubiszewem (17 IV 1577) w świetle badań archeologicznych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 25.

Jakimowicz T. 1979. Dwór murowany w Polsce w wieku XVI. Wieża, kamienica, kasztel, Warszawa–Poznań.

Kajzer L. 1980. O wieży, kamienicy i kasztelu w Polsce XVI wieku, „Kw.HKM”, R. XXVIII, nr 2.

Kajzer L. 1990. Kujawy brzeskie w XVII-wiecznym opisie Andreasa Cellariusa, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 7.

Mossakowski S. 1973. Tylman z Gameren. Architekt polskiego baroku, Wrocław.

Nierychlewska A. 2002. Budownictwo obronne powiatu radomskiego w okresie od XIII do XVIII wieku, Radom.

Nierychlewska A. 2013. Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych, Łódź.

Piskadło A. 1974. Obraz architektury polskiej do połowy XVI w. w Polonii Szymona Starowolskego, [w:] Sztu-ka około roku 1600, red. T. Hrankowska, Warszawa.

Puget W. 1995. Łowicz — zamek prymasowski, [w:] Pałace i dwory w dawnym województwie rawsko-mazowieckim, t. I, red. W. Puget, Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, Warszawa.

Rolska I. 2009. Firlejowie Leopardzi. Studia nad patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI–XVII wieku, Lublin.

Ross J. 1972. Dwór obronny w Wielkich Oczach w powiecie lubaczowskim, [w:] Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego w świetle badań naukowych prowadzonych w 25-leciu PRL, Łańcut.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Kajzer, L. (2015). Z Werdumem po kraju. Uwagi na temat nowego wydania Dziennika podróży [artykuł recenzyjny]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(4), 679–689. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/883

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora